<Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την αποστολή e-mail και I-φαξ.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Αποθήκευση Ονόματος Συσκευής>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το όνομα της εταιρείας σας ή του τμήματος ως όνομα μονάδας. Το αποθηκευμένο όνομα εμφανίζεται/εκτυπώνεται στον παραλήπτη ως πληροφορίες αποστολέα όταν στέλνετε ένα e-mail/I-φαξ.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθήκευση Ονόματος Συσκευής>
Αποθήκευση Ονόματος Μονάδας
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Το αποθηκευμένο όνομα μονάδας χρησιμοποιείται ως όνομα εμφάνισης διεύθυνσης e-mail, με τη μορφή «όνομα μονάδας <διεύθυνση e-mail>».
Μπορείτε να εισάγετε έως 24 χαρακτήρες για το όνομα της συσκευής.
Η διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιείται στην υπηρεσία σύνδεσης εμφανίζεται στο πεδίο Από στη συσκευή του παραλήπτη για μηνύματα e-mail και έγγραφα I-φαξ. Καταχώριση πληροφοριών χρηστών στην τοπική συσκευή
Αν πατήσετε <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ> και ορίσετε το <Ορισμός Πιστοποιημένου Χρήστη Ως Αποστολέα> σε <On>, η διεύθυνση e-mail που αποθηκεύτηκε για τον χρήστη σύνδεσης εμφανίζεται ως όνομα αποστολέα στο πεδίο Από για τον παραλήπτη, ανεξάρτητα από την υπηρεσία σύνδεσης που χρησιμοποιείται.

<Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>
Μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις για έναν διακομιστή αλληλογραφίας και μια μέθοδο πιστοποίησης που χρησιμοποιείτε για e-mail/I-φαξ. Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>
<Διεύθυνση E-mail>: Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail
Ναι
Ναι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
<Διακομιστής SMTP>: Εισαγάγετε τον διακομιστή SMTP
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση ΛΨ POP>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση ΛΨ SMTP>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Διακομιστής POP>: Εισαγάγετε τον διακομιστή POP
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Όνομα Σύν- δεσης POP>: Εισαγάγετε το όνομα σύνδεσης POP
Ναι
Ναι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
<Συνθηματικό POP>: Εισαγάγετε το συνθηματικό POP
Ναι
Ναι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
<Διάστημα Ελέγχου POP>: 0 έως 99 λεπτά
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<ΑΠ SMTP>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<ΛΨ SMTP>: <Πάντα TLS>, <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Μέθοδος Πιστοποίησης POP>: <Στάνταρ>, <APOP>, <POP AUTH>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Πιστοποίηση SMTP (SMTP AUTH)>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Πιστοποίηση POP πριν από ΑΠ>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Εμφάνιση Οθόνης Πιστοπ. κατά την ΑΠ>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αν ορίσετε το <Διάστημα Ελέγχου POP> σε λιγότερο από 10 λεπτά (εξαιρουμένων των «0 λεπ.»), η συσκευή δεν θα εισέλθει πλήρως σε κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας.
Η συσκευή μπορεί να λαμβάνει μόνο I-φαξ και ειδοποιήσεις σφαλμάτων επικοινωνίας.

<Ορισμός Αριθμού Θύρας για ΑΠ SMTP/ΛΨ POP>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>
Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό θύρας του SMTP και του POP.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ορισμός Αριθμού Θύρας για ΑΠ SMTP/ΛΨ POP>
<ΑΠ SMTP>: 1 έως 25 έως 65535
<ΛΨ POP>: 1 έως 110 έως 65535
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ρυθμίσεις S/MIME>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>
Μπορείτε να ορίσετε το S/MIME. Αν ορίσετε το S/MIME, μπορείτε να προσθέσετε μια ψηφιακή υπογραφή ή να κρυπτογραφήσετε το e-mail όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία e-mail/I-φαξ.
Ρύθμιση κρυπτογράφησης e-mail
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις S/MIME>
<Ρυθμίσεις Κρυπτογράφησης>: <Κρυπτογράφηση Πάντα>, <Κρυπτογρ.Μόνο Με Πιστοποιητ.>, <Χωρίς Κρυπτογράφηση>
<Προσθήκη Ψηφ. Υπογραφών>: <On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ορισμός Λεπτομερειών>:
<Αλγόριθμος Κρυπτογρ.>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Αλγόριθμ. Υπογραφής>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Επαλήθ. Υπογρ. κατά τη ΛΨ>: <On>, <Off>
<Εκτύπ. Υπογρ. κατά τη ΛΨ>: <On>, <Off>

