Faksogramos siuntimo atšaukimas

Galite atšaukti originalų skenavimą arba siunčiamų ar paruoštų siųsti faksogramų siuntimą.

Originalų skenavimo atšaukimas

1
Rodomame ekrane paspauskite <Atšaukti> arba  (Stabdyti).
2
Paspauskite <Taip>.
Originalų skenavimas atšaukiamas.

Siunčiamų arba paruoštų siųsti faksogramų siuntimo atšaukimas

1
Rodomame ekrane paspauskite <Į būklės kontr.> arba  (Būkl. kontrolė).
2
Paspauskite <Siuntimas> <Užduoties būklė>.
3
Pasirinkite <Faksas>.
Bus rodomas siunčiamų ar paruoštų siųsti užduočių sąrašas.
4
Pasirinkite užduotį, kurią norite atšaukti, ir paspauskite <Atšaukti>.
5
Paspauskite <Taip>.
Faksogramos siuntimas atšaukiamas.
Kaip nedelsiant atšaukti siuntimo užduotį
Jei valdymo skyde paspausite mygtuką  (Stabdyti) norėdami atšaukti fakso užduotį, kol ji siunčiama, bus parodytas pranešimas <Ar atšaukti nurodytą siuntimo užduotį?>. Paspauskite <Taip>, kad atšauktumėte faksogramos siuntimą.
<Naujausia priimta užduotis> ar <Užduotis siunčiama> galite pasirinkti, kurią užduotį atšaukti. <Atšauktina užduotis paspaudus mygtuką Stop>
Paspauskite (Stabdyti) esant kelioms siuntimo užduotims, kad būtų rodomas atšaukiamos siuntimo užduoties pasirinkimo ekranas. Jei siuntimo užduotis, kurią norite atšaukti, nerodoma, paspauskite <Patikrinti kitas užduot.>, kad būtų rodoma <Siuntimo užduotys>. Pasirinkite užduotį, kurią norite atšaukti, ir paspauskite <Atšaukti>.
9CYW-078