Настройки за комуникация по имейл/I-факс

За директно изпращане на сканираните документи по имейл/I-факс, без да използвате компютър, трябва да конфигурирате настройки за комуникация, като напр. пощенски сървър, методи на удостоверяване и т.н. Обикновено се използва SMTP сървър за изпращането и SMTP сървър или POP3 сървър за получаването. Можете да зададете кодиране и други параметри. За подробности за необходимите настройки се свържете със своя интернет доставчик или мрежови администратори.
1
Натиснете  (Настр./Регистр.).
2
Натиснете <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>  <Комуникационни настройки>.
3
Задайте комуникация.
1
Задайте основните настройки.
<E-mail адрес>
Въведете имейл адреса на машината.
Можете да зададете произволно име като потребителско име (частта от лявата страна на знака @). Въведете регистрираното име на хост от дясната страна на знака @.
<SMTP сървър>
Въведете името на SMTP сървъра (или IP адрес).
След като зададете настройките, проверете връзката за <SMTP>.
<Изп.POP полч.>
Натиснете <Вкл.>, когато искате да получавате имейли и I-факсове чрез POP3 сървър.
<Използване на SMTP RX>
Натиснете <Вкл.>, когато искате да направите машината SMTP за получаване на имейли и I-факсове. Имайте предвид, че не можете да получавате чрез SMTP, ако не регистрирате името на хоста на машината на DNS сървъра.
2
Натиснете <Напред>.
3
Задайте настройките за POP сървъра.
<POP сървър>
Въведете името на POP3 сървъра (или IP адрес).
След като зададете настройките, проверете връзката за <POP сървър>.
<POP име за вход>
За да използвате POP3 сървър, въведете потребителското име за указания имейл акаунт с букви и цифри.
<POP парола>
За да използвате POP3 сървър, въведете паролата за указания имейл акаунт.
<POP интервал>
Можете да зададете интервал за автоматично издаване на POP в минути.
4
Натиснете <Напред>.
5
Задайте настройките за шифрована комуникация.
<SMTP Изпращане>
За да кодирате комуникацията към/от SMTP сървъра чрез TLS, натиснете <Вкл.>. Когато е зададено <Вкл.>, можете да проверите сертификата на TLS сървъра по време на комуникацията с него и да добавите CN към елементите за проверка. <Настройки на Имейл/I-факс> <Потвържд. TLS сертификат за SMTP изпр.>
<SMTP получ.>
За да кодирате комуникацията чрез TLS, когато получавате имейли и I-факсове чрез SMTP сървър, натиснете <Винаги TLS> или <Вкл.>. Когато не искате да получавате други данни освен кодирани, изберете <Винаги TLS>.
За да шифровате SMTP получаването с TLS, предварително подгответе двойката ключове. Конфигуриране на ключ и сертификат за TLS
<POP>
За да кодирате комуникацията към/от POP3 сървъра чрез TLS, натиснете <Вкл.>. Когато е зададено <Вкл.>, можете да проверите сертификата на TLS сървъра по време на комуникацията с него и да добавите CN към елементите за проверка. <Настройки на Имейл/I-факс> <Потвържд. TLS сертификат за POP получ.>
6
Натиснете <Напред>.
Настройка на POP удостоверяване преди изпращане
POP удостоверяването преди изпращане (POP преди SMTP) е комуникация на потребителите чрез POP сървъра (пощенски сървър за получаване) преди изпращане, която представлява функция за блокиране на неупълномощените имейли, изпратени от трети страни.
Настройка на SMTP удостоверяване
SMTP удостоверяването (SMTP AUTH) проверява потребителите чрез проверка на потребителските имена и пароли при изпращането на имейли. То също така кодира SMTP комуникацията (изпратени и получени).
4
Натиснете <OK>.
В зависимост от средата е възможно да трябва да зададете номера на порта за SMTP/POP3. За подробности се свържете със своя интернет доставчик или мрежови администратори. <Задаване на номер на порт за SMTP TX/POP RX>
9CX5-04C