Преглед на Ръководство на потребителя

В този раздел са описани означенията, бутоните, екраните и други елементи, използвани в Ръководство на потребителя. Предупрежденията и нещата, за които да внимавате, са дадени също в "Важни инструкции за безопасност", включен в машината. Вижте и тези инструкции.
Означения
Означенията по-долу указват предупреждения относно безопасността, ограничения и предпазни мерки относно работата с устройството, полезни съвети и друга информация.
Указва предупреждение, свързано с операции, които при неправилно изпълнение може да доведат до смърт или сериозно физическо нараняване. За да сте сигурни, че използвате безопасно машината, винаги спазвайте тези предупреждения.
Указва предпазна мярка за предотвратяване на риска от физическо нараняване или имуществени щети, различни от дефект на продукта поради неправилно използване на машината. За да сте сигурни, че използвате безопасно машината, винаги спазвайте тези предпазни мерки.
Означава операция, която не трябва да се изпълнява. Прочетете внимателно тези елементи и се постарайте да не изпълнявате описаните операции.
Указва важни работни изисквания и ограничения, които винаги трябва да бъдат спазвани, когато използвате тази машина. Винаги спазвайте тези важни елементи, за да избегнете повреди, дефекти или имуществени щети поради неправилна работа с машината.
Означава пояснение към операция или допълнителна информация, свързана с процедура.
Обозначава полезни функции или съвети за използване на устройството.
Клавиши и бутони
Бутоните на сензорния дисплей и бутоните на компютърния екран се указват както следва.
Тип
Пример
Клавиши на контролния панел
Бутони на сензорния дисплей*
<Настройки на функции>
<Отказ>
Бутони и други текстови интерфейси, извеждани на компютърния дисплей
[Preferences]
[OK]
* Операцията за докосване на бутон върху сензорния дисплей се указва като "Натискане" в Ръководство на потребителя.
Екран
Екраните, използвани в ръководството на потребителя, може да се различават от екрана на вашата машина в зависимост от модела, опционалните устройства и версията.
В зависимост от операционната система, която използвате, част от указаното съдържание на екрана може да се различава от вашия компютър.
Съдържанието на екрана за драйвери и софтуер може да се различава поради надграждания на версията.
Илюстрации
Илюстрациите, използвани в Ръководство на потребителя, са от "imageRUNNER C3326i" с инсталирани следните опции, освен ако изрично не е посочено друго.
Cassette Feeding Unit-AW
9CX5-003