Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ

Για την άμεση αποστολή σαρωμένων εγγράφων μέσω email/I-φαξ χωρίς τη χρήση υπολογιστή, πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις επικοινωνίας, όπως τον διακομιστή αλληλογραφίας, τις μεθόδους πιστοποίησης κλπ. Γενικά, ο διακομιστής SMTP χρησιμοποιείται για την αποστολή και ο διακομιστής SMTP ή POP3 χρησιμοποιείται για τη λήψη εγγράφων. Μπορείτε να ρυθμίσετε την κωδικοποίηση και άλλες παραμέτρους. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις απαραίτητες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών Internet ή τους διαχειριστές του δικτύου σας.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>  <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>.
3
Ρυθμίστε την επικοινωνία.
1
Καθορίστε τις βασικές ρυθμίσεις.
<Διεύθυνση E-mail>
Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail της συσκευής.
Μπορείτε να ορίσετε οποιοδήποτε όνομα ως το όνομα χρήστη (περιοχή στα αριστερά του συμβόλου @). Εισαγάγετε το όνομα του καταχωρημένου κεντρικού συστήματος στα δεξιά του συμβόλου @.
<Διακομιστής SMTP>
Εισαγάγετε το όνομα διακομιστή SMTP (ή μια διεύθυνση IP).
Μετά τον καθορισμό των ρυθμίσεων, ελέγξτε τη σύνδεση για τον <SMTP>.
<Χρήση ΛΨ POP>
Πατήστε <On> όταν θέλετε να λαμβάνετε e-mail και I-φαξ χρησιμοποιώντας διακομιστή POP3.
<Χρήση ΛΨ SMTP>
Πατήστε <On> όταν θέλετε να μετατρέψετε τη συσκευή σε διακομιστή SMTP για τη λήψη e-mail και I-φαξ. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψη μέσω SMTP αν δεν καταχωρήσετε το όνομα του κεντρικού συστήματος της συσκευής στον διακομιστή DNS.
2
Πατήστε <Επόμενο>.
3
Καθορίστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή POP.
<Διακομιστής POP>
Εισαγάγετε το όνομα διακομιστή POP3 (ή μια διεύθυνση IP).
Μετά τον καθορισμό των ρυθμίσεων, ελέγξτε τη σύνδεση για τον <Διακομιστής POP>.
<Όνομα Σύν- δεσης POP>
Για να χρησιμοποιήσετε έναν διακομιστή POP3, εισαγάγετε το όνομα χρήστη του καθορισμένου λογαριασμού e-mail χρησιμοποιώντας αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
<Συνθηματικό POP>
Για να χρησιμοποιήσετε έναν διακομιστή POP3, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του καθορισμένου λογαριασμού e-mail.
<Διάστημα Ελέγχου POP>
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα ώστε ο διακομιστής POP να δημιουργείται αυτόματα μέσα σε λίγα λεπτά.
4
Πατήστε <Επόμενο>.
5
Καθορίστε τις ρυθμίσεις κρυπτογραφημένης επικοινωνίας.
<ΑΠ SMTP>
Για να κωδικοποιήσετε την επικοινωνία από/προς τον διακομιστή SMTP χρησιμοποιώντας TLS, πατήστε <On>. Όταν έχει ρυθμιστεί το <On>, μπορείτε να επιβεβαιώσετε το πιστοποιητικό διακομιστή TLS κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τον διακομιστή και να προσθέσετε το CN στα στοιχεία επαλήθευσης. <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ> <Επιβεβαίωση Πιστοποιητικού TLS για ΑΠ SMTP>
<ΛΨ SMTP>
Για να κωδικοποιήσετε την επικοινωνία με TLS όταν λαμβάνετε e-mail και Ι-φαξ χρησιμοποιώντας τον διακομιστή SMTP, πατήστε <Πάντα TLS> ή <On>. Όταν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε δεδομένα πέρα από τα κωδικοποιημένα δεδομένα, επιλέξτε <Πάντα TLS>.
Για την εφαρμογή κρυπτογράφησης κατά τη λήψη SMTP με TLS, προετοιμάστε το ζεύγος κλειδιών εκ των προτέρων. Διαμόρφωση του κλειδιού και του πιστοποιητικού για το TLS
<POP>
Για να κωδικοποιήσετε την επικοινωνία από/προς τον διακομιστή POP3 χρησιμοποιώντας TLS, πατήστε <On>. Όταν έχει ρυθμιστεί το <On>, μπορείτε να επιβεβαιώσετε το πιστοποιητικό διακομιστή TLS κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τον διακομιστή και να προσθέσετε το CN στα στοιχεία επαλήθευσης. <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ> <Επιβεβαίωση Πιστοποιητικού TLS για ΛΨ POP>
6
Πατήστε <Επόμενο>.
Ρύθμιση της πιστοποίησης POP πριν από την αποστολή
Η πιστοποίηση POP πριν από την αποστολή (POP πριν το SMTP) είναι μια λειτουργία ελέγχου των χρηστών από τον διακομιστή POP (διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας) πριν από την αποστολή, η οποία εμποδίζει τη λήψη μη εξουσιοδοτημένων e-mail που αποστέλλονται από τρίτους.
Ρύθμιση της πιστοποίησης SMTP
Η πιστοποίηση SMTP (SMTP AUTH) επαληθεύει τους χρήστες ελέγχοντας τα ονόματα χρηστών και τους κωδικούς πρόσβασης κατά την αποστολή e-mail. Μπορεί επίσης να κωδικοποιήσει την επικοινωνία SMTP (εξερχόμενη και εισερχόμενη).
4
Πατήστε <OK>.
Ανάλογα με το περιβάλλον σας, ενδέχεται χρειαστεί να καθορίσετε τον αριθμό θύρας SMTP/POP3. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών Internet ή τους διαχειριστές του δικτύου. <Ορισμός Αριθμού Θύρας για ΑΠ SMTP/ΛΨ POP>
9CY6-04C