Registriranje odredišta uz Remote UI

Putem značajke Remote UI možete registrirati odredišta u adresaru. Osim toga, možete provjeriti registrirane pojedinosti i urediti adresar.
Upute o dijeljenju popisa adresa potražite u odjeljku Dijeljenje popisa adresa s određenim korisnicima.
1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala kliknite [Address Book]. Zaslon sučelja Remote UI
3
Registrirajte odredište.
Više informacija o popisima adresa potražite u odjeljku Registriranje odredišta u adresaru.
1.
Kliknite popis adresa za registraciju odredišta ([Personal Address List], Popisi adresa grupe korisnika, [Address List 01] do [Address List 10] ili [Address List for Administrators]).
[Personal Address List] služi isključivo za upotrebu prijavljenim korisnicima i dostupan je samo ako je omogućeno upravljanje osobnom autentikacijom.
[Address List for Administrators] dostupan je samo administratorima koji se prijavljuju s ovlastima administratora ili administratora uređaja.
Ako se prikaže stranica za unos PIN-a, unesite PIN i kliknite [OK].
Ako želite podijeliti odredište sa skupinom registriranih korisnika, odaberite popis adresa skupine registriranih korisnika.
Popisima adresa skupina korisnika možete upravljati i tako da samo korisnicima s administratorskim ovlastima omogućite registriranje/uređivanje odredišta iz značajke Remote UI. <Koristi popis adresa korisničke grupe>
2.
Kliknite [Register New Destination].
3.
Odaberite tip odredišta i kliknite na [Set].
4.
Registrirajte neophodne informacije i kliknite [OK].
Prikazane stavke ovise o vrsti odredišta. Više informacija o informacijama za registraciju potražite u odjeljku Registriranje odredišta u adresaru.
Registriranje skupnog odredišta
Registriranje naziva za popis adresa
Kliknite [Register Address List Name] ili [Register/Change Address List Name], unesite naziv i kliknite [OK].
Možete postaviti i da se naziv adresara grupe korisnika promijeni kada se promijeni naziv grupe korisnika. Prijavite se u Remote UI kao korisnik s administratorskim ovlastima, pritisnite [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] pa potvrdite okvir uz stavku [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name]. Opcija [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] dostupna je samo ako je omogućeno upravljanje osobnom autentikacijom.
Provjera/uređivanje pojedinosti odredišta
Možete kliknuti ikonu [Type] ili naziv odredišta i provjeriti pojedinosti odredišta. Za uređivanje odredišta kliknite [Edit], promijenite registrirane pojedinosti i kliknite [OK].
Registriranje na popis adresa skupine korisnika
Registriranje za brzinsku tipku
9CYR-0EX