Registrera en mottagare i snabbvalsknapp

Det är bekvämt att registrera ofta använda mottagare i en snabbvalsknapp. På så sätt kan du snabbt ange en mottagare genom att trycka på en knapp. Förutom att registrera ett faxnummer eller en e-postadress i en snabbvalsknapp, kan du även registrera en filservermålmapp (IP-adress och sökväg) att använda vid lagring av scannade data.
1
Tryck på <Inst. mott./vidarebef.>. Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Registrera snabbval>.
3
Välj det snabbvalsknappnummer som mottagaren ska registreras på och tryck på <Registrera/redigera>.
Ett tresiffrigt tal (001 till 200) tilldelas varje snabbvalsknapp. Du kan också ange en snabbvalsknapp genom att trycka på  och ange tre siffror med hjälp av sifferknapparna.
4
Välj de funktioner du vill registrera.
Välj funktioner för mottagaren från <Fax>, <E-post>, <I-fax> eller <Fil>. Registrera mottagare i adressboken
5
Tryck på <Namn>  ange mottagarens namn och tryck på <OK>.
6
Tryck på <Namn på snabb valstangent>  ange snabbvalsknappens namn som ska visas och tryck på <OK>.
7
Konfigurera inställningar beroende på vilka funktioner som valts i steg 4.
För mer information om inställningar, se steg 7 i Registrera mottagare i adressboken.
8
Tryck på <OK>  <Stäng>.
Mottagare som har registrerats i snabbvalsknappar kan kombineras till en grupp och registreras som en och samma mottagare. För mer information, se Registrera en grupp i en snabbvalsknapp.
Om du vill ändra eller ta bort information om mottagare registrerade i snabbknappar, se Redigera registrerade mottagare i snabbvalsknappar.
Mottagare som har lagrats under snabbvalsknappar visas också i den lokala adressboken.
TIPS
Om LDAP-servern redan har registrerats i maskinen (Registrera en LDAP-server) kan du söka efter mottagare och registrera dem i snabbvalsknappar. Tryck på <Inst. mott./vidarebef.>  <Registrera snabbval>  välj den snabbvalsknapp du vill registrera  tryck på <Registrera/redigera>  <LDAP-server> och sök efter mottagare med <Sök med villkor> eller <Sök på namn>. När du har bekräftat inställningarna för mottagaren, tryck på <Namn på snabb valstangent>  ange namnet som ska visas  tryck på <OK>.
Om användarnamn och lösenord är korrekta men sökresultatet är tomt, måste du kontrollera tidsinställningarna både på LDAP-servern och på maskinen. Om tidsinställningen skiljer sig åt mellan LDAP-servern och maskinen med fem minuter eller mer kan en sökning inte utföras.
Till skillnad från adressboken kan du inte markera flera mottagare åt gången att registrera.
Informationen som kan hämtas via LDAP-servern inbegriper bara namn och faxnummer/adresser. Registrera annan nödvändig information från <Detaljer/redigera>.
Registrera en adress från sändhistoriken
Du kan registrera en mottagare i en snabbknapp från loggar över avsända jobb på skärmen <Statusmonitor>. Du slipper då manuellt ange ett faxnummer och annan mottagarinformation och slipper felaktig överföring på grund av inkorrekt mottagarinformation. När du anger en adress i loggar över avsända jobb och trycker på <Registrera mottagare>  <Snabbval>, visas en skärm för registrering av olika alternativ för mottagarinformation i en snabbknapp.
Kontrollera status och logg för avsända och mottagna dokument
Kontrollera status och logg för scannade dokument
9F44-069