<Печат>

Задайте настройките за функциите за печат.
 
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Принудително задържане>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Печат>
Задайте настройките за принудително задържано отпечатване. Конфигуриране на настройките за печат с принудително задържане
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Принудително задържане>
<Вкл.>, <Изкл.>
Когато е избрано <Вкл.>:
<Потвржд./Нептвржд.>, <Регистрир.>, <Детайли/Редактиране>, <Изтр-не>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Период за съхранение на задачи>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Печат>
Задайте времевия период за съхраняване на задачи.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Период за съхранение на задачи>
10, 20, 30 мин., 1, 2, 3, 6, 12 ч., 1, 2, 3 дни
Да
Да
Не
C
Settings/Registration Basic Information

<Изтриване на задача след отпечатване>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Печат>
Задайте дали задачите да бъдат изтривани след отпечатване.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Изтриване на задача след отпечатване>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Разрешаване само на кодир. з-чи за отпеч.>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Печат>
Може да зададете машината да получава от компютрите само шифровани защитени задачи за печат.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Разрешаване само на кодир. з-чи за отпеч.>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Включи домейн като условие за разп. на потребител>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Печат>
Задайте дали да идентифицирате задачите за печат на влезлия потребител чрез „име на потребител + име на домейн“ или само „име на потребител“. В зависимост от вашата среда, ако задачите за печат не са правилно идентифицирани като „Моите задачи“, те могат да бъдат правилно идентифицирани като задачи на влезлия потребител, като изберете <Изкл.> и изключите „име на домейн“.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Включи домейн като условие за разп. на потребител>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Показване на задачи на други потребители>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Печат>
Задайте дали да показвате задачите от потребители, различни от упълномощения потребител.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Показване на задачи на други потребители>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Огран. изтриване на задачи от други потребители>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Печат>
Задайте дали да позволите да бъдат изтривани задачи на потребители, различни от упълномощения, когато се показват задачи на потребители, различни от упълномощения.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Огран. изтриване на задачи от други потребители>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Големи/малки букви за потреб. име>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Печат>
Задайте дали машината да прави разлика между малки и главни букви в имената на потребителите.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Големи/малки букви за потреб. име>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Тази настройка се прилага за всички имена на потребители, включително за имената на домейни.
Препоръчително е да направите настройката заедно с <Управление на потребители> в <Управление на автентикация> <Големи/малки букви за потреб. име> <Настройки за управление>.

<Настройки за показване списък със задачи>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Печат>
Задайте типовете задачи, които да бъдат включвани в списъка със задачи, типа задачи, който да бъде избиран по подразбиране.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройки за показване списък със задачи>
<Персонално>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Споделено>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Група>: <Вкл.>, <Изкл.>
Когато две или повече лични/споделени/групови са зададени да бъдат <Вкл.>:
<Персонално>, <Споделено>, <Група>
Да
Да
Не
C
Settings/Registration Basic Information
Не може да зададете <Вкл.> за <Групиране> само в <Настройки за показване списък със задачи>. Или <Лично>. или <Споделено> също трябва да бъде зададено да бъде <Вкл.>.

<Настройки за предупрежд. за задържани задачи>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Печат>
Задайте метода за изпращане на предупреждения за задържане на задача.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройки за предупрежд. за задържани задачи>
<Покажи предупреждение в екран със списък със задачи>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Покажи предупреждение при стартиране на печат>: <Вкл.>, <Изкл.>
Когато е избрано <Вкл.>:
<Ако са включени задачи за печат с определен брой страници или повече>: Вкл., Изкл. (1 до 100 до 9999)
<Ако са включени задачи за 1-странен печат>: Вкл., Изкл.
<Включени ли са задачи за цветен печат>: Вкл., Изкл.
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Настройки на PIN за задачи за защитен печат>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Печат>
Може да зададете дали да се изисква да бъде въвеждан PIN при печат, показване на изображения или изтриване с функцията за защитен печат.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройки на PIN за задачи за защитен печат>
<Изискване на PIN за отпечатване/Показване на потреб. задачи>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Изискване на PIN за изтриване на задача>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
За функцията „Шифрован защитен печат“ може да зададете дали да се изисква въвеждане на PIN при изтриване. В допълнение, необходимо е да се въвежда PIN, за да се отпечата документ/да се покаже визуализация, независимо от стойностите, зададени в <Изискване на PIN за отпечатване/Показване на потреб. задачи>.

<Активиране функция за авт. печат при вход в сист.>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Печат>
Може да зададете дали да бъде позволено на принудително задържаните задачи за печат да бъдат автоматично отпечатвани, при влизане на всеки потребител.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Активиране функция за авт. печат при вход в сист.>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Тази настройка е забранена, ако е зададена някоя от следните настройки.
<Използване потребителска автентикация> е <Изкл.>
<Разрешаване използване на персонални настройки> е <Изкл.>
<Изплзв. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> е <Вкл.>
<Разрешаване само на кодир. з-чи за отпеч.> е <Вкл.>
<Персонално> за <Настройки за показване списък със задачи> е <Изкл.>
<Покажи предупреждение при стартиране на печат> за <Настройки за предупрежд. за задържани задачи> е <Вкл.>
Промяната на тази настройка от <Изкл.> на <Вкл.> автоматично задава <Авт. печат на потребителски задачи при вход в сист.> на <Вкл.> за всички потребители. Това означава, че задачите на потребителите автоматично ще бъдат отпечатани, когато влязат, без да е необходимо да променят някакви настройки.

<Авт. печат на потребителски задачи при вход в сист.>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Печат>
Може да зададете дали принудително задържаните задачи за печат да бъдат автоматично отпечатвани след влизане. Отпечатване на задържани документи автоматично при влизане
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Авт. печат на потребителски задачи при вход в сист.>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Не
Не
-
Тази настройка е забранена, ако е зададена някоя от следните настройки.
<Използване потребителска автентикация> е <Изкл.>
<Активиране функция за авт. печат при вход в сист.> е <Изкл.>
<Разрешаване използване на персонални настройки> е <Изкл.>
<Изплзв. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> е <Вкл.>
<Разрешаване само на кодир. з-чи за отпеч.> е <Вкл.>
<Персонално> за <Настройки за показване списък със задачи> е <Изкл.>
<Покажи предупреждение при стартиране на печат> за <Настройки за предупрежд. за задържани задачи> е <Вкл.>
Когато смените <Активиране функция за авт. печат при вход в сист.> от <Изкл.> на <Вкл.>, тази настройка автоматично се задава на <Вкл.>.
9XU7-0JS