Εκτύπωση καταχωρισμένων εγγράφων (Print Template)

Μπορείτε να εκτυπώσετε εικόνες και έγγραφα καταχωρισμένα εκ των προτέρων. Με την καταχώριση προτύπων εγγράφων που χρησιμοποιείτε συχνά, μπορείτε εύκολα να τα εκτυπώνετε όταν απαιτείται.

Καταχώριση/Επεξεργασία εγγράφων

1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI
2

Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [Printer]  [Print Template].
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Add Button].
Για να αλλάξτε τις ρυθμίσεις σε ένα πλήκτρο, κάντε κλικ στο όνομα του πλήκτρου.
Για να διαγράψετε ένα πλήκτρο, κάντε κλικ στο [Delete].
5
Εισαγάγετε τις πληροφορίες του πλήκτρου και διαμορφώστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
[Button Name:]
Εισαγάγετε το όνομα του πλήκτρου για εμφάνιση στην <Αρχική> οθόνη.
[Comment:]
Προσθέστε μια περιγραφή ή σημείωση όπως απαιτείται.
[File to Print (PDF/JPEG):]
Ορίστε εάν θα γίνει εκτύπωση αρχείων PDF ή JPEG.
[Print Immediately After Button Is Pressed]
Επιλέξτε αυτό για άμεση εκτέλεση εργασιών μετά το πάτημα του πλήκτρου. Το σημάδι εμφανίζεται για πλήκτρα μετά από αυτή τη ρύθμιση.
[Settings for Button]
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την εκτύπωση, όπως τον αριθμό αντιγράφων και την εκτύπωση διπλής όψης.
Αν δεν διαμορφωθούν οι ρυθμίσεις, η εκτύπωση εκτελείται σύμφωνα με τις <Προσαρμοσμ. Ρυθμ.> στο <Εκτυπωτής>.
6
Κάντε κλικ στην επιλογή [Add].
Αρχεία για εκτύπωση
Υπάρχει δυνατότητα καταχώρισης έως πέντε εγγράφων.
Μπορούν να καταχωριστούν έγγραφα με μέγιστο μέγεθος 48 MB.
Ο ελάχιστος εγγυημένος αποθηκευτικός χώρος για καταχώριση εγγράφων είναι 4 GB (193 GB όταν είναι εγκατεστημένο το Προαιρετικό κιτ αποθήκευσης δεδομένων), συμπεριλαμβανομένου του χώρου για αναμονή εκτύπωσης και εργασίες ασφαλούς εκτύπωσης.

Εκτύπωση εγγράφων

1
Πατήστε το πλήκτρο για ένα καταχωρισμένο έγγραφο στην <Αρχική> οθόνη.
Αν έχει ρυθμιστεί το [Print Immediately After Button Is Pressed], η εκτύπωση ξεκινάει αμέσως.
2
Πατήστε <Έναρξη Εκτύπ.>.
Θα ξεκινήσει η εκτύπωση.
Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση αρχείων PDF με ορισμένο κωδικό πρόσβασης ή που απαιτούν εισαγωγή κωδικού πρόσβασης για εκτύπωση.
Για να ακυρώσετε μια εργασία που εκτυπώνεται, πατήστε <Ακύρωση Εκτύπωσης>.
9CY6-08Y