Автоматично избиране на подходящия източник на хартия за специфична функция

Чрез задаване на <Вкл.> за някой източник на хартия под тази настройка, хартията автоматично се подава от този източник на хартия. Когато печатате от компютър, автоматично се избира източник на хартия.
Когато копирате или печатате, като използвате <Достъп до съхранени файлове>, автоматично се избира източник на хартия в зависимост от хартията, зададена в <Избор на хартия>. Например, когато хартията свърши, докато печатате от източник на хартия 1, печатането може да се възобнови автоматично чрез превключване към източник на хартия 2, стига в източник на хартия 1 и източник на хартия 2 да има заредена хартия от един и същи формат.
За да бъде избран автоматично източникът на хартия, един от следните типове хартия трябва да бъде избран за всеки източник на хартия.
Ако <Проверка на типа хартия> е с настройка <Вкл.>
1-странен печат: тънка, обикновена, рециклирана
2-странен печат: тънка*1, обикновена, рециклирана
Ако <Проверка на типа хартия> е с настройка <Изкл.>
1-странен печат: тънка*1, обикновена, рециклирана, тежка*1, цветна*1 (в бял цвят)
2-странен печат: тънка* 1, обикновена, рециклирана, тежка*1, цветна*1 (в бял цвят)
*1 Налични са хартии, върху които може да се печата от двете страни. За повече информация вижте Хартия, налична за двустранно копиране/двустранно печатане.
Когато съотношението на копиране е зададено на <Авто>, източник на хартия няма да се избере автоматично.
Когато един от следните режими е зададен, източник на хартия няма да се избере автоматично.
N в 1, копиране на лична карта
Необходимо е да изберете поне един източник на хартия. Не можете обаче да зададете само многофункционалната тава на <Вкл.>.
1
Натиснете  (Настр./Регистр.).
2
Натиснете <Настройки на функции>  <Общи>  <Настройки за подаване на хартия>  <Авт. избор на източник на хартия>.
3
Изберете функцията.
<Други> Ви позволява да правите настройки за източник на хартия, който се използва извеждане на отчети.
4
Изберете <Вкл.> за всеки източник на хартия, който искате да се избира автоматично.
Ако сте избрали <Копиране> в стъпка 3
Задайте дали да се взема предвид избора на цвят.
Ако изберете квадратчето за отметка <Проверка на типа хартия>: когато хартията в текущия източник на хартия се изчерпа, копирането е задържано дори и ако друг източник на хартия е зареден с хартия със същия формат, освен ако типът на хартията е един и същ с този на съответната хартия. Повторното натискане на (Старт) показва екрана за избор на хартия.
Ако отмените избора на квадратчето за отметка <Проверка на типа хартия>: когато хартията в текущия източник на хартия се изчерпа, се извършва автоматично превключване на източника на хартия и копирането продължава, ако друг източник на хартия е зареден с хартия със същия формат независимо от типа хартия.
Ако сте избрали <Принтер> в стъпка 3
Задайте дали няколко източника на хартия да бъдат поставяни в група. Ако групирането на източници на хартия е зададено, се извършва автоматично избор на източник на хартия в рамките на група, когато печатате чрез задаването на някой от източниците на хартия, принадлежащи на тази група. За да зададете групиране на източниците на хартия, изберете квадратчето за отметка <Използв. на група>, натиснете <Промяна>, за да изберете група, в която искате да поставите всеки източник на хартия, и натиснете <OK>.
5
Натиснете <OK>  <OK>.
9XU7-016