Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε απεσταλμένα αρχεία

Αν προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή σε σαρωμένο έγγραφο που αποστέλλεται σε συγκεκριμένη μορφή αρχείου, πιστοποιείτε ότι το έγγραφο δεν έχει τροποποιηθεί και είναι εγγυημένο από τον δημιουργό του. Η συσκευή μπορεί να προσθέσει ψηφιακή υπογραφή ή υπογραφή χρήστη στα έγγραφα.
Υπογραφή συσκευής
Η υπογραφή συσκευής χρησιμοποιεί μηχανισμό κλειδιού και πιστοποιητικού, ώστε να δώσει στον παραλήπτη του σαρωμένου εγγράφου τη δυνατότητα να επαληθεύσει ότι αυτό δημιουργήθηκε από αυτή τη συσκευή. Ο παραλήπτης μπορεί να ελέγξει ποια συσκευή χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του εγγράφου, καθώς και αν το έγγραφο έχει τροποποιηθεί. Πριν προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή, θα πρέπει να δημιουργηθούν στη συσκευή το κλειδί και το πιστοποιητικό (πιστοποιητικό συσκευής) που χρησιμοποιούνται για την υπογραφή της συσκευής. Δημιουργία πιστοποιητικού υπογραφής συσκευής
Υπογραφή Χρήστη
Η υπογραφή χρήστη συνδέεται με τις λειτουργίες διαχείρισης ατομικής πιστοποίησης, και δίνει στον παραλήπτη ενός σαρωμένου εγγράφου τη δυνατότητα να επαληθεύσει ποιος το δημιούργησε. Όπως και η υπογραφή συσκευής, έτσι και η υπογραφή χρήστη δίνει στον παραλήπτη τη δυνατότητα να ελέγξει εάν το έγγραφο τροποποιήθηκε μετά την προσθήκη της υπογραφής. Πριν μπορέσετε να προσθέσετε υπογραφή χρήστη, θα πρέπει να καταχωριστεί κλειδί και πιστοποιητικό (πιστοποιητικό χρήστη) για κάθε χρήστη μέσω του Remote UI. Καταχώριση πιστοποιητικού υπογραφής χρήστη
Για πληροφορίες σχετικά με την επικύρωση πιστοποιητικών, την αποθήκευση πιστοποιητικών στην λίστα «έμπιστων» πιστοποιητικών και την επαλήθευση των υπογραφών από την πλευρά του αναγνώστη, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του λογισμικού που χρησιμοποιείτε και υποστηρίζει τη μορφή PDF (όπως το Adobe Reader/Adobe Acrobat).
Μπορείτε να ορίσετε πολλαπλές ψηφιακές υπογραφές για ένα αρχείο. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπογραφές συσκευής εφαρμόζονται πριν από τις υπογραφές χρήστη.
Αν ο παραλήπτης επαληθεύσει ένα αρχείο PDF ή XPS στο οποίο έχουν προστεθεί πολλαπλές υπογραφές με λογισμικό που υποστηρίζει τη μορφή PDF (όπως Adobe Reader/Adobe Acrobat) ή τη μορφή XPS (όπως XPS Viewer), παραμένει έγκυρη μόνο η τελευταία υπογραφή που προστέθηκε στο αρχείο. Η υπογραφή συσκευής έχει σαν αποτέλεσμα το έγγραφο να αντιμετωπίζεται σαν να έχει τροποποιηθεί.
Δεν μπορείτε να προωθήσετε από την συσκευή ένα έγγραφο I-φαξ που έχετε λάβει με υπογραφή χρήστη.
Εμφάνιση ψηφιακής υπογραφής (ορατή υπογραφή)
Οι πληροφορίες της ψηφιακής υπογραφής μπορούν να εμφανιστούν στην πρώτη σελίδα του εγγράφου, ώστε ο χρήστης να μπορεί εύκολα να δει ότι έχει προστεθεί ψηφιακή υπογραφή. Μόνο τα έγγραφα σε μορφή PDF υποστηρίζουν ορατές υπογραφές. Προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής
9CY6-0EJ