Отпечатване на документи, задържани в машината

Можете временно да задържите данни за отпечатване в машината и да ги отпечатате от контролния панел, когато е необходимо.

Също така можете да настроите машината винаги да задържа данните за отпечатване. Функцията Защитено отпечатване може да се използва дори когато настройката за принудително задържане е деактивирана.
Задържаните документи (включително документите със защитен печат) се запазват дори ако машината бъде ИЗКЛЮЧЕНА.
Имайте предвид, че документите се изтриват автоматично, след като мине определен период от време. Консултирайте се с вашия администратор колко е дълъг този период.
За да се наложи принудително задържане на данните за печат на машината, трябва да конфигурирате предварително настройките. Конфигуриране на настройките за печат с принудително задържане
За информация относно броя на заданията, които могат да бъдат задържани, и максималния размер на файла вижте Функции за печат.
1
Натиснете <Отпечатване>. Екран <Начало>
2
Изберете документ.
<Персонално>/<Споделено>/<Групиране>
<Персонално>: Показва документа, изпратен от влезлия потребител.
<Споделено>: Показват се документите, запазени въз основа на определени условия съгласно настройките за принудително задържане. Всички потребители могат да покажат/отпечатат тези документи.
<Групиране>: Показва документите, които същата информация за група като влезлия потребител. Използва ИД на отдел за идентифициране на групите.
Списък с документи
Документите, които отговарят на типа документ, избран в падащия списък и свързаната с тях информация се показват в списъчен формат.
Когато бъде избран документ, се показва , което обозначава "избран". Когато са избрани няколко документа, номерата в центъра на  се показват като 1, 2, 3 ... в избрания ред. Когато натиснете избран документ, селекцията се отменя.
Натиснете <Дата/Час> за да сортирате документите по дата/час във възходящ () или низходящ () ред.
Ако влизането е с управление на личното удостоверяване, се запазва последното условие на сортиране. Списък на елементите, които могат да се персонализират
За документите със защитен печат или шифрован защитен печат се показва до броя листове x броя копия в списъка със задания.
Ако <Покажи предупреждение в екран със списък със задачи> е зададено на <Вкл.> в <Настройки за предупрежд. за задържани задачи>, се показва в списъка със задания за документите, които отговарят на посочените условия. Ако <Покажи предупреждение в екран със списък със задачи> е зададено на <Вкл.> в <Настройки за предупрежд. за задържани задачи>, се показва изскачащо съобщение при печат за документите, които отговарят на посочените условия. <Настройки за предупрежд. за задържани задачи>
Можете да отпечатате оттук, ако методът на отпечатване в драйвера за принтер е зададен на [Secured Print].
<Задачи за отпеч.>/<Отпечатани зад.>/<Насрочено отпеч.>
Когато избирате неотпечатан документ, се уверете, че е избрано <Задачи за отпеч.>.
Бутон за актуализиране
Актуализира списъка с документи.
<Старт отпеч.>
Изпълнява отпечатването.
<Други операции>
<Отмяна на печата>: Отменя отпечатването.
<Изтриване на задача>: Изтрива документи.
<Извежд. изобр.>: Дава ви възможност да проверите съдържанието на документа, както и да избирате и изтривате страници.
Не можете да възстановите изтрита страница.
Не можете да изтриете страница от <Извеждане изображение>, ако е единствената страница там.
Възможно е да няма визуализации в <Извеждане изображение> в зависимост от настройките в драйвера за принтер.
За информация за езиците за описание на страници, които позволяват визуализиране, и файловите формати за директен печат вижте Функции за печат.
<Изтриване на страница> от <Извеждане изображение> на функцията PrintRelease на Canon PRINT Business не се поддържа.
Ако се покаже съобщението <Неуспешно изтриване на страницата.> при изтриването на страница, натиснете отново <Изтриване на страница> в <Преглед>.
<Настр. за отпечатване>/<Настр. за печ. за избр. задачи>
Можете да редактирате настройките за печат, като например брой копия. Можете също да промените настройките за печат, когато са избрани множество документи.
Можете да отпечатате тестов комплект със зададените настройки в "Настройки за печат", като натиснете <Тестова разпечатка>.
Възможно е документът да не се отпечата правилно в зависимост от променените настройки.
Ако промените настройките в <Настр. за отпечатване>/<Настр. за печ. за избр. задачи>, документът, в който са приложени новите настройки, се показва в <Отпечатана>.
Ако изберете едновременно общи задания за печат, защитени задания за печат и шифровани защитени задачи за печат, не можете наведнъж да промените настройките им за печат.
Възможно е да не могат да се променят настройките в <Настр. за отпечатване> в зависимост от настройките в драйвера за принтер.
За информация за езиците за описание на страници, които позволяват конфигуриране на настройките за печат, и файловите формати за директен печат вижте Функции за печат.
Не можете наведнъж да промените настройките за печат за множество задания, когато използвате функцията PrintRelease на Canon PRINT Business.
<Изб. на всичк. (м. 100 зад.)>/<Отмяна на избор>
Ако не е избран документ в , се показва <Избор всч. (Макс.100)>, което ви позволява да изберете всички документи в списъка с документи. Когато са избрани документи, се показва опцията <Отмяна на избор>, която ви позволява да отмените цялата селекция.
Възможно е да се покажат съобщенията <Някои задачи не могат да бъдат съхр., след като са получени.> и <Някои задачи са били изтрити.>, ако възникне грешка при получаването на документ или ако даден документ бъде изтрит автоматично, защото е изтекъл периодът му на запазване, и т.н. В този случай натиснете , за да отмените съобщението.
3
Натиснете <Старт отпеч.>.
Отпечатването започва.
За да отмените отпечатването, изберете заданието за отмяна в <Отпечатана> и изберете <Отмяна на печата>. Можете също да натиснете  (Стоп) на контролния панел и да изберете заданието за отмяна от <Задачи за печат>. За информация за отменянето на задания с бутона "Стоп" вижте Отмяна на задания за изпращане/печат.
Документите със защитен печат се запазват като документи с <Отпечатана> след завършване на заданието за периода на запазване на документа. Можете да въведете PIN кода, за да ги отпечатате отново.

