Настройване на мрежовата среда

За да свържете машината към мрежа, свържете машината към маршрутизатор, като използвате LAN кабел или Wi-Fi и задайте уникален IP адрес в мрежата. Има два метода за задаване на IP адрес: автоматична настройка и ръчна настройка. Изберете един от методите, който е подходящ за вашата среда на комуникация и устройства. Машината приема не само основни мрежови функции, но и усъвършенствани технологии, за да се справя успешно с различни среди. Извършете необходимата настройка за вашата среда.
За безопасно използване
Ако свържете машината към мрежа без подходящите мерки за защита, съществува риск да се осъществи неупълномощен достъп от трети страни. Настройте мрежова защита, за да защитите важните данни и информация. Конфигуриране на настройките за мрежова сигурност
Можете да свържете машината към компютър посредством USB кабел (Компоненти и техните функции). Ако обаче свържете машината към компютър посредством USB кабел без връзка с мрежа, някои операции, като напр. използването на скенер или изпращането/прехвърлянето на данни от машината към компютъра, са невъзможни.
Можете да установите директна безжична връзка между машината и мобилни устройства. Директно свързване

Потвърждаване преди работа

Следвайте процедурата по-долу за да установите връзка към мрежа.
 
 
Първо се уверете:
Дали компютърът и маршрутизаторът са свързани правилно чрез LAN кабел? За подробности вижте ръководството с инструкции за всяко устройство или се свържете с производителите.
Дали е завършена настройката на компютърната мрежа? Ако настройката не е завършена, не може да използвате устройствата в мрежа дори след като изпълните следващите стъпки.
В зависимост от средата може да се наложи да промените настройките на мрежовата комуникационна система (полудуплекс/пълен дуплекс) или типа Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) (Извършване на Ethernet настройки). За подробности се свържете с мрежовия администратор.
За да проверите MAC адреса, вижте <Мрежа>.
За да се свържете с мрежа, използваща IEEE802.1X, вижте Конфигуриране на настройките за IEEE 802.1X удостоверяване.
 
 
Активирайте мрежовите настройки на машината.
 
 
Изберете кабелна LAN или безжична LAN за връзката.
 
 
Свържете машината към маршрутизатор.
Дали конекторът на LAN кабела е включен стабилно на правилното място? Вкарайте конектора, докато щракне.
За безжична LAN връзка проверете връзката между машината и маршрутизатора.
 
 
Задайте IP адрес, ако е необходимо.
Обикновено IP адресът се заделя автоматично от DHCP, така че тази настройка не е необходима. Ако искате да използвате определен IP адрес или да промените протокола на автоматичната настройка на IP адреса от DHCP (първоначална настройка) на друга, тази настройка е необходима.
 
 
Уверете се, че правилното свързване е завършено.
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) от компютър (Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)). Ако се покаже екранът на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление), свързването е завършено.
Когато <Консумация на енергия в режим на покой> е зададено на <Ниско>
В зависимост от помощния софтуер е възможно комуникацията да е неуспешна, ако машината е в спящ режим. Натиснете (Пестене на енергия), за да възстановите от спящия режим, преди да конфигурирате тази настройка.
9XU7-02H