Zadávání znaků

U obrazovek, které vyžadují alfanumerické zadání, zadávejte znaky pomocí tlačítek na displeji dotekového panelu. K zadávání čísel můžete také používat číselná tlačítka vpravo na displeji dotykového panelu.
Příklad: Režim <Alfanum.>

Pole pro zadávání znaků

Zde se zobrazují zadané znaky.

Tlačítko <Mazání zpět>

Každým stisknutím tohoto tlačítka můžete po jednom mazat znaky směrem doleva od kurzoru.
Chcete-li smazat znak, který se nenachází nalevo od kurzoru, přesuňte kurzor stisknutím  nebo ().
Stiskněte tlačítko  (Vynulovat), chcete-li smazat všechny zadané znaky.

Tlačítko režimů zadávání

Vyberte režim zadávání z rozevíracího seznamu.
<Alfanum.>
Režim zadávání alfanumerických znaků
<Symbol>
Režim zadávání symbolů
Nebudete moci vybrat režim zadávání, protože typ znaků, který můžete zadávat, je u některých obrazovek určen předem.

Tlačítko pro zadávání znaků

Rozvržení je stejné jako na klávesnici počítače.

Tlačítko Enter

Stiskněte, chcete-li začít nový řádek.

Tlačítko <Alt>

Stiskněte, chcete-li zobrazit pouze číselná tlačítka.

Tlačítko <AltGr>

Stiskněte, chcete-li zobrazit znaky s diakritikou.

Tlačítko <Mezera>

Stiskněte, chcete-li zadat mezeru.

Tlačítko <Posun>

Stiskněte, chcete-li zadat velká písmena nebo symboly.

Tlačítko kurzoru

S pomocí tohoto tlačítka přemístíte kurzor v poli pro zadávání znaků.
Když se zobrazí ikona číselných tlačítek
Když se zobrazí zpráva < Můžete použít čísel. tlačítka.>, můžete zadávat číselné hodnoty pomocí číselných tlačítek vpravo na displeji dotykového panelu.
Příklad: Obrazovka nastavení <Poměr XY>
Když se zobrazí zpráva < Zadejte pomocí číselných tlačítek.>, k zadávání čísel lze použít pouze číselná tlačítka vpravo na displeji dotykového panelu.
Zadejte znaky z USB klávesnice.
Pro zadávání znaků můžete také použít USB klávesnici, kterou připojíte k USB portu (Přední strana). Při zadávání z USB klávesnice vezměte na vědomí následující.
Nastavte možnost <Použít ovladač AddOn pro vstupní zařízení USB> v <Nastavení USB> na <Vyp>. <Použít ovladač AddOn pro vstupní zařízení USB>
Z USB klávesnice můžete zadávat pouze znaky ASCII.
Tlačítka, která nejsou zobrazena na obrazovce klávesnice displeje dotekového panelu, např. Delete, End, Tab, Esc a tlačítka funkcí, nelze na USB klávesnici použít.
Zvuk, který se ozývá při zadávání z USB klávesnice, odpovídá nastavení <Tón při vložení> a <Tón při nespráv. vložení> na obrazovce nastavení zvuku. Nastavení zvukových signálů
A12Y-042