Faksa ziņojumu sūtīšanas funkciju ierobežošana

Jūs varat uzstādīt dažādus ierobežojumus faksa dokumentu sūtīšanai, kas var novērst sūtīšanas kļūdas un informācijas noplūdi pie trešajām personām. Lai konfigurētu šos iestatījumus, nepieciešamas administratora tiesības.

Faksa numuru apstiprināšana pirms sūtīšanas

Lietotājiem var likt ievadīt faksa numuru divreiz, lai to apstiprinātu pirms faksa dokumenta sūtīšanas, novēršot nosūtīšanu nepareizam numuram. Šo iestatījumu var konfigurēt arī, izmantojot DeviceAdmin tiesības.
 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>  <Pārbaudīt ievadīto faksa numuru>  <Iesl.>  <OK>

Kā ierobežot faksa ziņojumu sūtīšanu no datora

Jūs varat liegt lietotājiem sūtīt faksus no datora (Faksa sūtīšana no datora (PC Fax)). Šo iestatījumu var konfigurēt arī, izmantojot DeviceAdmin tiesības.
 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>  <Atļaut faksa draivera SŪT>  <Izsl.>  <OK>

Faksa adresātu apstiprinājuma ekrāna parādīšana

Var iestatīt, lai, sūtot dokumentu faksa adresātam, iekārta parādītu apstiprinājuma ekrānu. Tas var palīdzēt novērst kļūdas, nosūtot faksus.
 (Iestat./reģistr.) <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>  <Apstipr. pirms sūtīš., ja iekļauts faksa adres.>  <Iesl.>  Atlasiet <Tikai ar iest. Sec. apraide> vai <Visi>  <OK>  (Iestat./reģistr.)  (Iestat./reģistr.)  <Lietot iest.izmaiņas>  <Jā>
<Tikai ar iest. Sec. apraide> un <Visi> nevar tikt atlasīts, ja ir ierobežota secīgā apraide (Secīgu apraižu ierobežošana).
Ja ir iespējota funkcija faksa numura apstiprināšanai pirms nosūtīšanas (Faksa numuru apstiprināšana pirms sūtīšanas), apstiprinājuma ekrāns neparādās, ja ir tikai viens adresāts.

Secīgu apraižu ierobežošana

Jūs varat ierobežot secīgas apraides funkciju, kas ļauj lietotājiem nosūtīt faksu vairākiem saņēmējiem pēc kārtas.
 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>  <Ierobežot secīgo apraidi, kad ir iekļauts faksa adresāts>  <Iesl.>  <OK>  (Iestat./reģistr.)  (Iestat./reģistr.)  <Lietot iest.izmaiņas>  <Jā>

Sūtīšanas ierobežošana no žurnāla

Jūs varat liegt lietotājiem norādīt iepriekš izmantotu adresātu no žurnāla. Pēc šī iestatījuma konfigurēšanas iepriekš izmantotos adresātus nevar atlasīt no žurnāla, nosūtot faksus.
 (Iestat./reģistr.) <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>  <Ierobežot atkārtotu sūtīšanu no žurnāla>  <Iesl.>  <OK>
9E0K-0EE