Влизане в режим на заспиване

Режимът на заспиване намалява консумацията на енергия чрез временно забраняване на някои вътрешни операции на машината. Можете лесно да поставите машината в режим на заспиване, като натиснете (Пестене на енергия) на контролния панел. Когато машината е в режим на заспиване, сензорният дисплей се изключва и  (Пестене на енергия) свети. Контролен панел
Натиснете  (Пестене на енергия), ако машината няма да се използва за дълъг период от време, например през нощта
Поставете машината в режим на заспиване, като предпазна мярка.
Машината може да не влезе в режим на заспиване в зависимост от работното й състояние и условията.
Индикаторът "Обработване/Данни" мига или свети в зелено дори когато машината премине в режим на заспиване.
Изход от режим на заспиване
Машината излиза от режима на заспиване при извършване на една от следните операции:
При натискане на (Пестене на енергия) на контролния панел*1
Когато оригиналите бъдат поставени в подаващото устройство
При отваряне на подаващото устройство
При зареждане/изваждане на хартия от многофункционалната тава*1
При отваряне/затваряне на капак на машината*1
*1 Някои модели на машината не поддържат тази функция.
Когато искате да зададете автоматичния таймер за заспиване
Можете да използвате настройката <Авт. режим на покой> за автоматично поставяне на машината в режим на заспиване. Ако желаете да промените периода от време, след който машината преминава в режим на заспиване, следвайте процедурата по-долу.
 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Настройки за енергия/Таймер>  <Авт. режим на покой>  или  за задаване на периода от време преди автоматично влизане на машината в режим на заспиване  <OK>.
Можете да зададете времевия диапазон за автоматично влизане в режим на заспиване за всеки ден от седмицата. <Седмичен таймер за авт. режим на покой>
Енергийна консумация в режим на покой
Можете да зададете количеството енергия, което машината консумира, когато е в режим Покой. Следвайте процедурата по-долу, за да зададете количеството енергия, консумирано в режим Покой.
 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Настройки за енергия/Таймер>  задайте <Консумация на енергия в режим на покой> на <Ниско> или <Високо>.
9CX5-05C