<Настройки за отдлч. изпращане на факс>

Задайте настройките на клиентската машина за функцията за отдалечен факс.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Адрес на сървър за отдалечен факс>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на факса> <Настройки за отдлч. изпращане на факс>
Задайте IP адреса или името на хоста на сървърната машина за отдалечен факс.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Адрес на сървър за отдалечен факс>
Въведете IP адреса или името на хоста
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Таймаут за изпращане>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на факса> <Настройки за отдлч. изпращане на факс>
Ако сървърната машина за отдалечен факс не отговаря за времето, зададено като таймаут на изпращане, задачата за отдалечен факс се отменя.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Таймаут за изпращане>
1 до 24 до 99 часа (на стъпки от един час)
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Брой линии за изпращане>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на факса> <Настройки за отдлч. изпращане на факс>
Може да зададете броя линии, които може да изберете при изпращане на факсове. Задайте броя линии да бъде същия, като броя телефонни линии, свързани към сървърната машина за отдалечен факс.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Брой линии за изпращане>
1 до 4 линия
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Избор на приоритет на линия>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на факса> <Настройки за отдлч. изпращане на факс>
Може да зададете линията, която да използвате за изпращане на отдалечени факсове.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Избор на приоритет на линия>
<Авто>, <Линия 1> до <Line n>*1
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Показва се в зависимост от броя на линиите, зададен в <Брой линии за изпращане>.

<Използване на IP факс>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на факса> <Настройки за отдлч. изпращане на факс>
Може да зададете дали да се използват IP факсове.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Използване на IP факс>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Настр.за комуник.режим на IP факс>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на факса> <Настройки за отдлч. изпращане на факс>
Може да зададете комуникационния режим, който да използвате за изпращане на IP факсове.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настр.за комуник.режим на IP факс>
<Използване Интранет>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Използв. VoIP Gateway>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
9CX5-0KA