Ustawianie połączenia z wykorzystaniem trybu przycisku WPS

Jeżeli ruter obsługuje tryb przycisku WPS, możesz łatwo nawiązać połączenie naciskając na ten przycisk na ruterze.
 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości>  <Sieć>  <Sieć bezprzewodowa LAN>  <Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN>  <Tryb WPS Przycisk>  naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze bezprzewodowym
Po wykryciu rutera bezprzewodowej sieci LAN i zakończeniu konfiguracji, wyświetlony zostanie ekran <Połączono.>.
W zależności od danego urządzenia sieciowego, może być konieczne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku WPS przez 2 sekundy lub dłużej. Patrz instrukcje obsługi danych urządzeń sieciowych, aby uzyskać więcej informacji.
Jeżeli dla rutera bezprzewodowego ustawiono uwierzytelnianie WEP, połączenie z wykorzystaniem WPS może nie być dostępne.
9EHX-03C