Elementy Address Book

Niniejszy rozdział opisuje każdą kolumnę Address Book. Zapoznaj się z tym rozdziałem, gdy edytujesz pliki CSV.
Nagłówek
Nazwa nagłówka
Wymagane
Uwagi
# Canon AddressBook CSV version: 0x0002
Tak
Stała wartość
# CharSet: UTF-8
Tak
Stała wartość
# dn: fixed
Tak
(Wymagane dla Address Book klawisza wybierania jednoprzyciskowego)
Wskazuje, że nazwa odbiorcy jest obsługiwana jako klawisz wybierania jednoprzyciskowego. Wpis jest wymagany, gdy miejsce docelowe importu to Address Book klawisza wybierania jednoprzyciskowego.
Dodawany podczas importowania z Address Book klawisza wybierania jednoprzyciskowego, więc nie ma konieczności ponownego dodawania tego elementu podczas importowania.
# SubAddressBookName: Nazwa Książki adresowej
Tak
Wprowadź nazwę Address Book po dwukropku (:), oddzielone spacją. Jeśli Address Book nie ma nazwy, pozostaw spację po dwukropku (:).
# DB Version: 0x010a
Tak
Stała wartość
# Crypto Version: 2
Nie
Pozostaw to miejsce puste, jeśli tworzysz nowy plik CSV Address Book.
# Crypto Attribute: pwd
Nie
Pozostaw to miejsce puste, jeśli tworzysz nowy plik CSV Address Book.
Obecność nagłówka związanego z „Crypt” w nagłówku wskazuje, że atrybut hasła jest szyfrowany. Jednak podczas wprowadzania tej informacji do nowo stworzonego pliku CSV lub podczas edytowania atrybutu pwd eksportowanego pliku CSV, nie można wykonać szyfrowania w sposób, który umożliwia urządzeniu prawidłowe odszyfrowanie. W takim przypadku usuń odpowiednią część z nagłówka.
Treść
Nazwa atrybutu
Opis
Wymagane
Uwagi
objectclass
Klasa obiektu (typ odbiorcy)
Tak
Wskazuje typ odbiorcy. Wymagany atrybut różni się w zależności od tej wartości. Wprowadź jedno z poniższych.
Dla e-mail: email
Dla faksu G3: g3fax
Dla faksu IP: ipfax
Dla faksu: ifax
Dla serwera plików (SMB, FTP, WebDAV): remotefilesystem
Dla grupy: groupfids
cn
Nazwa odbiorcy
Nie
Wprowadź w kodzie znaków UTF-8. W przeciwnym razie nazwa odbiorcy pozostanie pusta.
cnread
Alfabet fonetyczny
Nie
Wyświetlany w formie fonetycznej, jeżeli ustawiony język to „japoński”.
cnshort
Nazwa klawisza wybierania jednoprzyciskowego
Nie
Wprowadź w kodzie znaków UTF-8. W przeciwnym razie nazwa klawisza wybierania jednoprzyciskowego pozostanie pusta.
subdbid
Numer Address Book
Nie
Określ, która Address Book ma być importowana do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Nie jest wymagane podczas zapisywania do pliku CSV.
mailaddress
Adres e-mail
Tak
(Wymagane dla pewnych typów odbiorców)
Ten atrybut jest wymagany dla odbiorców e-mail i I-Faksu.
dialdata
Numer faksu
Tak
(Wymagane dla pewnych typów odbiorców)
Ten atrybut jest wymagany dla odbiorców faksu. Jednak nie jest wymagany, jeśli odbiorca to faks IP używający URI.
uri
URI używany z faksem IP
Tak
(Wymagane dla pewnych typów odbiorców)
Przydatny tylko dla odbiorców faksu IP. Ten atrybut jest wymagany, jeśli nie określisz numeru faksu dla faksu IP.
Dla odbiorcy faksu IP używającego URI musisz określić również „oznaczenie URI” (patrz poniżej).
url
Nazwa hosta odbiorcy serwera plików
Tak
(Wymagane dla pewnych typów odbiorców)
Ten atrybut jest wymagany dla odbiorców serwera plików. Możesz używać tylko liter i symboli.
path
Ścieżka pliku dla odbiorcy serwera plików
Nie
Możesz używać tylko liter i symboli.
protocol
Protokół
Tak
(Wymagane dla pewnych typów odbiorców)
Ten atrybut jest wymagany dla odbiorców serwera plików. Wprowadź jedno z poniższych.
Dla SMB: smb
Dla FTP: ftp
Dla WebDAV: addonprotocol0225
username
Nazwa użytkownika używana podczas logowania do odbiorcy serwera plików
Tak
(Wymagane dla pewnych typów odbiorców)
Ten atrybut jest wymagany dla odbiorców serwera plików FTP. Identyfikator użytkownika jest wymagany do zalogowania się do odbiorcy wysyłającego pliki i dlatego również jest wymagane dla odbiorców wysyłających pliki wykorzystujących uwierzytelnienie, np. jako SMB i WebDAV.
pwd
Hasło używane podczas logowania do odbiorcy serwera plików
Nie
Ten atrybut jest wymagany dla miejsc odbiorców wysyłających pliki, wykorzystujących uwierzytelnienie.
member
Członek odbiorcy grupowego
Tak
(Wymagane dla pewnych typów odbiorców)
Ten atrybut jest wymagany dla odbiorców grupowych.
indxid
Numer seryjny przypisany do odbiorcy
Tak
Atrybut jest wymagany, jeśli odbiorca importu to Address Book klawisza wybierania jednoprzyciskowego. Ten numer staje się numerem klawisza wybierania jednoprzyciskowego. W innych przypadkach wprowadź liczbę z zakresu od 201 do 1 800.
enablepartial
Ustawienie dla danych dzielonych podczas wysyłania e-maila
Nie
Wprowadź albo „on” albo „off”.
sub
Podadresy odbiorcy serwera plików
Nie
faxprotocol
Protokół faksu
Nie
Wprowadź jedno z poniższych.
g3
ecm
ecm
Wskazuje na użycie ECM.