Автоматично отпечатване на принудително задържани задания за печат след влизане

Можете да зададете автоматично отпечатване на заданията за печат, когато влезе потребител. Когато администраторът е настроил <Активиране функция за авт. печат при вход в сист.> на <Вкл.>, потребителите, влезли с управление на личното удостоверяване, могат да зададат дали да се извършва автоматично отпечатване. Задайте <Авт. печат на потребителски задачи при вход в сист.> на <Вкл.>, за да се извърши автоматично отпечатване. Настройката се запазва за всеки потребител. Списък на елементите, които могат да се персонализират
Следните задания не се отпечатват автоматично дори ако е разрешена тази настройка.
<Лично> задания на други потребители, <Споделено> задания и задания на <Групиране>
Задания за печат
Шифровани защитени задания за печат
Защитени задания за печат (когато <Изискване на PIN за отпечатване/Показване на потреб. задачи> е зададено на <Вкл.> в <Настройки на PIN за задачи за защитен печат>)
Когато са задържани множество задания, те се отпечатват в показания ред на <Дата>.
При едно влизане могат да се отпечатат максимум 100 задания.
Ако заданията са вече задържани, тази настройка се активира чрез повторно влизане след настройване на <Авт. печат на потребителски задачи при вход в сист.> на <Вкл.>.

По-защитено отпечатване чрез шифрован защитен печат

Като използвате шифрован защитен печат можете да изпращате шифровани данни за печат към машината от вашия компютър. Това ви позволява да намалите риска от изтичане на информация, когато изпращате данни за печат, и да печатате по-защитено. Особено е добре да използвате тази функция, когато печатате документи с голяма поверителност.
Документът с шифрован защитен печат се показва заедно с  в екрана за промяна на настройките.
За да отпечатате шифрования документ, трябва да въведете паролата. Паролата трябва да е същата като тази, която сте задали в драйвера за принтер.
За информация за настройката на елементите вижте "Помощ", като щракнете върху [Help] в екрана за настройка на драйвера за принтер (само Windows).
Шифрован защитен печат не може да се използва с Mac OS.
За да използвате шифрован защитен печат, отворете папката на принтера  щракнете с десния бутон върху иконата на машината  изберете [Printer properties]  вижте [Help] в раздела [Encrypted-P]. За информация относно показването на папката на принтера вижте Показване на папката на принтера.
9CX5-08J