Коригиране на неравномерна наситеност

Ако наситеността е неравномерна при отпечатване, изпълнете <Корекция на сенки>. Има различни методи за коригиране на наситеността: Корекция с денситометър с помощта на средство за търговско измерване, Визуално коригиране и Корекция на скенера.
Настройката може да не се получи успешна, ако няма достатъчно тонер.

Корекция с денситометър

Измерете тестова страница, която сте извели, с денситометър и въведете измерените стойности на наситеността, за да коригирате наситеността на зоните с полутонове.
1
Натиснете  (Настр./Регистр.)  <Настройване/Поддръжка> <Настройване на качество на изображение> <Корекция на сенки> <Коригиране на денситометър>.
2
Натиснете <Старт отпеч.>.
Отпечатва се тестова страница.
3
Измерете тестовата страница с денситометър.
Измерете маркировките 1 до 7, отпечатани на тестовата страница, и отбележете стойностите на наситеността, които са отчетени.
4
Натиснете <Фина настр.> и въведете стойностите на наситеността.
Въведете стойностите на наситеността, които сте измерили, и отбележете в стъпка 3 в 1 до 7.
Натиснете <Фина настр.> за всеки цвят и въведете наситеността за всички цветове.
5
Натиснете <OK>.
6
Натиснете <Извеждане на тестова страница> <Старт отпеч.>.
Извежда се тестова страница след корекция.
7
Ако няма проблем с тестовата страница, натиснете <Запам. и фин.>.
Ако наситеността на тестовата страница след корекция е неравна, изпълнете процедурата, посочена в Визуално коригиране.

Визуално коригиране

Измерете визуално тестова страница, която сте извели, за да коригирате с помощта на стойностите за регулиране на наситеността, които определяте. Използвайте тази процедура, когато нямате денситометър или когато корекцията не е ефективна.
1
Натиснете  (Настр./Регистр.)  <Настройване/Поддръжка> <Настройване на качество на изображение> <Корекция на сенки> <Визуално коригиране>.
2
Натиснете <Извеждане на тестова страница> <Старт отпеч.>.
Отпечатва се тестова страница.
3
Проверете визуално тестовата страница, за да определите стойностите за регулиране на наситеността.
Диапазонът на отпечатаните маркировки може да бъде -6 до +6 или -5 до +5 в зависимост от използвания формат на хартията за тестовата страница.
4
Натиснете <Фина настр.> и въведете стойностите на наситеността.
Въведете стойностите на наситеността според резултатите, които сте проверили визуално в стъпка 3 от -6 до +6 (или -5 до +5).
Въведете положителна стойност за увеличаване на наситеността или отрицателна стойност за намаляване на наситеността.
Натиснете <Фина настр.> за всеки цвят и въведете наситеността за всички цветове.
5
Натиснете <OK>.
6
Натиснете <Извеждане на тестова страница> <Старт отпеч.>.
Извежда се тестова страница след корекция.
7
Ако няма проблем с тестовата страница, натиснете <Запам. и фин.>.

Корекция на скенера

Може да коригирате наситеността, като сканирате тестова страница, която сте извели. Машината автоматично определя стойностите за корекция на наситеността и коригира нееднородностите.
1
Натиснете  (Настр./Регистр.)  <Настройване/Поддръжка>  <Настр. на качество на изображ.>  <Корекция на сенки>  <Корекция на скенера>.
2
Изберете хартията за използване и натиснете <OK>.
3
Натиснете <Старт отпеч.>.
Отпечатва се тестова страница.
4
Поставете тестовата страница върху стъклото за документи.
Поставете тестовата страница както е показано на указанията на екрана.
5
Затворете подаващото устройство и натиснете <Старт сканир.>.
Сканира се тестова страница.
6
Отворете подаващото устройство и извадете тестовата страница.
9CX5-0LY