<Επιβεβαίωση Πιστοποιητικού TLS για ΑΠ SMTP>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>
Μπορείτε να ελέγξετε αν το πιστοποιητικό διακομιστή TLS είναι έγκυρο κατά την αποστολή μέσω SMTP. Μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα του πιστοποιητικού και την αξιοπιστία της αλυσίδας πιστοποιητικών, καθώς και να επιβεβαιώσετε το CN (Κοινό Όνομα).
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιβεβαίωση Πιστοποιητικού TLS για ΑΠ SMTP>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<CN>: On, Off
Αν δεν επαληθεύσετε το πιστοποιητικό, η επικοινωνία TLS εκτελείται, ακόμη και με μη έγκυρο πιστοποιητικό.
Αν υπάρχει πρόβλημα με το πιστοποιητικό, η αποστολή μέσω SMTP θα αποτύχει.

<Επιβεβαίωση Πιστοποιητικού TLS για ΛΨ POP>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>
Μπορείτε να ελέγξετε αν το πιστοποιητικό διακομιστή TLS είναι έγκυρο κατά τη λήψη μέσω POP. Μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα του πιστοποιητικού και την αξιοπιστία της αλυσίδας πιστοποιητικών, καθώς και να επιβεβαιώσετε το CN (Κοινό Όνομα).
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιβεβαίωση Πιστοποιητικού TLS για ΛΨ POP>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<CN>: On, Off
Αν δεν επαληθεύσετε το πιστοποιητικό, η επικοινωνία TLS εκτελείται, ακόμη και με μη έγκυρο πιστοποιητικό.
Αν υπάρχει πρόβλημα με το πιστοποιητικό, η λήψη μέσω POP θα αποτύχει.

<Μέγιστο Μέγεθος Δεδομένων για ΑΠ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>
Μπορείτε να καθορίσετε το μέγιστο μέγεθος δεδομένων για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail και έγγραφα I-φαξ. Εάν ένα μήνυμα e-mail υπερβαίνει το όριο μεγέθους δεδομένων, χωρίζεται σε πολλαπλά μηνύματα e-mail πριν σταλεί. Ωστόσο, εάν μία αποστολή I-φαξ υπερβαίνει το όριο μεγέθους δεδομένων, αντιμετωπίζεται σαν σφάλμα και δεν αποστέλλεται.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Μέγιστο Μέγεθος Δεδομένων για ΑΠ>
0 έως 3 έως 99 MB
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν εισάγετε μέγιστο μέγεθος δεδομένων 0 MB, δεν τίθεται κανένα όριο μεγέθους για τα εξερχόμενα δεδομένα.
Ορίστε το μέγιστο μέγεθος δεδομένων για αποστολή ώστε να είναι μικρότερο από το όριο δεδομένων για τον διακομιστή ταχυδρομείου.

<Προεπιλεγμένο Θέμα>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>
Μπορείτε να ορίσετε το θέμα που θα καθορίζεται αυτόματα όταν δεν εισάγετε θέμα κατά την αποστολή e-mail/I-φαξ.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Προεπιλεγμένο Θέμα>
Εισαγάγετε το Θέμα, Συνημμένη Εικόνα
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ορισμός Πιστοποιημένου Χρήστη για Απάντηση-Σε>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα ορίζεται η διεύθυνση e-mail ενός χρήστη που συνδέεται στη συσκευή με διαχείριση ατομικής πιστοποίησης ως διεύθυνση απάντησης κατά την αποστολή ενός e-mail/I-φαξ.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ορισμός Πιστοποιημένου Χρήστη για Απάντηση-Σε>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αν συνδέεστε μέσω Πιστοποίησης Χρήστη, το όνομα σύνδεσης εμφανίζεται στο πεδίο <100> της λίστας Ονόματος Αποστολέα (TTI). Αν έχει επιλεγεί το <On>, το όνομα σύνδεσης στο πεδίο <100> ορίζεται αυτόματα ως <Όνομα Αποστολέα (TTI)> στην ενότητα <Επιλογές>.
Αν εισαγάγετε μια διεύθυνση e-mail ως προορισμό απάντησης στο πεδίο <Επιλογές> κατά την αποστολή ενός μηνύματος e-mail ή ενός εγγράφου I-φαξ δίνεται προτεραιότητα σε αυτήν τη διεύθυνση e-mail, έστω και αν το <Ορισμός Πιστοποιημένου Χρήστη για Απάντηση-Σε> έχει οριστεί σε <On>.

