Staple Finisher-Z

Installera "Staple Finisher-Z" för att använda följande efterbehandlingsfunktioner.
Sortera
Utskrifterna sorteras i satser ordnade efter originalets sidordning.
Gruppera
Alla utskrifter av samma originalsida grupperas tillsammans i satser.
Förskjut
Varje utskriftsgrupp förskjuts i alternerande lager.
Häfta + Sortera
Utskrifterna sorteras till satser, ordnas i sidordning och häftas (Hörn).

Utmatningsfack

Utskrifter matas ut till det här facket.

Främre lucka

Öppna för att ta bort papper som fastnat, åtgärda klammerstopp i häftenheten eller för att byta klammerpatron.

Buffertenhet

Öppna för att ta bort papper som har fastnat.
Välja häftningsplacering
För information om vilka pappersformat som kan användas för häftning, se Maskinvaruspecifikationer.
För information om att byta ut klammerpatronen i häftenheten, se Byta ut klamrarna (tillval).
För information om hur du åtgärdar pappersstopp eller klammerstopp, se Åtgärda pappersstopp och Rensa klammerstopp (valfritt).
Utskriften avbryts när utmatningsfacket är fullt och är i sitt nedre läge. Ta bort allt utmatat papper från facket för att fortsätta skriva ut.
Sortera och gruppera
Om du väljer <Förskjut> i kombination med funktionen Sortera eller Gruppera, flyttas varje utskriftsgrupp.
Klamrar
När du använder arbetssättet Häfta får du inte ta bort bunten från utmatningsfacket under jobbet. Ta bort bunten när jobbet är klart.
Om meddelandet <Fyll på häftklamrar i häftningsenheten.> visas, börjar häftklamrarna ta slut. Byt ut klammerpatronen innan du fortsätter.
9EKC-02C