Import/export dat nastavení

Data nastavení stroje, jako jsou místa určení v adresáři, informace uživatelských nastavení a hodnoty různých nastavení, lze exportovat a uložit počítače. Exportovaná data lze rovněž naimportovat do stroje z počítače. Data exportovaná ze stroje lze naimportovat do jiných multifunkčních tiskáren Canon, což usnadňuje konfiguraci nastavení např. na nově zakoupeném stroji. Další informace o položkách nastavení, které lze importovat, viz v Nastavení/Uložení. Pro import nebo export můžete zadat import nebo export všech dat stroje nebo pouze určitých dat.
Provedením operací pověřte administrátora (správce)
Provedením operací spojených s importem/exportem dat pověřte správce s přístupovými právy administrátora (správce). Při importu dat jsou údaje adresáře, uživatelská nastavení, síťová nastavení a jiná data přepisována, což může způsobit nesprávné fungování některých funkcí nebo problémy v chodu stroje. Při importu dat postupujte opatrně.
Stroj nevypínejte, dokud se import nebo export nedokončí
Tento proces se může dokončit až za několik minut. Stroj před dokončením procesu nevypínejte. Jestliže tak učiníte, můžete způsobit ztrátu dat nebo poruchu stroje.
Při importu / exportu dat nelze realizovat následující funkce / procesy:
Odeslat úlohy
Úlohy pro přesměrování
Úlohy Fax/I-Fax
Úlohy tisku hlášení
Funkce Skenovat a Uložit v síti / paměťovém médiu (během skenování nebo ukládání)
Individuální Import / Individuální Export
Import/export ze softwaru pro správu adresáře
Import dávky / Export dávky
Import/export Osobního tlačítka/Sdíleného tlačítka
Aktualizace procesu pro funkci softwaru Registrace / aktualizace
Synchronizace uživatelského nastavení*
Ovládání z displeje dotekového panelu stroje
Ovládání z Remote UI (Vzdálené UR)
Použití vzdáleného adresáře
Přechod stroje do režimu spánku
* Pokud probíhá synchronizace nastavení (včetně zastavení / navození zastaveného stavu), bude přerušena synchronizace dat souvisejících s personalizovaným nastavením a dat skupinového vedení.
Proces importu / exportu dat nemůže probíhat, pokud probíhají následující funkce / procesy:
Odeslat úlohy
Úlohy pro přesměrování
Úlohy Fax/I-Fax
Úlohy tisku hlášení
Funkce Skenovat a Uložit v síti / paměťovém médiu (během skenování nebo ukládání)
Individuální Import / Individuální Export
Import/export ze softwaru pro správu adresáře
Import dávky / Export dávky
Import/export Osobního tlačítka/Sdíleného tlačítka
Aktualizace procesu pro funkci softwaru Registrace / aktualizace
Synchronizace uživatelského nastavení*
Použití vzdáleného adresáře
Vypnutí stroje
Zobrazení kódu chyby
* Pokud probíhá synchronizace nastavení (včetně zastavení / navození zastaveného stavu), nemůžete importovat / exportovat data související s hodnotami personalizovaného nastavení a data skupinového vedení.
Neprovádějte import nebo export, jsou-li na displejích strojů nastaveny různé jazyky
Jestliže se jazyk na displeji exportujícího stroje liší od jazyka na displeji importujícího stroje, hodnoty nastavení se mohou poškodit a zapříčinit poruchu stroje.
Neupravujte exportované soubory.
Neotvírejte a neupravujte exportované soubory XML; mohli byste tím způsobit závadu na stroji.
Když provádíte import na jinou multifunkční tiskárnu Canon, než je tento stroj
Může se stát, že se některá nastavení nenaimportují. Nastavení/Uložení
Když používáte heslo pro ochranu nastavení spojených se zásadami zabezpečení
Nastavení zásad zabezpečení lze importovat pouze tehdy, pokud se heslo na exportujícím zařízení shoduje s heslem na importujícím zařízení nebo pokud pro importující zařízení nebylo nastaveno žádné heslo. Pokud pro importující zařízení nebylo nastaveno žádné heslo, bude heslo pro importující zařízení nastaveno na heslo nakonfigurované pro exportující zařízení.
Při synchronizaci vlastních nastavení
Pokud je spuštěna synchronizace vlastních nastavení (klient), import a export dat, které jsou předmětem synchronizace, bude omezen (včetně Adresáře). Informace týkající se synchronizace vlastních nastavení najdete v části Synchronizace nastavení pro více multifunkčních tiskáren Canon. Informace o datech určených k synchronizaci vlastních nastavení najdete v části Seznam položek, které je možno personalizovat. Více informací o podmínkách a omezeních importu a exportu během synchronizace vlastních nastavení viz Podmínky pro odstranění omezení importu/exportu nastavení a dalších položek.

Importování dat po zahájení synchronizace vlastních nastavení (klient)

Data importujte podle následujícího postupu a poté je synchronizujte.
1
Ukončete synchronizaci vlastních nastavení na klientském stroji. Zahájení nastavení synchronizace
2
Chcete-li importovat data pro stávající uživatele nebo skupiny, data zazálohujte a odstraňte data týkající se uživatelů nebo skupin, které se importují ze serverového stroje.
Další informace o postupu naleznete v příručkách ke strojům s funkcí serveru.
3
Importujte data, a přidejte tak klientský stroj, na kterém je synchronizace ukončena.
4
Synchronizujte klientský stroj se serverovým strojem.

Podmínky pro odstranění omezení importu/exportu nastavení a dalších položek

Import/export bude možný, pokud budou splněny odpovídající podmínky pro níže popsané položky.
Import dávky / Export dávky
Export
Import
Informace osobního nastavení
Je možné pouze pokud jsou splněny obě podmínky a
Nelze použít
Seznam adres skupiny uživatelů
Je možné pouze pokud jsou splněny obě podmínky a
Nelze použít
Individuální Import / Individuální Export
Export
Import
Informace osobního nastavení (vše)
Je možné pouze pokud jsou splněny obě podmínky a
Možné pouze pokud je splněna podmínka
Seznam adres skupiny uživatelů (vše)
Je možné pouze pokud jsou splněny obě podmínky a
Možné pouze pokud je splněna podmínka
Seznam adres skupiny uživatelů 01 až Seznam adres skupiny uživatelů 20
Není možné (neexistuje funkce pro export individuálních adresářů)
Možné pouze pokud je splněna podmínka
:
Provedení je možné pouze pro 15 minut následujících po úspěšné přípravě na export uživatelských dat během synchronizace vlastních nastavení (server).
:
Provedení je možné pouze pokud je cílové umístění připojení serverového/klientského stroje „localhost:8443“.
Další informace o postupu přípravy exportu uživatelských dat naleznete v příručkách ke strojům s funkcí serveru. Instrukce, jak importovat seznamy adres, najdete v části Import individuálních nastavení.
A12Y-0E4