<Настройки на резервна линия>

Задайте настройки за резервна линия (безжична LAN или отделна кабелна LAN), когато едновременно се използват кабелна LAN и безжична LAN или кабелна LAN и друга кабелна LAN.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Настройки за IP адрес>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки на резервна линия>
Задайте IPv4 адрес за резервната линия. Настройка на IPv4 адреса на резервната линия
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройки за IP адрес>
<DHCP>: Вкл., Изкл.
Не
Да
Не
C
Settings/Registration Basic Information
<IP адрес>: <0.0.0.0>
Не
Да
Не
A
Settings/Registration Basic Information
<Подмрежова маска>: <0.0.0.0>
Не
Да
Не
C
Settings/Registration Basic Information
<Gateway адрес>: <0.0.0.0>
Не
Да
Не
C
Settings/Registration Basic Information

<Приоритетна линия за комуник. с моб. устройства>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки на резервна линия>
Изберете линията, към която да свържете мобилните устройства, когато едновременно използвате основна линия и резервна линия.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Приоритетна линия за комуник. с моб. устройства>
<Основна линия>, <Резервна линия>
Не
Да
Не
C
Settings/Registration Basic Information

<Настройки на драйвер за Ethernet>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки на резервна линия>
Посочете настройки на драйвер за Ethernet за резервната линия. Извършване на Ethernet настройки
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройки на драйвер за Ethernet>
<Авт. разпознаване>: <Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Комуникационен режим> (Изкл.): <Полудуплекс>, <Пълен дуплекс>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Тип Ethernet> (Изкл.): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Текуща скорост на изпращане>: Само показване
Не
Да
Да
Не
-
<MAC адрес>: Само показване
Не
Да
Да
Не
-

<Настройки за защитна стена>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки на резервна линия>
Задайте настройките за филтриране на пакети към резервна линия (за разрешаване на комуникация единствено с устройства, които имат специфичен IP адрес).

<Настройки за комуникация за данни на системата>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки на резервна линия>
Задайте настройките за DNS и прокси, използвани за конкретна комуникация на данни на системата по резервна линия.
9XU7-0FL