<Настройки на Имейл/I-факс>

Задайте настройките за изпращане на имейл и I-факсове.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Регистриране на име на устройство>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>
Може да запаметите името на вашата фирма или отдел като име на устройството. Когато изпратите имейл/I-факс, запаметеното име се показва/отпечатва при получателя като информация за изпращача.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Регистриране на име на устройство>
Регистр. име на устройство
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Запаметеното име на устройството се използва като показвано име в имейл адреса във формата "име на устройството <имейл адрес>".
Може да въведете до 24 символа за име на машината.
Имейл адресът, използван в услугата за влизане, се вижда в полето "От" на машината на получателя за имейл съобщения и I-факс документи. Регистриране на потребителска информация в локалното устройство
Ако натиснете <Настройки на Имейл/I-факс> и зададете <Задаване потребител с автентикация като изпращач> да бъде <Вкл.>, имейл адресът, запаметен за влезлия потребител, се показва като името на изпращача в полето "От" за получателя, независимо от използваната услуга за влизане.

<Комуникационни настройки>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>
Може да зададете настройките за имейл сървър и метод за удостоверяване, който използвате за имейл/I-факсове. Настройки за комуникация по имейл/I-факс
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Комуникационни настройки>
<E-mail адрес>: Въведете адреса на имейла
Да
Да
Да
A
Settings/Registration Basic Information
<SMTP сървър>: Въведете SMTP сървъра
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Изп.POP полч.>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Използване на SMTP RX>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<POP сървър>: Въведете POP сървъра
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<POP име за вход>: Въведете името за влизане в POP сървъра
Да
Да
Да
A
Settings/Registration Basic Information
<POP парола>: Въведете паролата за POP сървъра
Да
Да
Да
A
Settings/Registration Basic Information
<POP интервал>: 0 до 99 минути
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP изпращане>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP получ.>: <Винаги TLS>, <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Метод на POP АВТЕНТ.>: <Стандартна>, <APOP>, <POP АВТЕНТ.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP автентикация (SMTP AUTH)>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<POP автентикация преди изпращане>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Извежд. на екран за автент. при изпр.>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Ако зададете <POP интервал> да бъде по-кратък от 10 минути (с изключение на 0 минути), машината няма напълно да влезе в режим на заспиване.
Машината може да получава само I-факсове и уведомявания за комуникационни грешки.

<Задаване на номер на порт за SMTP TX/POP RX>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>
Може да промените номера на порта за SMTP и POP сървърите.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Задаване на номер на порт за SMTP TX/POP RX>
<SMTP Изпращане>: 1 до 25 до 65535
<POP полч.>: 1 до 110 до 65535
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<S/MIME настройки>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>
Може да зададете S/MIME. Ако зададете S/MIME, може да добавите цифров подпис или да шифровате имейла, когато използвате функцията "Имейл/I-факс".
Задаване на шифроване на имейлите
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<S/MIME настройки>
<Настройки за кодиране>: <Винаги кодирай>, <Кодиране само при сертифик.>, <Не кодирай.>
<Добавяне цифр. подписи>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Задаване на Детайли>:
<Алгоритъм кодиране>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Алгоритъм Подпис>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Пров. подпис при получ.>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Отп. подпис при получ.>: <Вкл.>, <Изкл.>

<Потвържд. TLS сертификат за SMTP изпр.>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>
Може да проверите дали сертификатът на TLS сървъра е валиден, когато изпращате чрез SMTP. Може да проверите валидността на сертификата и надеждността на веригата сертификати, както и да потвърдите общото име (CN ­ Common Name).
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Потвържд. TLS сертификат за SMTP изпр.>
<Вкл.>, <Изкл.>
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Когато е избрано <Вкл.>:
<CN>: Вкл., Изкл.
Ако не проверите сертификата, се извършва TLS комуникация, даже и при невалиден сертификат.
Ако има проблем със сертификата, изпращането с SMTP ще бъде неуспешно.

<Потвържд. TLS сертификат за POP получ.>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>
Може да проверите дали сертификатът на TLS сървъра е валиден, когато получавате чрез POP. Може да проверите валидността на сертификата и надеждността на веригата сертификати, както и да потвърдите общото име (CN ­ Common Name).
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Потвържд. TLS сертификат за POP получ.>
<Вкл.>, <Изкл.>
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Когато е избрано <Вкл.>:
<CN>: Вкл., Изкл.
Ако не проверите сертификата, се извършва TLS комуникация, даже и при невалиден сертификат.
Ако има проблем със сертификата, получаването с POP ще бъде неуспешно.

<Макс. размер на данни за изпращане>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>
Може да зададете максималния размер на данните за изходящи имейл съобщения и I-факс документи. Ако имейл съобщението надхвърля лимита за размер на данните, то се разделя на няколко имейл съобщения, преди да бъде изпратено. Ако обаче дадено I-факс предаване надхвърля лимита за размер на данните, то се обработва като грешка и не се изпраща.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Макс. размер на данни за изпращане>
0 до 3 до 99 MB
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Ако за размер на данните въведете ‘0’ МБ, няма да има лимит за размера на изпращаните данни.
Задайте максималния размер на данните за изпращане да бъде по-малък от лимита за данни на имейл сървъра.