<Ορισμός Πιστοποιημένου Χρήστη Ως Αποστολέα EMail>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>
Εμφανίζει τη διεύθυνση e-mail του χρήστη που είναι συνδεδεμένος με Έλεγχο ταυτότητας χρήστη στο πεδίο Από στη συσκευή που λαμβάνει το e-mail.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ορισμός Πιστοποιημένου Χρήστη Ως Αποστολέα EMail>
<Κεφαλίδα Από>: <On>, <Off>
<Κεφαλίδα Διαδρομής Επιστροφής>: <On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Ανάλογα με το περιβάλλον προορισμού, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποστολή e-mail εκτός εάν η κεφαλίδα Από και η κεφαλίδα Διαδρομή επιστροφής ταιριάζουν.

<Ορισμός Πιστοποιημένου Χρήστη Ως Αποστολέα I-Fax>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>
Εμφανίζει τη διεύθυνση e-mail του χρήστη που είναι συνδεδεμένος με Έλεγχο ταυτότητας χρήστη στο πεδίο Από στη συσκευή που λαμβάνει το I-fax.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ορισμός Πιστοποιημένου Χρήστη Ως Αποστολέα I-Fax>
<Κεφαλίδα Από>: <On>, <Off>
<Κεφαλίδα Διαδρομής Επιστροφής>: <On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Ανάλογα με το περιβάλλον προορισμού, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποστολή e-mail εκτός εάν η κεφαλίδα Από και η κεφαλίδα Διαδρομή επιστροφής ταιριάζουν.

<Επιτρέπεται ΑΠ E-mail από Μη-Αποθηκ.Χρήστες>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>
Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται με διαχείριση ατομικής πιστοποίησης, μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται η αποστολή e-mail από χρήστες με διεύθυνση e-mail μη αποθηκευμένη στη συσκευή. Αν έχει επιλεγεί το <Off>, θα μπορούν να στείλουν e-mail μόνο οι χρήστες με αποθηκευμένες διευθύνσεις e-mail.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιτρέπεται ΑΠ E-mail από Μη-Αποθηκ.Χρήστες>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αν ορίσετε το <Ορισμός Πιστοποιημένου Χρήστη Ως Αποστολέα> σε <Off>, στον παραλήπτη εμφανίζεται η διεύθυνση που έχει αποθηκευτεί στις ρυθμίσεις πληροφοριών συσκευής.

<Χρόνος Αναμονής ΑΠ Πλήρους Κατάστασης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>
Μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα πριν από την αυτόματη λήξη των εργασιών αποστολής σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν λάβει ένα MDN (ενημερωτικό e-mail που επιβεβαιώνει το αποτέλεσμα αποστολής) κατά την αποστολή ενός I-φαξ στην κατάσταση λειτουργίας <Full>.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρόνος Αναμονής ΑΠ Πλήρους Κατάστασης>
1 έως 24 έως 99 ώρ.
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Εκτύπωση MDN/DSN μόλις Παραληφθεί>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>
Στην Πλήρη λειτουργία του I-φαξ, τα μηνύματα e-mail στέλνονται στη συσκευή από τον παραλήπτη και τον διακομιστή ταχυδρομείου και σας ενημερώνουν αν τα I-φαξ στάλθηκαν ή όχι στους προορισμούς επιτυχώς. Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εκτυπώνονται αυτά τα ενημερωτικά e-mail όταν τα λαμβάνει η συσκευή.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εκτύπωση MDN/DSN μόλις Παραληφθεί>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την παράδοση του I-φαξ και στην Αναφορά ΑΠ. Αναφορά ΑΠ

<Χρήση ΑΠ μέσω Διακομιστή>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται στους χρήστες να αλλάξουν τη ρύθμιση του <ΑΠ μέσω Διακομ.> κατά την αποστολή I-φαξ.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση ΑΠ μέσω Διακομιστή>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Για το I-φαξ αν το <ΑΠ μέσω Διακομιστή> έχει οριστεί σε <Off>, δεν υπάρχει όριο μεγέθους στα δεδομένα που αποστέλλονται, ακόμη και αν εισαγάγετε το μέγιστο μέγεθος δεδομένων για αποστολή.

