Καθαρισμός του τροφοδότη

Εάν προκύψει κάποιο από τα ακόλουθα προβλήματα κατά τη σάρωση του εγγράφου από τον τροφοδότη, τότε καθαρίστε τον τροφοδότη.
Τα έγγραφα δεν σαρώνονται καθαρά
Το μέγεθος του εγγράφου δεν ανιχνεύεται σωστά
Το έγγραφο λερώνεται κατά τη σάρωση
Συμβαίνει συχνά εμπλοκή χαρτιού
Γυρίστε τους κυλίνδρους καθώς τους καθαρίζετε.
1
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.
Απενεργοποίηση της συσκευής
Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής πριν την απενεργοποιήσετε. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ακόμη και όταν αυτή εκτελεί μια λειτουργία, αλλά αυτή η ενέργεια μπορεί να προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας ή καταστροφή των δεδομένων.
2
Τραβήξτε το μοχλό και ανοίξτε το κάλυμμα του τροφοδότη.
3
Καθαρίστε τους κυλίνδρους μέσα από το κάλυμμα του τροφοδότη.
Χρησιμοποιήστε ένα καλά στραγγισμένο μαλακό πανί που έχετε προηγουμένως νοτίσει με νερό. Κατόπιν σκουπίστε τους κυλίνδρους με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
Αν οι κύλινδροι και τα γύρω σημεία είναι πολύ λερωμένα, καθαρίστε τα. Χρησιμοποιήστε ένα καλά στραγγισμένο πανί που έχετε προηγουμένως νοτίσει με νερό. Κατόπιν σκουπίστε την περιοχή με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
4
Καθαρίστε το εσωτερικό τμήμα του εσωτερικού καλύμματος του τροφοδότη.
Ανοίξτε το εσωτερικό κάλυμμα του τροφοδότη.
Σκουπίστε το διαφανές πλαστικό.
Χρησιμοποιήστε ένα καλά στραγγισμένο μαλακό πανί που έχετε προηγουμένως νοτίσει με νερό. Κατόπιν σκουπίστε το πλαστικό με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
Περιμένετε να στεγνώσει πλήρως η συσκευή πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
Σκουπίστε τους κυλίνδρους (συνολικά τρία σημεία) μέσα από το εσωτερικό κάλυμμα.
Χρησιμοποιήστε ένα καλά στραγγισμένο μαλακό πανί που έχετε προηγουμένως νοτίσει με νερό. Κατόπιν σκουπίστε τους κυλίνδρους με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
Περιμένετε να στεγνώσει πλήρως η συσκευή πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
Κλείστε το εσωτερικό κάλυμμα του τροφοδότη.
Καθώς κλείνετε το εσωτερικό κάλυμμα του τροφοδότη, προσέξτε να μην πιάσετε τα δάχτυλά σας και τραυματιστείτε.
5
Καθαρίστε την περιοχή σάρωσης τροφοδοτούμενων εγγράφων (λεπτή γυάλινη λωρίδα) και τη λευκή περιοχή (κύλινδρο και επιφάνεια).
Ανοίξτε τον τροφοδότη.
Καθαρίστε τη λευκή επιφάνεια.
Χρησιμοποιήστε ένα καλά στραγγισμένο μαλακό πανί που έχετε προηγουμένως νοτίσει με νερό. Κατόπιν σκουπίστε την επιφάνεια με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
Περιμένετε να στεγνώσει πλήρως η συσκευή πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
Καθαρίστε την περιοχή σάρωσης του τροφοδότη εγγράφων.
Χρησιμοποιήστε ένα καλά στραγγισμένο μαλακό πανί που έχετε προηγουμένως νοτίσει με νερό για να σκουπίσετε την περιοχή. Κατόπιν σκουπίστε την περιοχή με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
Περιμένετε να στεγνώσει πλήρως η συσκευή πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
Κλείστε τον τροφοδότη.
Καθώς κλείνετε τον τροφοδότη, προσέξτε να μην πιάσετε τα δάχτυλά σας και τραυματιστείτε.
6
Κλείστε προσεκτικά το κάλυμμα του τροφοδότη.
Καθώς κλείνετε το κάλυμμα του τροφοδότη, προσέξτε να μην πιάσετε τα δάχτυλά σας και τραυματιστείτε.
7
Συνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Ενεργοποίηση της συσκευής
Αν εξακολουθούν να εμφανίζονται λωρίδες στα πρωτότυπα ή στο χαρτί μετά τον καθαρισμό του τροφοδότη
Τοποθετήστε περίπου 10 φύλλα μεγέθους A4 στον τροφοδότη και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εκτελέσετε <Καθαρισμός Τροφοδότη>. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι ο καθαρισμός έχει ολοκληρωθεί, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τον τροφοδότη ώστε να αντιγράψετε ένα πρωτότυπο, προκειμένου να ελέγξετε αν έχει επιλυθεί το πρόβλημα.
Η διαδικασία καθαρισμού του τροφοδότη διαρκεί 15 δευτερόλεπτα περίπου.

9CY6-01E