Εμπλοκές χαρτιού στο εσωτερικό finisher

1
Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα της κύριας μονάδας.
Όταν ανοίγετε το δεξιό κάλυμμα της κύριας μονάδας.
Αν αγγίξετε το εσωτερικό της κύριας μονάδας με ηλεκτροστατικό φορτίο στα χέρια σας, μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στα εξαρτήματα. Πριν από την εκτέλεση εργασιών όπως η αντικατάσταση εξαρτημάτων ή η απομάκρυνση εμπλοκής χαρτιού από την κύρια μονάδα, πιάστε σταθερά τη λαβή και ανοίξτε το δεξί κάλυμμα της κύριας μονάδας. Μια μεταλλική πλάκα, που βρίσκεται πίσω από τη λαβή, αποφορτίζει τον στατικό ηλεκτρισμό.
Αν διακόψετε εργασίες όπως η αντικατάσταση εξαρτημάτων ή η απομάκρυνση εμπλοκής χαρτιού από την κύρια μονάδα, κλείστε το δεξί κάλυμμα της κύριας μονάδας. Όταν συνεχίσετε τις εργασίες, πιάστε τη λαβή και ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα της κύριας μονάδας. Έτσι, αποφορτίζεται ο στατικός ηλεκτρισμός από τα χέρια σας.
2
Ελέγξτε εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο πρωτότυπο στο δίσκο εξόδου ή τη μονάδα αναστροφής.
Εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο πρωτότυπο, τραβήξτε το μαλακά προς την κατεύθυνση του βέλους.
3
Ανοίξτε το αριστερό κάλυμμα του finisher.
4
Κρατήστε τον μοχλό () και σύρετε το εσωτερικό finisher προς τα αριστερά.
5
Ελέγξτε εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο χαρτί στο εσωτερικό finisher.
Ανασηκώστε τον οδηγό που υπάρχει στην είσοδο.
Εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο πρωτότυπο, τραβήξτε το μαλακά προς την κατεύθυνση του βέλους.
Επαναφέρετε τον οδηγό στην αρχική του θέση.
Όταν έχει προσαρτηθεί μονάδα διάτρησης:
Ανοίξετε το εμπρός κάλυμμα της μονάδας διάτρησης.
Στρέψτε το πράσινο κουμπί για να οδηγηθεί το μπλοκαρισμένο χαρτί προς την έξοδο της μονάδας διάτρησης.
Εάν εμφανιστεί χαρτί στην έξοδο της μονάδας διάτρησης, τραβήξτε το μαλακά προς την κατεύθυνση του βέλους.
Κλείστε το εμπρός κάλυμμα της μονάδας διάτρησης.
6
Επαναφέρετε το finisher στην αρχική του θέση.
7
Κλείστε το αριστερό κάλυμμα του finisher.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνεχίσετε με τη λειτουργία που διακόπηκε ή να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.
9CY6-024