Инициализиране на всички данни/настройки

 
Можете да възстановите всички настройки на машината до фабричната настройка по подразбиране. Всички данни, които остават в хранилището, се презаписват с 0 (нула) данни, което предотвратява изтичането на чувствителни данни при замяна или изхвърляне на паметта или хранилището, както и при изхвърлянето или повторната употреба на машината. За извършване на инициализацията са нужни администраторски привилегии.
Преди да започнете инициализирането, се уверете, че в момента няма документи, които се обработват или изчакват да бъдат обработени. Такива документи се изтриват при изпълнение на инициализация.
Не изключвайте машината по време на инициализация. Това може да доведе до дефекти в паметта на машината.
Инициализацията може да отнеме 30 минути или повече. Машината не може да се използва по време на процеса на инициализация.
Преди извършване на инициализация
Архивирайте вашите важни данни или ги експортирайте като файл.
Информация за настройки на машината Импортиране/експортиране на данни за настройки
Информация за удостоверяване на потребителя, регистриран в локалното устройство за управление на персоналното удостоверяване Регистриране на потребителска информация в локалното устройство
Когато се използва парола за защита на настройките на политиката за защита
Трябва да въведете паролата за инициализиране на настройките на машината. Използване на парола за защита на настройките на правилата за защита
1
Натиснете  (Настр./Регистр.).
2
Натиснете <Настройки за управление>  <Управление на данни>  <Инициал. на всички данни/настройки>.
3
Натиснете <Да>.
Инициализацията се извършва. След като процесът завърши, машината се рестартира и се отпечатва докладът за инициализиране на всички данни/настройки.
Когато се покаже съобщението <Политика за сигурност е приложена за това устройство. За да извършите операцията, въведете администраторската парола за сигурност.> трябва да се въведе парола от администратора по сигурността. За повече информация се свържете с вашия администратор по сигурността. Прилагане на правила за защита към устройството
Въпреки че информацията от регистъра на задачи може да се изтрие чрез инициализиране на всички данни/настройки, резултатът от отпечатването на доклада за инициализиране на всички данни/настройки се записва в регистъра за печат. Проверка на състоянието на печат и хронологията
Също така е възможно индивидуално да изберете някои настройки на машината и да възстановите техните фабрични стойности по подразбиране. Настройки/регистриране
9XU7-0ES