Ανάκληση ρυθμίσεων που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως (Προηγούμενες ρυθμίσεις)

Έχετε τη δυνατότητα ανάκλησης των ρυθμίσεων που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως. Οι λεπτομέρειες της ανακληθείσας ρύθμισης μπορούν να αλλάξουν πριν από την αντιγραφή.
Οι τρεις πιο πρόσφατες ρυθμίσεις που αποθηκεύονται στη μνήμη δεν διαγράφονται όταν σβήνετε την συσκευή.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των Πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Επιλογές> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής
4
Πατήστε <Προηγούμενες Ρυθμίσεις>.
5
Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να ανακαλέσετε και πατήστε <OK>.
Όταν χρησιμοποιείτε διαχείριση ατομικής πιστοποίησης, η συσκευή ανακαλεί τις ρυθμίσεις που ορίστηκαν προηγουμένως από τον συνδεδεμένο χρήστη.
6
Πατήστε  (Έναρξη).
Ξεκινάει η αντιγραφή.
9CY6-072