MAC adrešu norādīšana ugunsmūra iestatījumos

Varat iestatīt, vai atļaut vai noraidīt saziņu ar ierīci ar noteiktu MAC adresi.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Preferences>  <Tīkls>  <Ugunsmūra iestatījumi>  <MAC adrešu filtrs>.
3
Atlasiet <Izejošais filtrs> vai <Ienākošais filtrs>.
Lai ierobežotu datus, kas tiek sūtīti no iekārtas datoram, izvēlieties <Izejošais filtrs>.
Lai ierobežotu no datora saņemtos datus, izvēlieties <Ienākošais filtrs>.
4
Iestatiet opciju <Lietot filtru> pozīcijā <Iesl.>, atzīmējiet <Noklusējuma politika>, tad nospiediet <Reģistrēt>.
Attiecībā uz <Noklusējuma politika>, atzīmējiet <Noraidīt>, lai atļautu saziņu tikai ar ierīcēm, kuru MAC adreses ir norādītas sadaļā <Izņēmumu adreses> nākamajā solī, vai atzīmējiet <Atļaut>, lai noraidītu saziņu ar tām.
Ja opcija <Noraidīt> ir atzīmēta attiecībā uz <Noklusējuma politika>, ierobežojumi neattiecas uz nosūtīšanu uz multiraides vai apraides adresēm.
5
Ievadiet izņēmuma adreses un nospiediet <OK>.
Norādiet MAC adreses, kuras apzīmē kā iepriekšējā solī atzīmētās opcijas <Noklusējuma politika> izņēmumu.
Jūs varat reģistrēt līdz pat 100 izņēmuma adresēm <Izejošais filtrs> un <Ienākošais filtrs>.
Rediģēt izņēmuma adresi
4. darbībā parādītajā ekrānā atlasiet izņēmuma adresi, kuru vēlaties rediģēt, un nospiediet <Rediģēt>, lai parādītos rediģēšanas ekrāns.
6
Nospiediet <OK>.
7
Nospiediet  (Iestat./reģistr.)  (Iestat./reģistr.) <Lietot iest.izmaiņas>  <Jā>.
9E0K-0E1