Στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη<Αρχική>

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη <Αρχική>.

Πλήκτρα λειτουργιών

Αυτά τα πλήκτρα σάς δίνουν τη δυνατότητα να ανοίγετε τις οθόνες βασικών λειτουργιών, όπως των λειτουργιών «Αντιγραφή» και «Σάρωση & Αποστολή».
Όταν οι ρυθμίσεις και οι προορισμοί που χρησιμοποιούνται συχνά καταχωρούνται ως <Προσωπική>/<Κοινή Χρήση>, προστίθενται ως πλήκτρα.
Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο ένα πλήκτρο, εμφανίζονται οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με αυτό.

Συντομεύσεις

Μπορείτε να αναθέσετε συντομεύσεις σε πλήκτρα λειτουργιών που χρησιμοποιείτε συχνά. Δημιουργία συντόμευσης για μια συχνά χρησιμοποιούμενη λειτουργία

Αυτό το πλήκτρο σάς δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζετε και να διαχειρίζεστε την οθόνη <Αρχική>. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το μενού πατώντας παρατεταμένα το φόντο.
Η προσαρμογή της οθόνης <Αρχική> σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το φόντο και το μέγεθος των πλήκτρων. Οι ρυθμίσεις διαχείρισης σάς δίνουν τη δυνατότητα να εμφανίσετε/αποκρύψετε τη λωρίδα χρόνου, κλπ. Προσαρμογή της Οθόνης <Αρχική>
Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το <Μενού> πατώντας παρατεταμένα το φόντο της οθόνης <Αρχική>.

<Σύνδεση>/<Αποσύνδεση>

Μπορείτε να συνδεθείτε/αποσυνδεθείτε πατώντας αυτό το πλήκτρο. Σύνδεση στη συσκευή

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)

Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη <Ρυθμίσεις/Αποθήκευση> πατώντας αυτό το πλήκτρο.

<Λωρίδα Χρόνου>

Μπορείτε να εμφανίσετε το ιστορικό ρυθμίσεων και τις ειδοποιήσεις για ορισμένες λειτουργίες. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές εμφάνισης λωρίδας χρόνου.

 (ΈλεγχοςΚατάστ)

Έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε την κατάσταση εκτύπωσης, την κατάσταση αποστολής/λήψης φαξ, το ιστορικό χρήσης κ.λπ. Επίσης, σάς δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε την εναπομένουσα ποσότητα χαρτιού και γραφίτη, την κατάσταση σφάλματος κ.λπ. Χρήση της Οθόνης Αφής

Περιοχή εμφάνισης πλήκτρων

Ανάλογα με τη λειτουργία και την κατάσταση χρήσης της συσκευής τα εξής τρία είδη κουμπιών εμφανίζονται από αριστερά προς τα δεξιά. Έχετε υπόψη ότι τα κουμπιά που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τις εγκαταστημένες επιλογές.
Πλήκτρο αφαίρεσης συσκευής μνήμης USB
: Οθόνη επιβεβαίωσης αφαίρεσης μέσων μνήμης
Πλήκτρο ενεργοποίησης της διαδικασίας ανάκτησης/αντικατάστασης/τροφοδοσίας
: Οθόνη διαδικασίας ανάκτησης χαρτιού μετά από εμπλοκή
: Οθόνη διαδικασίας ανάκτησης συνδετήρα μετά από εμπλοκή ή οθόνη διαδικασίας αντικατάστασης της κασέτας συνδετήρων
: Οθόνη διαδικασίας αντικατάστασης της κασέτας γραφίτη
: Οθόνη διαδικασίας αντικατάστασης του δοχείου υπολειμμάτων γραφίτη
: Οθόνη διαδικασίας αφαίρεσης υπολειμμάτων συρραφής/διάτρησης/κοπής
: Οθόνη διαδικασίας αντικατάστασης ανταλλακτικού εξαρτήματος
Πλήκτρο <Αλλαγή Γλώσσας/Πληκτρολογίου>
: Οθόνη αλλαγής γλώσσας/πληκτρολογίου

Περιοχή εμφάνισης κατάστασης

Η κατάσταση της συσκευής, οι διαδικασίες που εκτελούνται, τα σφάλματα κ.λπ. εμφανίζονται μέσω μηνυμάτων και εικονιδίων. Μέτρα για κάθε μήνυμα

Αριθμητικά πλήκτρα ([0] έως [9], [*], [#])

Πατήστε τα για να εισάγετε αριθμητικές τιμές, *, και #. Εισαγωγή χαρακτήρων

 (Επανα- φορά)

Πατήστε το για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις και να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις που καθορίστηκαν προηγουμένως.

 (Έναρξη)

Πατήστε το για να ξεκινήσετε την αντιγραφή ή τη σάρωση εγγράφων. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο αφής που απαιτείται για να ξεκινήσετε τη διαδικασία έναρξης. <Καθυστέρηση αναγνώρισης επαφής πλήκτρου έναρξης>

 (Απαλοιφή)

Πατήστε το για να διαγράψετε αριθμητικές τιμές ή χαρακτήρες που εισάγατε.

/

Πατήστε το για να μεγεθύνετε ή να περιορίσετε το εύρος των αριθμητικών πλήκτρων που εμφανίζονται στην οθόνη.
Τα  έως  εμφανίζονται σε άλλες οθόνες εκτός από την <Αρχική> οθόνη.
9CY6-04K