Rejestracja odbiorców z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

Możesz skorzystać z interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), aby zarejestrować odbiorców w Książce adresowej. Możesz również sprawdzić szczegóły na temat zarejestrowanych odbiorców i edytować informacje zapisane o nich w Książce adresowej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania listy adresów, patrz Udostępnianie listy adresowej określonym użytkownikom.
1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Książka Adresowa] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Zarejestruj odbiorcę.
Aby uzyskać więcej informacji na temat list adresowych, patrz Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej.
1
Kliknij listę adresową, na której chcesz zarejestrować odbiorcę ([Osobis. lista adresowa], Listy adresowe dla grup użytkowników, [Lista adresowa 01] do [Lista adresowa 10] albo [Lista adresowa dla administratorów]).
Opcja [Osobis. lista adresowa] jest dostępna wyłącznie dla użytkownika zalogowanego z wykorzystaniem zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym.
Opcja [Lista adresowa dla administratorów] jest dostępna wyłącznie dla administratorów zalogowanych z przywilejami administratora lub administratora urządzenia.
Jeżeli wyświetlona zostanie strona z koniecznością wprowadzenia PINu, wprowadź PIN i naciśnij [OK].
Jeżeli chcesz udostępnić członkom zarejestrowanej grupy użytkowników odbiorcę, wybierz zarejestrowaną Listę adresową dla grup użytkowników.
Możesz także zarządzać Listami adresów dla grup użytkowników, umożliwiając zapis/edycję odbiorców z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) tylko użytkownikom z uprawnieniami administratora. <Użyj listy adresowej użytkownika grupy>
2
Kliknij [Zarejestruj nowego odbiorcę:].
3
Wybierz odbiorcę i naciśnij [Ustaw].
4
Zarejestruj niezbędne informacje i naciśnij [OK].
Wyświetlane elementy mogą się różnić, w zależności od rodzaju odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji na temat informacji do zarejestrowania, patrz Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej.
Rejestrowanie odbiorców grupowych
Rejestrowanie nazwy dla listy adresowej
Naciśnij na [Zarejestruj nazwę listy adresowej] lub [Zarejestruj/zmień nazwę listy adresowej], wprowadź nazwę i naciśnij [OK].
Możesz także zmienić nazwę książki adresowej grupy użytkowników podczas zmiany nazwy grupy użytkowników. Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako użytkownik z uprawnieniami administratora, wciśnij [Ustawienia/Rejestracja] [Ustaw Odbiorcę] [Ustawienia Osobista lista adresowa/ Lista adresowa grupy użytkowników] i wybierz pole wyboru [Zastosuj zmianę nazwy grupy użytkowników do nazwy listy adresowej grupy użytkowników]. [Zastosuj zmianę nazwy grupy użytkowników do nazwy listy adresowej grupy użytkowników] jest dostępny tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym.
Sprawdzanie/edycja szczegółów na temat odbiorcy
Możesz nacisnąć na ikonę [Typ] lub nazwę odbiorcy, aby sprawdzić szczegółowe informacje na jego temat. Aby edytować odbiorcę, naciśnij [Edytuj], zmień zarejestrowane szczegóły i naciśnij [OK].
Rejestrowanie listy adresowej grupy użytkownika
Rejestracja odbiorców pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego
A13R-0CS