<Относно по подразбиране>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>
Може да зададете темата, която да бъде задавана автоматично, ако не сте въвели тема при изпращане на имейл/I-факс.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Относно по подразбиране>
Въведете темата, прикачено изображение
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Задаване потребител с автентикация за Отговор до>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>
Може да изберете дали да зададете имейл адреса на потребителя, който влиза в машината с управление на личното удостоверяване като адрес за отговор, когато изпращате имейл/I-факс.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Задаване потребител с автентикация за Отговор до>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Ако влизането е чрез потребителско удостоверяване, името за влизане се появява в <100> на списъка "Име на изпращач (ИИТ)". Ако е избрано <Вкл.>, името за влизане в <100> се задава автоматично като <Име на изпращач (ИИТ)> в <Настройки>.
Ако въведете имейл адрес като дестинация за отговор в <Настройки>, когато изпращате имейл съобщение или I-факс документ, се дава приоритет на този имейл адрес, даже и <Задаване потребител с автентикация за Отговор до> да е зададено като <Вкл.>.

<Посочете упълном. потреб. като подател за имейла>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>
Показва имейл адреса на потребителя, влязъл с удостоверяване на потребителя в полето „От“ на машината която получава имейла.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Посочете упълном. потреб. като подател за имейла>
<От хедър>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Хедър на път за връщане>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
В зависимост от средата на местоназначението е възможно да не можете да изпратите имейл, освен ако горният колонтитул „От“ и горният колонтитул за обратния път не съвпадат.

<Посочете упълном. потреб. като подател за I-факс>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>
Показва имейл адреса на потребителя, влязъл с удостоверяване на потребител в полето „От“ на машината, която получава I-факс.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Посочете упълном. потреб. като подател за I-факс>
<От хедър>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Хедър на път за връщане>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
В зависимост от средата на местоназначението е възможно да не можете да изпратите имейл, освен ако горният колонтитул „От“ и горният колонтитул за обратния път не съвпадат.

<Разреш.на нерегистр.потр.да изпращ.имейл>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>
Когато машината се използва с управление на личното удостоверяване, може да изберете дали да позволите изпращането на имейл от потребител, чийто имейл адрес не е запаметен в машината. Ако е избрано <Изкл.>, само потребители със запаметени имейл адреси могат да изпращат имейли.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Разреш.на нерегистр.потр.да изпращ.имейл>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Ако зададете <Задаване потребител с автентикация като изпращач> да бъде <Изкл.>, от страната на получателя се показва адресът, запаметен в настройките "Информация за устройството".

<Таймаут за изпращане в Пълен режим>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>
Може да зададете времето, преди операциите за изпращане да бъдат автоматично прекратени, ако от получателя не се получи MDN (уведомителен имейл, потвърждаващ резултата от предаването), когато се изпраща I-факс в режим <Пълен>.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Таймаут за изпращане в Пълен режим>
1 до 24 до 99 ч.
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Отпечатване на MDN/DSN при получаване>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>
При пълен режим на I-факс, към машината се изпращат имейл съобщения от получателя и имейл сървъра, които ви уведомяват дали I-факсовете са изпратени успешно до своите дестинации или не. Може да изберете дали тези уведомителни имейли да бъдат отпечатвани, когато машината ги получи.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Отпечатване на MDN/DSN при получаване>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Доставката на I-факс може да бъде потвърдена и в отчета за изпращане. Отчет за изпращане

<Използване на Изпращ.през сървър>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>
Може да изберете дали да позволите на потребителите да променят настройката на <Изпрщ. п/з срвр>, когато изпращат I-факсове.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Използване на Изпращ.през сървър>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
За даден I-факс, ако <Изпращ. през сървър> е зададено да бъде <Изкл.>, няма ограничение за размера на изпращаните данни, даже и да сте въвели максимален размер на изпращаните данни.

<Разрешаване на MDN не чрез сървър>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>
Машината, получаваща I-факса, може да изпраща MDN (уведомителен имейл за проверка на резултата от изпращането) до IP адреса на изпращащата машина, без да се преминава през имейл сървър.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Разрешаване на MDN не чрез сървър>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Ограничаване домейн на дестинация>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>
Може да зададете, когато изпращате имейл или I-факс, да позволите изпращане само до адреси от зададен домейн.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Ограничаване домейн на дестинация>
<Огран. изпращ. към домейни>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Когато е избрано <Вкл.>:
<Регистрир.> (<Име на домейн>, <Изпращ.към поддомн.> (<Рзрш.>, <Отхвър.>)), <Детайли/Редактиране>, <Изтр-не>

<Авт.довършв.за въвежд.на E-Mail адрес>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>
Може да зададете автоматично да се показват имейл адресите, запаметени в адресната книга или LDAP сървър, въз основа на началните знаци на записа на имейл адрес.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Авт.довършв.за въвежд.на E-Mail адрес>
<Изкл.>, <Адресна книга (Локално)>, <LDAP сървър>
Да
Не
Не
C
Settings/Registration Basic Information
Имейл адреси, които са записани с код за достъп, не се появяват.

<Автом. добав. зададен домейн към Дест. без домейн>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>
Може предварително да запаметите често използвани имена на домейни, за да избегнете нуждата да въвеждате домейн, когато задавате адрес, защото автоматично се добавя с @ име на домейн. Ако искате да изпращате до "123@example.com", запаметете името на домейн "example.com". Ако зададете адрес, който вече съдържа име на домейн, когато тази настройка е включена, домейните в тази настройка не са валидни.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Автом. добав. зададен домейн към Дест. без домейн>
<Име на домейн>
<При изпращане на имейл>: <Вкл.>, <Изкл.>
<При изпращане на I-факс>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Не
C
Settings/Registration Basic Information
Обърнете внимание на следните неща, когато импортирате адресна книга в друго устройство.
 Тъй като тази настройка следва настройките на използваното от вас устройство, домейнът може да се различава от този, присвоен от устройството. Проверете тази настройка, преди да я използвате от другото устройство.
 Ако импортирате адреси без информация за домейни в устройство, което не притежава такава настройка, може да не успеете да изпращате, защото адресите не са валидни.
9CX5-0K7