Nie
Wprowadź albo „on” albo „off”.
txstartspeed
Rozpoczyna prędkość przesyłania dla faksowania
Nie
Wprowadź jedno z poniższych.
2400
4800
7200
9600
14400
33600
commode
Tryb komunikacji faksu
Ustawienie dotyczące wysyłania międzynarodowego
Nie
Wprowadź jedno z poniższych.
Dla linii krajowej PSTN: domestic
Dla linii międzynarodowej 1 PSTN: international1
Dla linii międzynarodowej 2 PSTN: international2
Dla linii międzynarodowej 3 PSTN: international3
lineselect
Wybierz połączenie faks
Nie
Wprowadź jedno z poniższych. W przeciwnym razie używane jest „auto”.
Dla linii 1 do 4: line1, line2, line3 lub line4
Dla linii automatycznej: auto
uricommode
Tryb komunikacji faksu IP
Tak
(Wymagane dla pewnych typów odbiorców)
To jest wybrany tryb komunikacji dla faksów IP. Ten atrybut jest wymagany, jeśli używasz faksowania IP i wysyłają do odbiorcy faksu.
Wprowadź jedno z poniższych.
Dla G3: ip_g3
Dla intranetu: ip_lsv
Dla bramki VoIP: ip_gw
uriflag
Oznaczenie dla URI używane z faksem IP.
Tak
(Wymagane dla pewnych typów odbiorców)
Ten atrybut jest wymagany, jeśli odbiorca to faks IP i używasz URI zamiast numeru faksu. Wprowadź „TRUE” lub „FALSE”. Jeśli używasz URI, wprowadź „TRUE”.
pwdinputflag
Ustawienie dla żądania prowadzenie hasła na transmisję.
Nie
Wprowadź albo „on” albo „off”.
ifaxmode
Tryb I-Faks (łatwy/pełny)
Nie
Wprowadź albo „simple” albo „full”.
transsvcstr1
Ciąg 1 tekstu usługi przekaźnika I-Faksu
Nie
Wprowadź razem do 40 alfanumerycznych znaków i symboli.
transsvcstr2
Ciąg 2 tekstu usługi przekaźnika I-Faksu
Nie
Wprowadź razem do 16 alfanumerycznych znaków i symboli.
ifaxdirectmode
Bezpośrednie wysyłanie I-faksu
Nie
Wprowadź albo „on” albo „off”.
documenttype
Typ dokumentu I-faks
Nie
Wprowadź jedno z poniższych.
Aby wysłać w kolorze: cl
Aby wysłać w trybie czarno-białym: bw
bwpapersize
Dopuszczalny rozmiar papieru podczas wysyłania I-faksu
Nie
bwcompressiontype
Format kompresji używany podczas wysyłania I-faksu
Nie
bwpixeltype
Dopuszczalna przestrzeń kolorów podczas wysyłania I-faksu
Nie
bwbitsperpixel
Dopuszczalna liczba bitów podczas wysyłania I-faksu
Nie
bwresolution
Dopuszczalna rozdzielczość podczas wysyłania I-faksu
Nie
clpapersize
Dopuszczalny rozmiar papieru podczas wysyłania kolorowego I-faksu
Nie
clcompressiontype
Format kompresji używany podczas wysyłania kolorowego I-faksu
Nie
Ustawiony na stałe jako „jpeg”.
clpixeltype
Dopuszczalna przestrzeń kolorów podczas wysyłania kolorowego I-faksu
Nie
Ustawiony na stałe jako „rgp”.
clbitsperpixel
Dopuszczalna liczba bitów podczas wysyłania kolorowego I-faksu
Nie
Ustawiony na stałe jako „8”.
clresolution
Dopuszczalna rozdzielczość podczas wysyłania kolorowego I-faksu
Nie
accesscode
Kod dostępu
Nie
Wprowadź do siedmiu liczb.
uuid
UUID do identyfikowania odbiorcy
Nie
Ten element nie jest konieczny podczas tworzenia nowego pliku CSV.
cnreadlang
Kod znaków alfabetu fonetycznego
Nie
Wyświetlany w formie fonetycznej, jeżeli ustawiony język to „japoński”. Wprowadź kod języka, który ma być używany. Dla języka japońskiego (SJIS) wprowadź „ja”.
enablesfp
Nieużywany
Nie
Ten element nie jest używany i dlatego nie trzeba go wprowadzać.
memberobjectuuid
Używany dla listy adresów osobistych/listy adresów grupowych
Nie
loginusername
Używany dla listy adresów osobistych/listy adresów grupowych
Nie
logindomainname
Używany dla listy adresów osobistych/listy adresów grupowych
Nie
usergroupname
Używany dla listy adresów
osobistych/listy adresów grupowych
Nie
personalid
Używany dla listy adresów osobistych/listy adresów grupowych
Nie
A13R-0E7