<Ρυθμίσεις DNS>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις του συστήματος ονομάτων τομέα (DNS) για τη μετατροπή των ονομάτων κεντρικού υπολογιστή (ονόματα τομέα) σε διευθύνσεις IP.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Ρυθμίσεις Διεύθυνσης Διακομιστή DNS>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP> <Ρυθμίσεις DNS>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις διεύθυνσης του διακομιστή DNS. Καθορισμός ρυθμίσεων DNS
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<IPv4>
<Πρωτεύων Διακομ. DNS>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Δευτερεύων Διακομ. DNS>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Πρωτεύων Διακομ. DNS>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Δευτερεύων Διακομ. DNS>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ρυθμίσεις Ονόματος Συστήματος/Domain DNS>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP> <Ρυθμίσεις DNS>
Καθορίστε το όνομα κεντρικού υπολογιστή και το όνομα domain της συσκευής. Καθορισμός ρυθμίσεων DNS
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<IPv4>
<Όνομα Συστήματος>: Canon****** (Το «******» αντιπροσωπεύει τα έξι τελευταία ψηφία της διεύθυνσης MAC.)
Όχι
Ναι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
<Όνομα Domain>
Όχι
Ναι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Ίδιο Όνομα Συστήμ./Domain με IPv4>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
<Όνομα Συστήματος>: Canon****** (Το «******» αντιπροσωπεύει τα έξι τελευταία ψηφία της διεύθυνσης MAC.)
Όχι
Ναι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
<Όνομα Domain>
Όχι
Ναι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information

<Ρυθμίσεις Δυναμικής Ενημέρωσης DNS>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP> <Ρυθμίσεις DNS>
Καθορίστε αν θα εκτελείται η αυτόματη ενημέρωση όταν η αντιστοίχιση ανάμεσα στο όνομα κεντρικού υπολογιστή και τη διεύθυνση IP θα αλλάζει σε περιβάλλον όπως το DHCP. Καθορισμός ρυθμίσεων DNS
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<IPv4>
<Δυναμική Ενημέρωση DNS>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Δυναμική Ενημέρωση DNS>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αποθ. Δ/νσης Χωρίς Έλεγχο Κατάστ.>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αποθήκευση Χειροκίνητης Διεύθυνσης>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αποθ. Δ/νσης Με Έλεγχο Κατάστασης>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ρυθμίσεις mDNS>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP> <Ρυθμίσεις DNS>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για χρήση της λειτουργίας DNS σε ένα σύστημα που δεν διαθέτει διακομιστή DNS. Καθορισμός ρυθμίσεων DNS
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις mDNS>
<Χρήση IPv4 mDNS>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Όνομα mDNS> (μέχρι 63 χαρακτήρες)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση IPv6 mDNS>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Ίδιου Ονόματος mDNS με IPv4>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Όνομα mDNS> (μέχρι 63 χαρακτήρες)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
9CY6-0HH