<Настройки за енергия/Таймер>

Задайте настройките за време, консумация на енергия и др.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Настройване на време>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Настройки за енергия/Таймер>
Може да уточнявате времето в минути.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройване на време>
00:00 до 23:59, на стъпки от една минута
Да
Да
Не
Не
-
Даже и да промените часа от 23:59 на 00:00, датата няма да се промени.

Настройки за дата/час

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Настройки за енергия/Таймер>
Задаването на текущите дата и час е много важно. За инструкции как да конфигурирате тази настройка вж. Настройване на датата/часа.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройки за дата/час>
Настройка за дата и час (12-цифрено число)
Не
Не
Да
Не
-
<Часова зона>: UTC-12:00 до UTC+00:00 до UTC+14:00
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Лятно часово време>: <Вкл.>, <Изкл.>
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Нач. дата> (<Месец>/<Ден>/<Време> (0 до 23)),
<Крайн.дата> (<Месец>/<Ден>/<Време> (0 до 23))
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Формат tim на часа>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Настройки за енергия/Таймер>
Може да зададете дали часът да се показва в 24-часов формат или в 12-часов формат.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Формат tim на часа>
<24 часа>, <12 часа>
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Може да зададете и дали датата и часът да се синхронизират автоматично със сървър в мрежата с помощта на SNTP. Задаване на настройки за SNTP

<Настр.за бързо стартиране за захранването>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Настройки за енергия/Таймер>
Ако зададете тази функция да бъде <Вкл.>, може да намалите времето, което отнема, докато може да изпълнявате операции на екрана и да сканирате оригинали, след като захранването бъде включено.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настр.за бързо стартиране за захранването>
<Вкл.>, <Изкл.>
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Когато тази функция е разрешена
Мощност в режим на готовност се консумира даже и при изключено захранване.
Звуков сигнал се чува, когато машината се включи, или когато машината се изключи, ако сте задали <Тон за режим на покой> в <Други настр. за звук> да бъде <Вкл.>. (Машината обаче може да не е успяла да стартира бързо и да не се е чул звуков сигнал, в зависимост от състоянието на машината.)
Дори ако тази функция е зададена на <Вкл.>, машината не стартира бързо в следните ситуации:
Когато някоя от мрежовите настройки по-долу е зададена на <Вкл.>
Wi-Fi
При включване на мрежовото захранване на машината след изключване на мрежовото захранване при някое от следните условия
След като са изминали над 110 часа след бързо стартиране
Работа със задачи
Има резервирани задачи
Непосредствено след използване на телефонни линии
Архивиране на данни
Осъществяване на достъп до машината по мрежата
Слад като са зададени настройки, изискващи рестартиране на машината
Възникване на грешка
Използване на режим "Ограничени функции"
Изключване на мрежовия кабел, след изключване на мрежовото захранване
На машината са инсталирани приложения добавки, които не поддържат бързо стартиране
При включване на мрежовото захранване на машината до 20 секунди след изключването му
При включване на мрежовото захранване на машината след като са изминали осем часа след изключването му
При включване на мрежовото захранване на машината след изключване на мрежовото захранване от Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)

<Време до Авт. изчистване>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Настройки за енергия/Таймер>
Може да зададете времевия интервал, през който сте излезли, и сензорният дисплей автоматично се връща към настройката по подразбиране.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Време до Авт. изчистване>
0 мин=Изкл., 10 до 50 секунди на стъпки от 10 секунди, 1 до 2 до 9 минути на стъпки от една минута
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Ако се използва услуга за влизане, машината автоматично води до излизане на потребителя, когато изтече времето за автоматично нулиране.
Екранът, който се показва, след като започне автоматичното нулиране, е различен, в зависимост от следните настройки.
Настройка 1: Настройките във [Visual Message Settings] (когато [Display Timing and Content] е зададено да бъде [After Logout/Auto Reset])
Когато не е зададено "Visual Message" или след като бъде затворен показаният екран Visual Message, се показва екранът, зададен в Настройка 2.
Настройка 2: Настройките в <Функция след авт. нулиране>
Когато е зададена <Функция по подразбиране>, се показва екранът, зададен в <Екран по подразб. след старт./възстан.> (Настройка 3).
Когато е зададена <Избрана функция>, се показва функцията преди да започне автоматичното нулиране. (Зададените настройки и въведените стойности за всяка функция ще бъдат изчистени.) Настройките <Избрана функция> обаче може да не бъдат правилно отразени, а може да бъде показан екранът, зададен в <Екран по подразб. след старт./възстан.>.
Настройка 3: Настройките в <Екран по подразб. след старт./възстан.>

