Teavet seadme aadressiraamatu kohta

Kohalik aadressiraamat ja kaugaadressiraamat

Kohalik aadressiraamat: aadressid salvestatakse seadme mällu. Aadressiraamat koosneb järgmistest aadressiloenditest.
Aadressiloend 01 kuni 10
Lühivalikunuppude aadressiloend
Administraatori aadressiloend
Isiklik aadressiloend
Kasutajarühma aadressiloend 01 kuni 50
Kaugaadressiraamat: ühes teises võrgu kaudu ühendatud Canoni seadmes olev aadressiraamat. Sellele pääseb sihtkohtade määramiseks ligi sama moodi nagu kohalikule aadressiraamatule.
Kaugaadressiraamatu kasutamiseks tuleb salvestada kaugaadressiraamat juurdepääsuks klient-seadmes (<Kaug-aadressraamatu hankimine>) ja avada kaugaadressiraamat server-seadmes (<Ava kaugaadressraamat>).
Väliselt avatud kaugaadressiraamatuga server-seadmega saab klient-seadmena ühenduse luua kuni kaheksa seadet, sh selle seadme. Aga kui server-seadmel on samal ajal muid aktiivseid ühendusi, võib ühendatavate seadmete arv olla väiksem. Kui seade ei saa ühendust, saadetakse võrgutõrke teade.
Kui server-seadmes uuendatakse sihtkohad, ei uuendata server-seadme sihtkohti, mis on salvestatud menüüs Lemmikseaded ja klient-seadme nuppu <Isiklik>/<Jagatud>.
Kui te ei saa saata salvestatud sihtkohta, kontrollige, kas sihtkohta on uuendatud.
Kaug-aadressraamatus registreeritud sihtkohti ei saa kliendimasinast redigeerida/kustutada. Kaug-aadressiraamatu sihtkohtade muutmiseks/kustutamiseks muutke/kustutage kohalikku aadressiraamatut serveris, mis avab kaug-aadressiraamatu.

Aadressiloendite ülevaade

Aadressiloend 01 kuni 10

Kõikidele kasutajatele avatud aadressiloendid.

Lühivalikunuppude aadressiloend

Kuvadel <Faks> ja <Skaneeri ja saada> kuvatavad sihtkohtade lühivalikunupud. Kuval <Faks> kuvavad ainult faksi sihtkohtade lühivalikunupud. Faksi sihtkohtasid kuvatakse ka kuval <Skaneeri ja saada>, kui seade <Luba Skaneeri ja saada funktsioonis Faks> jaoks on valitud <Sees>.

Administraatori aadressiloend

Kasutatakse sihtkohtade salvestamiseks menüüde <Edasisaatmise seaded> ja <Arhiivi SA dokumendi> jaoks.

Isiklik aadressiloend

Isiklikku aadressiloendit kuvatakse, kui kasutatakse kasutaja autentimist.

Kasutajarühma aadressiloend 01 kuni 50

Kasutajarühma aadressiloend, mis on saadaval kasutajarühmale, kui kasutatakse kasutaja autentimist. Kasutajarühma aadressiloend vastab ühele kasutajarühmale.
Seaded <Isikliku aadressiloendi kasutus> ja <Kasutajarühma aadressiloendi kasutus> peavad olema lubatud, et seadet <Isikliku aadressiloendi kasutus> ja <Kasutajarühma aadressiloendi kasutus> saaks kasutada.
Kasutajarühma aadressiloendi kasutamiseks tuleb eelnevalt luua kasutajarühm (Kasutajateabe registreerimine kohalikus seadmes) ja siis siduda loodud kasutajarühm vastava kasutajarühma aadressiloendiga (Sihtkohtade registreerimine Remote UI (Kaugkasutajaliidese) kaudu).

