Импортиране/експортиране на данни за настройки

Данните на машината, като напр. дестинации на адресната книга, информация за потребителските настройки и различни стойности за настройка могат да се експортират и запазят на компютър. Експортираните данни могат също така да се импортират в машината от компютър. Експортираните от машината данни могат да се импортират в мултифункционални принтери на Canon, което прави по-лесно конфигурирането на настройките при нова машина, като например когато закупувате резервна. За повече информация относно елементите за настройка, които могат да се импортират, вж. Настройки/регистриране. Когато импортирате или експортирате, можете да посочите дали да импортирате или експортирате всички данни от машината, или само конкретни данни.
Назначаване на администратор за управляване на операциите
Назначете администратор с администраторски привилегии за извършване на операции по импортиране/експортиране на данни. Когато данните се импортират, информацията от адресната книга, потребителските настройки, мрежовите настройки и други данни се презаписват, което може да не позволи на някои функции да работят правилно или да причини проблеми при работата на машината. Бъдете внимателни при импортиране на данни.
Не изключвайте машината, докато импортирането или експортирането не завършат
Завършването на процеса може да отнеме няколко минути. Не изключвайте машината, преди процесът да завърши. Това може да доведе до загуба на данни или да причини погрешно функциониране на машината.
Следните функции/процеси не могат да се извършват при импортиране/експортиране на данни:
Изпращане на задачи
Препращане на задачи
Задачи за факс/I-факс
Докладване на задачи за печат
Сканиране и запаметяване в мрежата/носителя на памет (по време на сканиране и запаметяване)
Индивидуално импортиране/индивидуално експортиране
Импортиране/експортиране от софтуера за управление на адресната книга
Партидно импортиране/партидно експортиране
Импортиране/експортиране на персонален бутон/споделен бутон
Процес по актуализиране за функцията за регистриране/актуализиране на софтуер
Синхронизиране на персонализирани настройки*
Управление от сензорния дисплей на машината
Управление от Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Използване на отдалечена адресна книга
Поставяне на машината в режим на покой
* Ако настройките се синхронизират (включително при текущо поставяне на пауза/влизане в състояние на пауза), процесът на синхронизиране на данните, свързани със стойностите на персонализираната настройка и данните за управление на групи се поставят на пауза.
Импортирането/експортирането на данни не може да се извършва при извършване на следните функции/процеси:
Изпращане на задачи
Препращане на задачи
Задачи за факс/I-факс
Докладване на задачи за печат
Сканиране и запаметяване в мрежата/носителя на памет (по време на сканиране и запаметяване)
Индивидуално импортиране/индивидуално експортиране
Импортиране/експортиране от софтуера за управление на адресната книга
Партидно импортиране/партидно експортиране
Импортиране/експортиране на персонален бутон/споделен бутон
Процес по актуализиране за функцията за регистриране/актуализиране на софтуер
Синхронизиране на персонализирани настройки*
Използване на отдалечена адресна книга
Извършване на спиране на машината
Показване на код за грешка
* Ако настройките се синхронизират (включително при текущо поставяне на пауза/влизане в състояние на пауза), не можете да импортирате/експортирате данни, свързани със стойностите на персонализираната настройка и данни за управление на групи.
Не импортирайте или експортирайте на различни езици на дисплея
Ако езикът на дисплея се различава при експортиращата и импортиращата машина, стойностите за настройка може да са повредени, което ще причини неправилно функциониране на машината.
Не редактирайте експортирани файлове.
Не отваряйте и не редактирайте експортираните XML файлове, тъй като това може да причини неправилно функциониране на машината.
При импортиране към мултифункционален принтер на Canon, различен от тази машина
Някои настройки може да не се импортират. Настройки/регистриране
Когато се използва парола за защита на настройките на политиката за защита
Настройките за правилото за защита могат да се импортират само ако паролата за настройка на правилото за защита върху експортиращото устройство съответства на това на импортиращото устройство или ако не е зададена парола за импортиращото устройство. Ако не е зададена парола за импортиращото устройство, паролата, която е конфигурирана за експортиращото устройство, се задава за импортиращото устройство.
При синхронизиране на персонализирани настройки
Ако синхронизиране на персонализирани настройки (клиент) е стартирано, импортирането и експортирането на данни, субект на синхронизиране (вкл. адресната книга) се ограничава. За информация относно синхронизирането на персонализираните настройки вж. Синхронизиране на настройки за няколко мултифункционални принтера на Canon. За информация относно субекта на данни за синхронизиране на персонализираните настройки вж. Списък на елементите, които могат да се персонализират. За информация относно условията и ограниченията при импортиране и експортиране по време на синхронизиране на персонализирани настройки вж. Условия за отстраняване на ограничения при импортиране/експортиране на настройки и други елементи.

Импортиране на данни след стартиране на синхронизиране на персонализирани настройки (клиент)

Следвайте процедурата по-долу за импортиране на данни и след това за синхронизиране на данните.
1
Спрете синхронизирането на персонализираните настройки на клиентската машина. Стартиране на синхронизиране на настройки
2
За импортиране на данни за съществуващи потребители/групи, архивирайте данните и изтрийте данните за потребителите/групите, които ще бъдат импортирани от сървърната машина.
За информация относно процедурата вж. наръчниците с инструкции на машината с функцията на сървъра.
3
Импортирайте данните за добавяне към клиентската машина, която е спряла синхронизирането.
4
Синхронизирайте клиентската машина със сървърната машина.

Условия за отстраняване на ограничения при импортиране/експортиране на настройки и други елементи

Импортирането/експортирането става възможно, ако са изпълнени съответните условия за описаните по-долу елементи.
Партидно импортиране/партидно експортиране
Експортиране
Импортиране
Personal Setting Information
Възможно е само ако двете условия и са изпълнени
Недостъпно
User Group Address List
Възможно е само ако двете условия и са изпълнени
Недостъпно
Индивидуално импортиране/индивидуално експортиране
Експортиране
Импортиране
Personal Setting Information (всички)
Възможно е само ако двете условия и са изпълнени
Възможно е само ако условието е изпълнено
User Group Address List (всички)
Възможно е само ако двете условия и са изпълнени
Възможно е само ако условието е изпълнено
User Group Address List01 до User Group Address List 20
Не е възможно (няма функция за експортиране на индивидуални адресни книги)
Възможно е само ако условието е изпълнено
:
Изпълнение е възможно само за 15 минути след успешното подготвяне за експортиране на потребителски данни по време на синхронизиране на персонализираните настройки (сървър).
:
Изпълнение е възможно само ако дестинацията на свързване на сървъра/клиентската машина е "localhost:8443".
За информация относно процедурата за подготовка за експортиране на потребителски данни вж. наръчниците с инструкции на машината с функцията на сървъра. За инструкции относно импотрирането на списъци с адреси вижте Импортиране на настройките индивидуално.
9XU7-0E4