Άμεση σύνδεση

Ακόμη και σε περιβάλλον χωρίς δρομολογητή ασύρματου LAN, μπορείτε να συνδέσετε τη φορητή συσκευή σας στο μηχάνημα μέσω των επιλογών «Λειτουργία σημείου πρόσβασης» ή «Wi-Fi Direct», οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ της συσκευής και του μηχανήματος χωρίς να υπάρχει ανάγκη διαμόρφωσης σύνθετων ρυθμίσεων. 

Προετοιμασία για άμεση σύνδεση

Δημιουργήστε μία σύνδεση χρησιμοποιώντας τη Λειτουργία σημείου πρόσβασης με την παρακάτω σειρά.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου της συσκευής.
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις TCP/IP>  <Ρυθμίσεις IPv4>  ορίστε τη <Χρήση IPv4> σε <On>.
Προετοιμάστε τη φορητή συσκευή.
Διαμορφώστε τη φορητή συσκευή ώστε να είναι ενεργή η σύνδεση Wi-Fi.
Προετοιμάστε το μηχάνημα για σύνδεση.
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Απευθείας Σύνδεσης>  ορίστε τη <Χρήση Απευθείας Σύνδεσης> σε <On>.
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις Απευθείας Σύνδεσης> επιλέξτε τον τύπο άμεσης σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί στην επιλογή <Τύπος Απευθείας Σύνδεσης>.
Πατήστε <Πύλη για Φορητά> (Οθόνη <Αρχική> <Απευθείας Σύνδεση>  <Ενεργοποίηση>.
Αν η ενεργή η επιλογή <Ασύρματο LAN> ή <Ενσ. LAN+ Ασύρμ. LAN> στο <Επιλογή Διασύνδεσης>, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το <Wi-Fi Direct> στην επιλογή <Τύπος Απευθείας Σύνδεσης>. <Επιλογή Διασύνδεσης>
Αν η επιλογή <Αυτ. Ενεργοποίηση/Απενεργοπ. Απευ- θείας Σύνδεσης κατά την Είσοδο/Έξοδο> έχει ρυθμιστεί σε <On> στις <Ρυθμίσεις Προσωπικού SSID και Κλειδιού Δικτύου>, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης κατά τη σύνδεση χρήστη χωρίς να πατήσετε <Πύλη για Φορητά> <Απευθείας Σύνδεση> <Ενεργοποίηση>. <Ρυθμίσεις Προσωπικού SSID και Κλειδιού Δικτύου>
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του Canon PRINT Business, ανατρέξτε στα σχετικά εγχειρίδια. (https://global.canon/gomp/)
Αν εμφανίζεται το μήνυμα <Αδυναμία χρήσης με τρέχουσες ρυθμ. Καλέστε υπεύθυνο συστήματος.> στο επάνω μέρος της οθόνης αφής και το κουμπί <Ενεργοποίηση> δεν μπορεί να πατηθεί, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή <Χρήση Απευθείας Σύνδεσης> έχει ρυθμιστεί σε <On>. Εάν η επιλογή <Χρήση Απευθείας Σύνδεσης> έχει οριστεί σε <On>, αλλά το κουμπί <Ενεργοποίηση> δεν μπορεί να πατηθεί, αλλάξτε τη διεύθυνση IP στην επιλογή <Ρυθμίσεις Δ/νσης IP για Απευθείας Σύνδεση>.
<Χρήση Απευθείας Σύνδεσης>
<Ρυθμίσεις Δ/νσης IP για Απευθείας Σύνδεση>
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σημείου πρόσβασης, αν το μηχάνημα ξεκινά με την επιλογή <Πάντα Ενεργή Εάν Είναι Καθορισμένο SSID/Κλειδί Δικτ.> ρυθμισμένη σε <On>, υπάρχει δυνατότητα άμεσης σύνδεσης χωρίς να πατήσετε <Πύλη για Φορητά>  <Ενεργοποίηση>. <Πάντα Ενεργή Εάν Είναι Καθορισμένο SSID/Κλειδί Δικτ.>

Άμεση σύνδεση (Κατάσταση Σημείου Πρόσβασης)

Ενδέχεται να απαιτηθεί κάποιος χρόνος μέχρι να επιτευχθεί η σύνδεση του μηχανήματος και της φορητής συσκευής.

Σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο

1
Όταν το μηχάνημα είναι ο προορισμός της σύνδεσης, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του ασύρματου LAN στη φορητή συσκευή σας, χρησιμοποιώντας το SSID και τις βασικές πληροφορίες δικτύου που φαίνονται στην οθόνη αφής του μηχανήματος.
2
Αφού ολοκληρώσετε τις επιθυμητές ενέργειες, πατήστε <Αποσύνδεση>.

