<Συντήρηση>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού της συσκευής.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Καθαρισμός σε Εσωτερικό Κύριας Μονάδας>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Συντήρηση>
Εάν εμφανιστούν γραμμές στο εκτυπωμένο χαρτί ή αν λείπει μέρος της εικόνας, χρησιμοποιήστε την επιλογή <Καθαρισμός σε Εσωτερικό Κύριας Μονάδας>.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Καθαρισμός σε Εσωτερικό Κύριας Μονάδας>
Έναρξη καθαρισμού
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-

<Καθαρισμός Τροφοδότη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Συντήρηση>
Εάν εμφανίζονται λωρίδες στα πρωτότυπα που σαρώσατε με τον τροφοδότη ή στο χαρτί που εκτυπώθηκε, εκτελέστε τη λειτουργία <Καθαρισμός Τροφοδότη>. Καθαρισμός του τροφοδότη
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Καθαρισμός Τροφοδότη>
Έναρξη καθαρισμού
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-

<Μέθοδος Ελέγχου Συντήρησης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Συντήρηση>
Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση των αναλωσίμων και την αφαίρεση του μπλοκαρισμένου χαρτιού, ανατρέξτε στο βίντεο παραδείγματος.

<Αρχικοποίηση Μετά από Αλλαγή Εξαρτημάτων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Συντήρηση>
Μετά την αντικατάσταση μερών, πρέπει να αρχικοποιήσετε τον εκτυπωτή. Αρχικοποιήστε τον εκτυπωτή για κάθε μέρος που αντικαθίσταται.
9CY6-0J5