Sihtkoha aadresside teisaldamine/kopeerimine

All olev tabel näitab, kas sihtkoha aadresse saab eri aadressiraamatute vahel teisaldada või kopeerida.
Teisaldamise/kopeerimise sihtkoht:
Aadressiloend 01 kuni 10, administraatori aadressiloend
Isiklik aadressiloend
Kasutajarühma aadressiloend 01 kuni 50
Teisaldamise/
kopeerimise lähtekoht:
Aadressiloend 01 kuni 10,
administraatori aadressiloend
Teisaldamine
Kopeerimine
Kopeerimine
Isiklik aadressiloend
Kopeerimine
--
Teisaldamine
Kasutajarühma aadressiloend 01 kuni 50
Kopeerimine
Teisaldamine
Teisaldamine
Sihtkoha aadresse ei saa teisaldada/kopeerida järgmistes olukordades.
Olukorrad, kus sihtkoha aadresse ei saa kopeerida aadressiloendisse <Aadressiloend 1> kuni <Aadressiloend10>
Kui toimingut teostab tavakasutaja ja <Aadressraamatu PIN-kood> on määratud, aga kasutaja pole PIN-koodi sisestanud
Kui kasutaja teostab toimingut juhtpaneelilt ja seade <Kasutajarühma aadressiloendi kasutus> jaoks on valitud <Sees (ainult sirvimine)> (kopeerida saab Remote UI (Kaugkasutajaliidese) kaudu)
Olukorrad, kus sihtkoha aadresse ei saa kopeerida aadressiloendisse <Isiklik aadr.loend>
Kui seade <Isikliku aadressiloendi kasutus> väärtuseks on seatud <Väljas>
Kui seade <Kasutajarühma aadressiloendi kasutus> väärtuseks on seatud <Sees (ainult sirvimine)>
Olukorrad, kus sihtkoha aadresse ei saa teisaldada/kopeerida aadressiloendisse „Kasutajarühma aadressiloend 01 kuni 50“
Kui seade <Kasutajarühma aadressiloendi kasutus> jaoks on valitud <Sees (ainult sirvimine)> või <Väljas>

Aadressiloendi tüüpide erinevused

Aadressiloend 01 kuni 10
Lühivalikunuppude aadressiloend
Administraatori aadressiloend
Isiklik aadressiloend
Kasutajarühma aadressiloend 01 kuni 50
Isikud, kes saavad aadressiraamatut kasutada
Kõik kasutajad
Kõik kasutajad
Kõik kasutajad
Iga sisselogitud kasutaja
Iga kasutajarühm*1
Aadressiraamatu PIN-kood (salvestamise piirang)
Jah
Jah
Ei
Ei
Ei
Aadressiraamatu numbrite funktsiooni haldamine
Jah
Ei
Ei
Ei
Ei
Aadressiloendi printimine
Jah
Jah
Jah
Ei
Ei
Saab määrata kui <Edasisaatm. sihtkoht> seades <Edasisaatmise seaded>
Jah
Jah
Jah
Ei
Ei
Saab määrata <URL sa. seaded> seades <Määra faksi/I-faksi postkast>
Jah
Jah
Jah
Ei
Ei
Saab määrata teavitamise sihtkohana seades <Töö lõpu teade>
Jah
Jah
Jah
Ei
Ei
Saab määrata seade <Vastusaadress>
Jah
Jah
Jah
Ei
Ei
Saab luua aadressiloendis seade <Grupeerimine>
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
*1 Juurdepääs on ainult kasutajarühmadele, millesse juhtpaneelil sisse loginud kasutaja kuulub. Kui administraatori õigustega kasutaja logib sisse Remote UI (Kaugkasutajaliidese) kaudu, on tal juurdepääs kõikidele kasutajarühma aadressiloenditele.
Teavet sihtkohtade maksimaalse arvu kohta, mis saab igasse aadressiloendisse salvestatud, lugege teemast Haldusfunktsioonid „Aadressiraamatusse salvestatud sihtkohtade maksimaalne arv.“
Maksimaalne isiklike aadressiloendite ja kasutajarühma aadressiloendite arv, mille saab seadmesse salvestada, sõltub kasutajaseadete teabes määratud piirist. Vt teemat Haldusfunktsioonid „Maksimaalne kasutajate arv, kelle seadete teabe saab salvestada seadmesse.“
9CY7-05F