Έλεγχος των επιλογών και των λειτουργιών που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή

Μπορείτε να ελέγξετε τον προαιρετικό εξοπλισμό και τις λειτουργίες που είναι εγκατεστημένες σε αυτή τη συσκευή.
1
Πατήστε το πλήκτρο [Πληροφορίες Μετρητή/Συσκευής].
Στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη<Αρχική>
Πίνακας Ελέγχου
2
Πατήστε <Πληροφορίες Συσκ./Άλλα>  <Διαμόρφωση Συσκευής>.
3
Ελέγξτε τον προαιρετικό εξοπλισμό και τις λειτουργίες.
Κάποιες από τις λειτουργίες που εμφανίζονται παρέχονται ως τυπικές.
4
Πατήστε <OK>.
9CY6-0H2