Automātiska saņemto dokumentu pāradresācija

Saņemtos dokumentus var pāradresēt norādītiem adresātiem. Kā pāradresācijas adresātus var norādīt faksa numurus, e-pasta adreses un datorā koplietojamas mapes.
Automātiska visu dokumentu pāradresācija (Forwarding All)
Iekārta visus saņemtos dokumentus pāradresē norādītajiem adresātiem. Šī iespēja ir noderīga, ja vēlaties faksus saņemt, arī esot ārpus biroja. Var arī iestatīt, lai pāradresēti dokumenti tiktu drukāti vai lai jums tiktu nosūtīts e-pasta paziņojums, kad dokumentu pāradresācija ir pabeigta.
Automātiska pāradresācija atbilstoši norādītiem nosacījumiem (Conditional Forwarding)
Iekārta pāradresē tikai tos saņemtos dokumentus, kas atbilst norādītiem nosacījumiem, piemēram, sūtītāja faksa numurs vai saņemšanas datums/laiks. Piemēram, var iestatīt tādus nosacījumus kā pāradresēt dokumentus no uzņēmuma A visām filiālēm vai pāradresēt brīvdienās saņemtus dokumentus uz e-pasta adresēm. Tāpat, kā visu dokumentu pāradresācijas funkcijā, var arī iestatīt, lai pāradresēti dokumenti tiktu drukāti vai lai jums tiktu nosūtīts e-pasta paziņojums, kad dokumentu pāradresācija ir pabeigta.

Pāradresācijas iestatījumu konfigurēšana

Lai izmantotu automātisko pāradresāciju, ir nepieciešams iepriekš norādīt pāradresācijas adresātu, faila formātu utt.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi> <Saņemt/pāradresēt>  <Kopējie iestatījumi>  <Pāradresācijas iestatījumi>.
Var arī apskatīt ekrānu <Pāradresācijas iestatījumi>, nospiežot <Adr./pārs. iestatījumi> (Ekrāns <Sākums>) <Pāradresācijas iestatījumi>.
2
Nospiediet <Reģistrēt>.
3
Nospiediet <Nosacījuma nosaukums> un ievadiet nosaukumu.
4
Nospiediet <Nosacījumi> un norādiet nosacījumus pāradresācijas adresātiem.
Dokuments tiek pāradresēts, ja tas tiek saņemts no adresāta, kas atbilst šeit norādītajiem nosacījumiem.
Piemērs: Faksa dokumenta no 1111111111 pāradresācija
<Receive Method>: <Fakss: koplietota līnija>
<Faksa numurs>: Atlasiet <Ir vienāds ar> no nolaižamā saraksta un ievadiet “1111111111”.
Piemērs: Interneta faksa pārsūtīšana uz xxxxx@canon.com
<Saņemš.metode:>: <I-fakss>
<Kam:>: Atlasiet <Ir vienāds ar> no nolaižamā saraksta un ievadiet “xxxxx@canon.com”.
Pēc tam, kad <Pāradresācijas iestatījumi> ir reģistrēti, opciju <Receive Method> nevar mainīt. Lai pāradresācijas iestatījumus izmantotu, kad opcija <Receive Method> ir mainīta, pāradresācijas iestatījumi ir jāreģistrē vēlreiz.
5
Nospiediet <Pāradres. adresāts> un norādiet pāradresācijas adresātu. Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā
Kā pāradresācijas adresātu nevar norādīt adresātu no <Pers. adr. saraksts>.
Ja opcija <Iegūt adrešu grāmatu> ir iestatīta kā <Iesl.>, pāradresācijas adresātus var arī izvēlēties no attālās adrešu grāmatas.
Par iekārtas adrešu grāmatām
Saņemtus faksa/i-faksa failus var saglabāt konfidenciālajā faksa iesūtnē, norādot to kā pāradresācijas adresātu.
Ja kā pāradresācijas adresāts ir norādīta konfidenciālā faksa iesūtne, nevar izmantot šādus iestatījumus.
Faila nosaukums
Saņemtā faila saglabāšana/drukāšana
Pāradresācijas izpildes paziņojums
Faila formāts
Ja kā pāradresācijas adresāts tiek izvēlēts faksa numurs, adrešu grāmatiņā reģistrētā apakšadrese un parole tiek ignorētas.
6
Nospiediet <OK>.
Ar to reģistrācija ir pabeigta.
7
Atlasiet reģistrētos pāradresācijas iestatījumus un nospiediet <Patiess/aplams>, lai pārslēgtu pāradresācijas iestatījumus uz <Iesl.>.
Kad no adrešu grāmatas tiek izdzēsts pārsūtīšanas adresāts, <Patiess/aplams> tiek automātiski pārslēgts uz <Izsl.>. Lai atsāktu pārsūtīšanu ar tādiem pašiem nosacījumiem, vēlreiz norādiet adresātu un pārslēdziet pārsūtīšanas nosacījumus uz <Iesl.>.
WebDAV serveri nevar norādīt kā ienākošo i-faksa dokumentu pāradresācijas adresātu.
Norādot pāradresācijas adresātu, kam ir iestatīta funkcija <Apstiprināt pirms sūtīšanas>, paroles ievadīšanas ekrāns neparādās. Tiek izmantota reģistrētā parole un notiek pāradresācija. Adresātu reģistrēšana
Dokumenti ar pāradresācijas kļūdām tiek apstrādāti atbilstoši iestatījumiem <Nesekmīgi pāradresētu dokumentu apstrāde>.
Var saglabāt līdz pat 1 000 pāradresācijas iestatījumu.
Atlasot <Pārsūtīt bez nosacījumiem>, var vēlamajam adresātam pāradresēt visus saņemtos dokumentus, kas neatbilst norādītājiem nosacījumiem.
Var pāradresēt sūtījumus vairākiem adresātiem, norādot adresātu grupu iespējā <Pāradres. adresāts>.
<Norādīt pāradr.laiku> ļauj norādīt dienu un laiku, kad veikt pāradresāciju.
Iestatot <Pāradres. izpildes paz.>, var nosūtīt paziņojumu par pāradresācijas pabeigšanu. Var atlasīt <Paziņ tikai kļūdu gad.>, lai nesaņemtu paziņojumu par sekmīgu pāradresāciju.
Iestatot <Saglabāt/drukāt saņemto failu> kā <Iesl.>, saņemto failu var saglabāt vai drukāt, izpildot atmiņas bloķēšanas (Memory Lock) iestatījumus. Saņemtais fails tiek saglabāts, ja atmiņas blokatora statuss ir <Iesl.>, un tas tiek drukāts, ja atmiņas blokatora statuss ir <Izsl.>.
9E0K-081