Καθορισμός συχνά χρησιμοποιούμενου μεγέθους και τύπου χαρτιού για τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων

Εάν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένο μέγεθος και τύπο χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων, μπορείτε να καταχωρήσετε εκ των προτέρων αυτό το χαρτί ως «Αγαπημένο χαρτί» για τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Μπορείτε να επιλέγετε εύκολα το «Αγαπημένο χαρτί» από την οθόνη που εμφανίζεται κατά τη φόρτωση του χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων, έτσι ώστε να μπορείτε να εξοικονομείτε χρόνο και εργασία από τις ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο χαρτί.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Ρυθμίσεις Χαρτιού>  <Αποθήκευση Αγαπημένου Χαρτιού (Δίσκος ΠΧ)>.
3
Επιλέξτε το πλήκτρο προς καταχώριση και πατήστε <Αποθήκευση/Τροποποίηση>.
Μπορείτε να δείτε το καταχωρισμένο όνομα πιέζοντας <Μετονομασία>.
4
Επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού.
Καταχώριση χαρτιού τυπικού μεγέθους
Καταχώριση χαρτιού προσαρμοσμένου μεγέθους
Καταχώριση φακέλων
5
Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού και πατήστε <OK>.
Όταν έχει επιλεγεί το <Απλό>, μπορείτε να πατήσετε <Ρυθμ. Βάρους ΑπλούΧαρτιού> για να επιλέξετε το βάρος χαρτιού.
6
Πατήστε <Κλείσιμο>.
Εάν το <Ορισμός Πάντα> στις ρυθμίσεις <Προεπιλογές Δίσκου Πολλαπλών Χρήσεων> έχει οριστεί στο <Αγαπημένο Χαρτί>, εμφανίζεται μια οθόνη που σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το «Αγαπημένο χαρτί» σας όταν τοποθετείτε το χαρτί στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων. <Προεπιλογές Δίσκου Πολλαπλών Χρήσεων>
9CY6-013