Регистриране на LDAP сървъра

В среди, в които се използва LDAP сървър, може да се извършва търсене за номера на факсове или имейл адреси, зададени като местоназначения от машината, и да се регистрират в адресната книга.
Можете да регистрирате до пет LDAP сървъра.
1
Натиснете  (Настр./Регистр.).
2
Натиснете <Задаване на дестинация>  <Регистриране LDAP сървър>.
3
Регистрирайте LDAP сървъра.
1
Натиснете <Регистрир.>.
2
Въведете необходимата информация.
<Име на сървър>
Въведете име за LDAP сървъра.
<Адрес на сървър>
Въведете IP адреса на LDAP сървъра с букви и цифри (Например: "ldap.example.com").
<Адрес на сървър> и DNS
За да се предотвратят грешки, внимавайте за следното, когато се провежда търсене за местоназначение от машината на LDAP сървъра.
Когато въвеждате IP адреса, проверете дали използваемият DNS сървър не поддържа само право търсене. Когато DNS сървърът поддържа само право търсене, натиснете <Без използване> или <Използване> в <Информация за автентикация> в стъпка 4. Когато изберете <Използв. (автент. за сигурност)>, проверете дали DNS сървърът поддържа обратно търсене.
<Позиция за начало търс.>
Задайте откъде да започне търсенето в дървото на директориите на LDAP сървъра.
За LDAPv3 можете да пропуснете настройката, защото машината извлича автоматично настройката на сървъра. За LDAPv2 винаги задавайте точката.
Въвеждане на формата на <Позиция за начало търс.>
Когато използвате Windows Server, въведете името на домейна на Active Directory в единични низове, разделени с точка ".". Добавете "DC=" за всяка единица и ги разделете със запетаи ",".
Например: Когато името на домейна е "john.example.com", въведете "DC=john,DC=example,DC =com".
Когато използвате Lotus Notes Domino, въведете името за идентификация на възела в дървото на директориите (dn) като "cn=user1,ou=team1,ou=salesdept,o=canon".
3
Натиснете <Напред>.
4
Въведете необходимата информация.
<Използване на TLS>
За да кодирате комуникацията към/от LDAP сървъра чрез TLS, натиснете <Вкл.>.
<Номер на порт>
Въведете номера на порта, който се използва за комуникация към/от LDAP сървъра.
<Таймаут на търсене>
Задайте в секунди колко дълго може да продължи търсенето.
<Макс. адреси за търсене>
Задайте за колко местоназначения може да се извършва търсене.
5
Натиснете <Напред>.
4
Задайте информация за удостоверяването.
Задайте методи на удостоверяване съгласно настройките на LDAP сървъра
Можете да проверите връзката, като натиснете <Проверете връзката>, след като зададете настройките.
При удостоверяване чрез информация за влизане
Въведете потребителското име и паролата, използвани като информация за удостоверяване.
При удостоверяване чрез кодирани данни
Удостоверяването може да се извърши по-безопасно, като се кодират обменените данни. Когато бъде използвана тази мярка, информацията за версията на LDAP и кода на знаците се задава на <вер.3 (UTF-8)>. Времето на машината и LDAP сървъра трябва да бъде синхронизирано.
При анонимно удостоверяване, без да се използва информация за влизане
9XU7-03A