<Επιτρέπεται MDN Όχι μέσω Διακομιστή>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>
Η συσκευή που λαμβάνει το I-φαξ μπορεί να αποστείλει ένα MDN (ένα ενημερωτικό e-mail για έλεγχο του αποτελέσματος αποστολής) στη διεύθυνση IP της συσκευής αποστολής χωρίς να απαιτείται διακομιστής ταχυδρομείου.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιτρέπεται MDN Όχι μέσω Διακομιστή>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Περιορισμός Domain Προορισμού>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>
Μπορείτε να επιλέξετε ρύθμιση ώστε να επιτρέπεται μόνο η αποστολή σε διευθύνσεις σε ένα συγκεκριμένο domain κατά την αποστολή e-mail ή I-φαξ.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Περιορισμός Domain Προορισμού>
<Περιορισμός ΑΠ σε Domain>: <On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Αποθήκευση> (<Όνομα Domain>, <ΑΠ σε Υπο-Domain> (<Επιτρ.>, <Απόρ.>)), <Λεπτομέρειες/Τροποποίηση>, <Διαγραφή>

<Αυτ.Συμπλήρωση για ΕισαγωγήΔ/νσεωνE-Mail>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>
Μπορείτε να επιλέξετε ρύθμιση ώστε να εμφανίζονται αυτόματα οι διευθύνσεις e-mail που είναι αποθηκευμένες στο Βιβλίο Διευθύνσεων ή σε έναν διακομιστή LDAP βάσει των αρχικών χαρακτήρων μιας καταχώρισης διεύθυνσης e-mail.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αυτ.Συμπλήρωση για ΕισαγωγήΔ/νσεωνE-Mail>
<Off>, <Βιβλίο Δ/νσεων (Τοπικό)>, <Διακομιστής LDAP>
Ναι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
Οι διευθύνσεις e-mail που είναι αποθηκευμένες με αριθμό πρόσβασης δεν εμφανίζονται.

<Αυτ.Προσθ.Καθορισμ.Domain σε Προορ.Χωρίς Domain>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα domain που χρησιμοποιούνται συχνότερα εκ των προτέρων για να μειώσετε την ανάγκη εισαγωγής domain κατά τον καθορισμό μιας διεύθυνσης, επειδή το όνομα domain με το σύμβολο @ προσαρτάται αυτόματα. Αν θέλετε να στείλετε κάτι στη διεύθυνση «123@example.com», καταχωρίστε το όνομα domain «example.com». Αν καθορίσετε μια διεύθυνση που περιλαμβάνει ήδη ένα domain με ενεργή αυτήν τη ρύθμιση, τα domain σε αυτήν τη ρύθμιση δεν είναι έγκυρα.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αυτ.Προσθ.Καθορισμ.Domain σε Προορ.Χωρίς Domain>
<Όνομα Domain>
<Κατά την Αποστολή E-Mail>: <On>, <Off>
<Κατά την Αποστολή I-Φαξ>: <On>, <Off>
Ναι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
Κατά την εισαγωγή του Βιβλίου Διευθύνσεων σε άλλη συσκευή, να έχετε υπόψη τα εξής.
 Εφόσον αυτή η ρύθμιση τηρεί τις ρυθμίσεις της συσκευής που χρησιμοποιείτε, το domain μπορεί να διαφέρει από εκείνον που εκχωρήθηκε από τη συσκευή. Ελέγξτε αυτήν τη ρύθμιση πριν τη χρησιμοποιήσετε σε άλλη συσκευή.
 Αν εισάγετε διευθύνσεις χωρίς πληροφορίες domain σε μια συσκευή που δεν έχει αυτήν τη ρύθμιση, ενδέχεται να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποστολή επειδή οι διευθύνσεις δεν είναι έγκυρες.
9CY6-0K7