Σύνδεση με κωδικό QR

Για το Canon PRINT Business
1
Εκκινήστε το Canon PRINT Business στην κινητή συσκευή.
2
Διαβάστε τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην οθόνη αφής του μηχανήματος.
3
Αφού ολοκληρώσετε τις επιθυμητές ενέργειες, πατήστε <Αποσύνδεση>.
Εάν δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του κωδικού QR, ενημερώστε την εφαρμογή Canon PRINT Business στην πιο πρόσφατη έκδοση.
Για συσκευές που χρησιμοποιούν iOS (iOS11 ή μεταγενέστερη έκδοση)
1
Ανοίξτε τη φωτογραφική μηχανή της συσκευής iOS.
2
Διαβάστε τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην οθόνη αφής του μηχανήματος.
3
Αφού ολοκληρώσετε τις επιθυμητές ενέργειες, πατήστε <Αποσύνδεση>.
Για να ελέγξετε τις συνδεδεμένες φορητές συσκευές, πατήστε <Πληρ.Φορ.Συσκ.> στην οθόνη <Απευθείας Σύνδεση>.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση για χρήστες που συνδέονται με στοιχεία σύνδεσης, ρυθμίζοντας την επιλογή <Χρήση Προσωπικού SSID και Κλειδιού Δικτύου> σε <On> στις <Ρυθμίσεις Κατάστασης Σημείου Πρόσβασης (ΣΠ)>. <Ρυθμίσεις Κατάστασης Σημείου Πρόσβασης (ΣΠ)>
Ανάλογα με τη φορητή σας συσκευή, όταν χρησιμοποιείτε την άμεση σύνδεση ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet.
Εάν δεν ολοκληρωθεί η ασύρματη σύνδεση από τη φορητή συσκευή σε διάστημα 5 λεπτών, ενώ εμφανίζονται το SSID και το κλειδί δικτύου, η κατάσταση αναμονής για σύνδεση διακόπτεται.
Εάν η κατάσταση χωρίς μετάδοση δεδομένων μεταξύ μιας φορητής συσκευής και της συσκευής συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με άμεση σύνδεση, η επικοινωνία ενδέχεται να διακοπεί.
Η απόδοση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας σε κατάσταση αναστολής υποβαθμίζεται κατά τη σύνδεση μέσω άμεσης σύνδεσης.
Αν η συσκευή χρησιμοποιείται με ασύρματο LAN, θα πρέπει να διατηρήσετε τη συσκευή συνδεδεμένη στο ασύρματο LAN όταν χρησιμοποιείτε άμεση σύνδεση. Όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε ασύρματο LAN ή αν η διαδικασία σύνδεσης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, η διαδικασία άμεσης σύνδεσης δεν μπορεί να ξεκινήσει. Εάν η σύνδεση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου LAN χαθεί κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μέσω άμεσης σύνδεσης, η επικοινωνία μπορεί να διακοπεί.
Όταν ολοκληρώσετε την επιθυμητή λειτουργία, τερματίστε τη σύνδεση μεταξύ της συσκευής και της φορητής συσκευής. Αν παραμείνουν συνδεδεμένες, η απόδοση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας σε κατάσταση αναστολής υποβαθμίζεται.
Εάν χρησιμοποιείτε την άμεση σύνδεση, μην ορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα στη φορητή συσκευή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποτρέψει τη σωστή επικοινωνία μετά τη χρήση της άμεσης σύνδεσης.

Άμεση σύνδεση (Wi-Fi Direct)

Σύνδεση στο μηχάνημα από φορητή συσκευή

1
Ξεκινήστε μια άμεση σύνδεση στη φορητή συσκευή.
Ανοίξτε την οθόνη Wi-Fi Direct από την οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi της φορητής συσκευής, και επιλέξτε το μηχάνημα από τη λίστα των συσκευών Wi-Fi Direct που έχουν ανιχνευθεί.
Στην οθόνη αφής του μηχανήματος εμφανίζεται ένα μήνυμα που αναφέρει ότι έχει ληφθεί αίτημα σύνδεσης από τη φορητή συσκευή.
2
Πατήστε <Ναι> στην οθόνη αφής του μηχανήματος.
Η σύνδεση μεταξύ του μηχανήματος και της φορητής συσκευής ξεκινά.
3
Αφού ολοκληρώσετε τις επιθυμητές ενέργειες, πατήστε <Αποσύνδεση>.

Σύνδεση σε φορητή συσκευή από το μηχάνημα

1
Πιέστε το όνομα της συσκευής για να συνδεθείτε άμεσα από τη λίστα που εμφανίζεται στην οθόνη αφής, και πατήστε <Σύνδεση>.
Εμφανίζεται μια οθόνη για να επιλέξετε αν θα επιτραπεί η σύνδεση με τη φορητή συσκευή.
2
Πιέστε [Ναι] στην οθόνη της φορητής συσκευής.
Η σύνδεση μεταξύ του μηχανήματος και της φορητής συσκευής ξεκινά.
3
Αφού ολοκληρώσετε τις επιθυμητές ενέργειες, πατήστε <Αποσύνδεση>.
Για να ελέγξετε τις συνδεδεμένες φορητές συσκευές, πατήστε <Πληρ.Φορ.Συσκ.> στην οθόνη <Απευθείας Σύνδεση>.
Ανάλογα με τη φορητή σας συσκευή, όταν χρησιμοποιείτε την άμεση σύνδεση ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet.
Η κατάσταση αναμονής σύνδεσης διακόπτεται αν δεν πραγματοποιηθεί ασύρματη σύνδεση από τη φορητή συσκευή εντός πέντε λεπτών μετά την εμφάνιση του ονόματος της συσκευής.
Εάν η κατάσταση χωρίς μετάδοση δεδομένων μεταξύ μιας φορητής συσκευής και της συσκευής συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με άμεση σύνδεση, η επικοινωνία ενδέχεται να διακοπεί.
Η απόδοση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας σε κατάσταση αναστολής υποβαθμίζεται κατά τη σύνδεση μέσω άμεσης σύνδεσης.
Όταν ολοκληρώσετε την επιθυμητή λειτουργία, τερματίστε τη σύνδεση μεταξύ της συσκευής και της φορητής συσκευής. Αν παραμείνουν συνδεδεμένες, η απόδοση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας σε κατάσταση αναστολής υποβαθμίζεται.
Εάν χρησιμοποιείτε την άμεση σύνδεση, μην ορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα στη φορητή συσκευή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποτρέψει τη σωστή επικοινωνία μετά τη χρήση της άμεσης σύνδεσης.
9CY6-0AL