Kopiera med två flerfunktionsskrivare från Canon (Kaskadkopia) (endast 8900-serien / 6900-serien)

Med den här funktionen kan du förkorta kopieringstiden när du kopierar stora mängder. Efter att ha scannat alla dokument med maskinen, kan maskinen och ytterligare en Canon flerfunktionsskrivare* användas för samtidig kopiering av halva mängden var. Den här funktionen är behändig när du snabbt vill kopiera en stor mängd material.
* Endast maskiner av samma modell

Registrera andra Canon flerfunktionsskrivare

Om du vill använda kaskadkopiering måste du registrera den andra Canon flerfunktionsskrivaren i förväg.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering) <Funktionsinställningar> <Kopia>  <Registrera skrivare för fjärrkopiering>  <Registrera>.
2
Använd siffertangenterna för att ange IP-adressen för den Canon flerfunktionsskrivare som ska registreras.
Tryck på  för att flytta markören till vänster. Tryck på  för att flytta markören till höger.
Om du trycker på <Backsteg>, raderas siffran till vänster om markören.
3
Tryck på <OK>.
Maskinen för kaskadkopiering har registrerats och visas i listan.
4
Tryck på <Stäng>.
För att kontrollera informationen för den registrerade Canon flerfunktionsskrivaren, markera enheten i listan i steg 3 och tryck på <Detaljer>. Om du vill ta bort en registrerad Canon flerfunktionsskrivare, markera enheten i listan och tryck på <Radera>  <Ja>.
Högsta antal enheter som kan registreras som fjärrenhet: 7
För att direkt ansluta maskinen och kaskadenheten med en korsad nätverkssladd, måste du ange följande inställningar för <Inställningar för Ethernet-drivrutin>. <Inställningar för Ethernet-drivrutin>
<Identifiera automatiskt>: <På>
<Kommunikationsläge>: <Full duplex>
<Ethernet-typ>: <100BASE-TX>

Kopiera med två maskiner samtidigt

Du kan göra kopior med hjälp av maskinen och en annan Canon flerfunktionsskrivare samtidigt. Genom att kaskadkopiera, delar du upp antalet kopior på två maskiner. Till exempel, när du gör 50 kopior gör den här maskinen och den andra Canon-multifunktionsskrivaren 25 kopior vardera.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Tryck på <Kaskadkopia>.
5
Välj en annan Canon flerfunktionsskrivare i listan.
Om du trycker på <Detaljer>, kan du kontrollera installationsplatsen och statusen för den valda maskinen.
6
Ange utmatningsmetod för situationer då fel inträffar.
Om en maskin inte kan skriva ut på grund av ett fel, kan den andra maskinen skriva ut om du ställer in <Mata ut återstående sid. från annan enhet vid fel> till <På>.
7
Tryck på <OK>  <Stäng>.
8
Tryck på (Start).
Kopieringen startar.
Inställningen för <Mata ut återstående sid. från annan enhet vid fel> gäller bara när <Efterbehandling> har angetts.
Även om du ställer in <Mata ut återstående sid. från annan enhet vid fel> på <På>, skickas de återstående utskrifterna inte vidare i följande fall:
Om originalen för kaskadkopieringen scannas
Om du använder <Omslag fram> och <Infoga ark> i kombination när du utför kaskadkopiering
Om du använder <Olika original format>, automatiskt pappersval och <2-sidig> i kombination med kaskadkopiering
Om kaskadkopiering stoppas på imageRUNNER ADVANCE-maskinen som de återstående utskrifterna skickades till
Om ett fel inträffar på imageRUNNER ADVANCE-maskinen som de återstående utskrifterna skickades till
Om kaskadkopieringsjobbet är nästan färdigt
Om scanningstiden för originalen för kaskadkopieringsjobbet är lång
Om du använder arbetssättet Kopiesatsnumrering i kombination med arbetssättet Kaskadkopia
Om du ställer in <Mata ut återstående sid. från annan enhet vid fel> på <På>, utförs inte utskrift av imageRUNNER ADVANCE-maskinen som felet inträffade i, även efter att maskinen återställts.
Lägg i det papper som ska användas för kaskadkopiering i samma papperskälla.
Du kan inte reservera en kaskadkopieringsjobb samtidigt som ett annat utförs.
För arbetssättet Kaskadkopia, delas det angivna antalet kopior i hälften mellan maskinen och kaskadenheten. Om ett udda antal kopior anges, skriver maskinen ut en kopia mer än kaskadenheten.
Om du vill avbryta kaskadkopieringen, avbryter du kopieringen för både maskinen och kaskadenheten. Ett kaskadkopieringsjobb kan avbrytas från displaybilden <Statusmonitor> i kaskadkopieringsskrivaren.
9F44-07X