<Получаване/Препращане>

Задайте настройките за функциите за получаване и препращане.
Елемент, маркиран със звездичка (*)
Появява се единствено ако машината ви има факс функция.

<Отчет за извеждане>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Получаване/Препращане>
Това отпечатва списък с детайли за регистрацията за настройките за изпращане/получаване и настройките на факс.

<Общи настройки>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Получаване/Препращане>
Задайте настройките, общи за функциите за получаване и препращане.

<Настройки на факса> *

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Получаване/Препращане>
Задайте настройките за получаване и препращане на факсове.
9CX5-0KE