Informacije o adresaru uređaja

Lokalni adresar i udaljeni adresar

Lokalni adresar: adresar pohranjen na uređaju za pohranu uređaja. Ovaj se adresar sastoji od sljedećih popisa adresa.
Popis adresa 01 do 10
Popis adresa, brzinski
Popis adresa za administratora
Osobni popis adresa
Popis adresa grupe korisnika 01 do 50
Udaljeni adresar: adresar nekog drugog uređaja Canon spojenog s uređajem putem mreže. Tom je adresaru moguće pristupiti na isti način kao i lokalnom adresaru kako biste odredili odredišta.
Da biste se koristili udaljenim adresarom, potrebno je na klijentskom uređaju registrirati pristup udaljenom adresaru (<Pribavljanje udaljenog adresara>) i otvoriti udaljeni adresar na poslužiteljskom uređaju (<Učini udaljeni adresar javnim>).
Do osam uređaja, uključujući ovaj, može biti istovremeno povezano, kao uređaji klijenti, na uređaj poslužitelj s udaljenim adresarom koji se otvara eksterno. Međutim, ako uređaj poslužitelj u tom trenutku na neki drugi način komunicira preko mreže, moguće je da će broj uređaja koji se mogu povezati biti manji. Ako se uređaj ne može povezati, poslat će se poruka o pogrešci mreže.
Odredišta poslužiteljskog uređaja registrirana u odjeljku Omiljene postavke i na gumbu <Osobno>/<Zajedničko> klijentskog uređaja ne ažurira se kada se na poslužiteljskom uređaju ažuriraju odredišta.
Potvrdite je li odredište ažurirano kada slanje nije moguće na registrirana odredišta
Odredišta registrirana u udaljenom adresaru ne mogu se uređivati/brisati s klijentskog računala. Da biste uredili/izbrisali odredišta u udaljenom adresaru, uredite/izbrišite lokalni adresar na poslužiteljima koji otkrivaju udaljeni adresar.

Pregled popisa adresa

Popis adresa 01 do 10

Popisi adresa koji su dostupni svim korisnicima.

Popis adresa, brzinski

Odredišta brzinskog gumba prikazanog na zaslonima <Faks> i <Skeniranje i slanje>. Na zaslonu <Faks> prikazani su samo brzinski gumbi za odredišta za faksiranje. Odredišta za faksiranje također će biti prikazana na zaslonu <Skeniranje i slanje> ako je mogućnost <Aktiviraj faks u funkciji Skeniranje i slanje> postavljena na <Uključeno>.

Popis adresa za administratora

Upotrebljava se za registriranje odredišta koja se upotrebljavaju u <Postavke prosljeđivanja> i <Arhiviraj TX dokument>.

Osobni popis adresa

Osobni popis adresa koji se prikazuje kada se koristi provjera autentičnosti korisnika.

Popis adresa grupe korisnika 01 do 50

Popis adresa grupe dostupan grupi korisnika kada se koristi provjera autentičnosti korisnika. Popis adresa grupe korisnika podudara se s jednom grupom korisnika.
Mogućnosti <Koristi popis osobnih adresa> i <Koristi popis adresa korisničke grupe> moraju biti omogućene kako bi se mogućnosti <Koristi popis osobnih adresa> i <Koristi popis adresa korisničke grupe> mogle upotrebljavati.
Kako bi se mogli koristiti popisom adresa grupe korisnika potrebno je unaprijed izraditi grupu (Registriranje podataka uređaja na lokalnom uređaju) i izrađenu grupu korisnika pridružiti popisu adresa grupe korisnika (Registriranje odredišta uz Remote UI).

Premještanje/kopiranje adresa odredišta

U tablici u nastavku naznačeno je mogu li se adrese odredišta premještati ili kopirati između različitih adresara.
Premještanje/kopiranje u:
Popis adresa 01 do 10, Popis adresa za administratora
Osobni popis adresa
Popis adresa grupe korisnika 01 do 50
Premještanje/
kopiranje iz:
Popis adresa 01 do 10,
Popis adresa za administratora
Premještanje
Kopiranje
Kopiranje
Osobni popis adresa
Kopiranje
--
Premještanje
Popis adresa grupe korisnika 01 do 50
Kopiranje
Premještanje
Premještanje
Adrese odredišta nije moguće premještati/kopirati u sljedećim situacijama.
Situacije kada se adrese odredišta ne mogu kopirati u popise adresa od <Popis adresa 1> do <Popis adresa 10>
Kada radnju obavlja obični korisnik, a postavljen je <PIN adresara>, no korisnik nije unio PIN
Kada korisnik obavlja radnju iz upravljačke ploče, a mogućnost <Koristi popis adresa korisničke grupe> je postavljena na <Uključeno (samo pregled)> (Kopiranje se može izvršiti iz sučelja za daljinski pristup)
Situacije kada se adrese odredišta ne mogu kopirati u <Popis osob. adresa>
Kada je mogućnost <Koristi popis osobnih adresa> postavljena na <Isključeno>
Kada je mogućnost <Koristi popis adresa korisničke grupe> postavljena na <Uključeno (samo pregled)>
Situacije kada se adrese odredišta ne mogu premjestiti/kopirati u „Popis adresa grupe korisnika 01 do 50”
Kada je mogućnost <Koristi popis adresa korisničke grupe> postavljena na <Uključeno (samo pregled)> ili <Isključeno>

Razlike u vrstama popisa adresa

Popis adresa 01 do 10
Popis adresa, brzinski
Popis adresa za administratora
Osobni popis adresa
Popis adresa grupe korisnika 01 do 50
Osobe koje se mogu koristiti adresarom
Svi korisnici
Svi korisnici
Svi korisnici
Svaki prijavljeni korisnik
Svaka grupa korisnika*1
PIN adresara (ograničenje registracije)
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Funkcija upravljanja pristupnim brojevima adresara
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ispisivanje popisa adresa
Da
Da
Da
Ne
Ne
Može se postaviti kao <Odredište za prosljeđiv.> u <Postavke prosljeđivanja>
Da
Da
Da
Ne
Ne
Može se postaviti putem mogućnosti <URL:pst slanja> u <Podešavanje pretinca za faks/I-faks>
Da
Da
Da
Ne
Ne
Može se postaviti kao odredište za obavijesti stavke <Obavijest o dovrš. zadatku>
Da
Da
Da
Ne
Ne
Može se postaviti kao mogućnost <Slanje odgovora>
Da
Da
Da
Ne
Ne
Izrada stavke <Skupina> u popisu adresa
Da
Da
Da
Da
Da
*1 Moguće je pristupiti samo onim grupama korisnika kojima korisnik koji se prijavio putem upravljačke ploče pripada. Svim popisima adresa grupa korisnika moguće je pristupiti kada se korisnik s administratorskim ovlastima prijavi putem sučelja za daljinski pristup.
Informacije o maksimalnom broju odredišta koja se mogu registrirati u svakom popisu adresa potražite u odjeljku Funkcije upravljanja„Maks. broj odredišta registriranih u adresaru”.
Maksimalni broj osobnih popisa adresa i popisa adresa grupa korisnika koje je moguće pohraniti u uređaju ovisi o ograničenju informacija o postavkama korisnika. Pogledajte odjeljak Funkcije upravljanja„Maksimalni broj korisnika čije se informacije o postavkama mogu spremiti na uređaj”.
9CYR-05F