<Ограничаване на време за автом нулиране>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции> <Настройки за енергия/Таймер>
Ако зададете тази функция да бъде <Вкл.>, обикновените потребители няма да могат да задават <Време до Авт. изчистване> и <Функция след авт. нулиране>.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Ограничаване на време за автом нулиране>
<Вкл.>, <Изкл.>
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Функция след авт. нулиране>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Настройки за енергия/Таймер>
Може да зададете дали при стартиране, след като започне автоматичното нулиране, да се извежда екранът по подразбиране, зададен за <Екран по подразб. след старт./възстан.> в <Преференции>, или непосредствено предишният екран.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Функция след авт. нулиране>
<Функция по подразбиране>, <Избрана функция>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Ако е зададено след започване на режима на автоматично нулиране да бъде извеждан екранът Визуално съобщ, най-напред се извежда екранът Visual Message, независимо от тази настройка. Конфигуриране на функцията Визуално съобщ

<Време за автоматично изключване>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции> <Настройки за енергия/Таймер>
При автоматично изключване, ако сензорният екран на машината бездейства за известен период от време, след като е влязла в режим на заспиване, машината автоматично се изключва.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Време за автоматично изключване>
0 ч.=Изкл., 1 до 4 до 8 часа на стъпки от един час
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Тази функция не се показва, ако е инсталирана факс картата. Ако се показва, задайте <Време за автоматично изключване> да бъде <0> и се свържете с вашия търговец или сервизен представител.
Даже и да работите с машината през Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление), машината автоматично се изключва, ако сензорният дисплей на машината бездейства за известен период от време. Може да възникне неизправност, особено ако машината се изключи автоматично, докато се импортират данни. Задайте <Време за автоматично изключване> да бъде <0>, когато импортирате данни.
Автоматичното изключване може да не се извърши в зависимост от условията на използване на машината.

<Настройки за време за авт. изключване>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Настройки за енергия/Таймер>
Може да зададете час, в който машината автоматично да се изключва всеки ден от седмицата. Ако използвате тази функция, не е нужно да изключвате машината на ръка всеки ден.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройки за време за авт. изключване>
<Неделя> до <Събота>, 00:00 до 23:59, на стъпки от една минута
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Ако са зададени както <Време за автоматично изключване>, така и <Настройки за време за авт. изключване>, предимство има <Време за автоматично изключване>.

<Авт. режим на покой>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Настройки за енергия/Таймер>
Може да зададете времето, след което машината автоматично влиза в режим на заспиване, ако не се извършват никакви операции.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Авт. режим на покой>
10 секунди, 1 мин., 2 мин., 10 мин., 15 мин., 20 мин., 30 мин., 40 мин., 50 мин., 1 ч.
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Препоръчва се за тази настройка да се използва стойността по подразбиране.

<Консумация на енергия в режим на покой>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Настройки за енергия/Таймер>
Можете да зададете количеството енергия, което машината консумира, когато е в режим Покой.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Консумация на енергия в режим на покой>
<Ниско>, <Високо>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Ако машината е свързана към компютър чрез USB кабел, в зависимост от времето за влизане в режим Покой, е възможно тя да не може да получава правилно данни. Активирайте отново машината от режима Покой, след което изпълнете задачата повторно.
Възможно е нивото на консумация на енергия да бъде същото, както когато е зададено <Високо> дори когато е зададено <Ниско> в зависимост от състоянието на машината.
Ако нивото на консумация на енергия е зададено на <Ниско>, е възможно да възникне комуникационна грешка в зависимост от помощния мрежов софтуер, който използвате. За да избегнете това, натиснете бутона за пестене на енергия, за да отмените режима Покой, преди да използвате машината.

<Седмичен таймер за авт. режим на покой>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Настройки за енергия/Таймер>
Може да зададете часа, в който машината автоматично да влиза в режим на заспиване всеки ден от седмицата.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Седмичен таймер за авт. режим на покой>
<Неделя> до <Събота>, 00:00 до 23:59, на стъпки от една минута
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Ако зададете както <Авт. режим на покой>, така и <Седмичен таймер за авт. режим на покой>, предимство има настройката <Авт. режим на покой>.

<Настр. време за Авт. настр. на градация>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Настройки за енергия/Таймер>
Можете автоматично да извършите регулиране на автоматичната градация в зададено време всеки ден.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настр. време за Авт. настр. на градация>
<Неделя> до <Събота>, 00:00 до 23:59, на стъпки от една минута
Да
Да
Не
C
Settings/Registration Basic Information

<Настр.за време за отмяна на режим Покой>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Настройки за енергия/Таймер>
Можете да зададете времето, в което машината излиза от режим Покой.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настр.за време за отмяна на режим Покой>
00:00 до 23:59, на стъпки от една минута
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
9CX5-0H9