Ustawianie środowiska sieciowego

Aby połączyć urządzenie z siecią, podłącz je do rutera za pomocą przewodu LAN lub Wi-Fi i określ unikalny adres IP urządzenia. Istnieją dwie metody określania adresu IP: automatyczna i ręczna. Wybierz jedną z metod, najlepiej dostosowaną do środowiska komunikacji i urządzeń. Urządzenie jest przystosowane do współpracy nie tylko z podstawowymi funkcjami sieciowymi, ale obsługuje też zaawansowane technologię umożliwiając tym samym eksploatację w różnych środowiskach. Skonfiguruj ustawienia niezbędne do eksploatacji w danym środowisku.
Bezpieczna eksploatacja
Jeżeli połączysz urządzenie z siecią i nie zastosujesz niezbędnych środków ostrożności, istnieje ryzyko uzyskania nieautoryzowanego dostępu do urządzenia przez strony trzecie. Aby zabezpieczyć ważne dane i informacje, korzystaj ze środków bezpieczeństwa w sieci. Konfiguracja ustawień zabezpieczeń sieciowych
Aby korzystać z bezprzewodowej sieci LAN, konieczne jest zainstalowanie wymaganego połączenia bezprzewodowej sieci LAN. Opcje systemu
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą kabla USB (Podzespoły oraz ich funkcje). Jednakże, jeżeli podłączysz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB wcześniejszego połączenia urządzenia z siecią, czynności takie jak korzystanie ze skanera lub wysyłanie/transfer danych z urządzenia do komputera nie będą możliwe.
Istnieje możliwość ustanawiania bezprzewodowego połączenia bezpośredniego między urządzeniem a urządzeniami mobilnymi. Połączenie bezpośrednie

Potwierdzenie przed rozpoczęciem pracy

Procedura łączenia urządzenia z siecią znajduje się poniżej.
Najpierw potwierdź.
Czy komputer i router są prawidłowo połączone za pomocą kabla LAN? Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z instrukcją obsługi tych urządzeń lub skontaktuj się z producentami.
Czy zakończono konfigurację ustawień sieci komputerowej? Jeżeli nie zakończono konfiguracji ustawień sieci komputerowej nie można korzystać z urządzeń w obrębie tej sieci nawet po przeprowadzeniu poniższych czynności.
W zależności od środowiska potrzebna może być zmiana ustawień systemu komunikacji sieciowej (półdupleks lub dupleks pełny) albo typu sieci Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) (Konfiguracja ustawień sieci Ethernet). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem sieci.
Aby potwierdzić adres MAC, patrz <Sieć>.
Aby połączyć się z siecią za pomocą IEEE802.1X, patrz Konfiguracja ustawień uwierzytelniania IEEE 802.1X.
Włącz ustawienia sieciowe w urządzeniu.
Wybierz połączenie LAN przewodowe lub bezprzewodowe.
Podłącz urządzenie do rutera.
Czy złącze przewodu LAN jest prawidłowo wpięte w odpowiednie gniazdo? Wsuń złącze tak, aby usłyszeć kliknięcie.
W przypadku połączenia bezprzewodowego z siecią LAN, sprawdź połączenie urządzenia z ruterem.
Jeśli to konieczne, ustaw adres IP.
Standardowo, adres IP jest przypisywany automatycznie przez DHCP, więc to ustawienie nie jest wymagane. Jeżeli chcesz korzystać ze specjalnego adresu IP lub zmienić protokół automatycznego ustawiania adresu IP przez DHCP (ustawienie początkowe), konieczna jest konfiguracja tego ustawienia.
Sprawdź, czy nawiązywanie połączenia zostało zakończone.
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera (Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)). Jeżeli wyświetlony zostanie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), połączenie zostało nawiązane.
Gdy dla opcji <Pobór Energii w Trybie Czuwania> wybrano ustawienie <Niskie>
W zależności od używanego oprogramowania narzędziowego nawiązanie komunikacji może nie być możliwe, jeśli urządzenie znajduje się w trybie uśpienia. Przed skonfigurowaniem środowiska sieciowego wybudź urządzenie z trybu uśpienia. Przechodzenie w tryb uśpienia
9EHX-036