<Ustawienia poł. bezpośredniego>

Określ ustawienia połączenia bezpośredniego.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Użyj połączenia bezpośredniego>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia poł. bezpośredniego>
Określ, czy korzystać z połączenia bezpośredniego. Połączenie bezpośrednie
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj połączenia bezpośredniego>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji

<Typ połączenia bezpośredniego>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia poł. bezpośredniego>
Wybierz typ połączenia bezpośredniego. Połączenie bezpośrednie
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Typ połączenia bezpośredniego>
<Tryb access point>, <Wi-Fi Direct>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli wybrano Wi-Fi Direct, tylko jedno urządzenie może się połączyć.

<Nazwa urządzenia dla Wi-Fi Direct>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia poł. bezpośredniego>
Określ nazwę urządzenia używaną w połączeniach (Wi-Fi Direct).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Nazwa urządzenia dla Wi-Fi Direct>
Nazwa urządzenia dla Wi-Fi Direct (Maksymalnie 32 znaki): Nazwa Urządzenia
Nie
Tak
Tak
Nie
-
Dla połączeń Wi-Fi Direct nazwa „-XY_Canon10” (gdzie XY to losowe litery) jest automatycznie dodawana do nazwy urządzenia, chyba że nazwa urządzenia ma 22 znaki i więcej, wtedy nazwa „-XY_Canon10” nie jest dodawana.

<Czas dopóki sesja bezpoś. poł. nie zostanie przerwana>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia poł. bezpośredniego>
Określ, po jakim czasie w trybie połączenia bezpośredniego połączenie zostaje automatyczne zakończone w przypadku dłuższej przerwy w wysyłaniu/odbieraniu danych.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czas dopóki sesja bezpoś. poł. nie zostanie przerwana>
0 = Wyłącz, 1 do 30 do 60 min.
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
To ustawienie jest wyłączone, jeśli dla opcji <Zawsze utrzymuj włączo. jeżeli pod. SSID/klucz siecio.> wybrano ustawienie <Włącz>.

<Ustawienia trybu Access Point>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia poł. bezpośredniego>
Określ ustawienia trybu punktu dostępowego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia trybu Access Point>
<Użyj Osobis. SSID oraz Ust. klucza sieciowego>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj niestandardowego SSID>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<SSID>: Wprowadź identyfikator SSID
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj niestandardowego klucza sieciowego>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Klucz sieciowy>: Wprowadź klucz sieciowy
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Gdy dla opcji <Użyj Osobis. SSID oraz Ust. klucza sieciowego> wybrano ustawienie <Włącz>
Informacje dotyczące użytkownika oraz identyfikatora SSID/klucza sieciowego podczas logowania zostają powiązane i zapamiętane w urządzeniu. Można nawiązać połączenie z tylko jednym urządzeniem przenośnym.
Gdy dla opcji <Użyj Osobis. SSID oraz Ust. klucza sieciowego> wybrano ustawienie <Wyłącz>
Jeśli zarówno dla opcji <Użyj niestandardowego SSID>, jak i opcji <Użyj niestandardowego klucza sieciowego> wybrano ustawienie <Włącz>, można nawiązać połączenie z wieloma urządzeniami przenośnymi. Jednocześnie można połączyć maksymalnie pięć urządzeń.
Jeśli zarówno dla opcji <Użyj niestandardowego SSID>, jak i opcji <Użyj niestandardowego klucza sieciowego> bądź tylko jednej z nich wybrano ustawienie <Wyłącz>, za każdym razem do nawiązania połączenia używany jest losowy identyfikator SSID lub klucz sieciowy. Można nawiązać połączenie z tylko jednym urządzeniem przenośnym.

<Zawsze utrzymuj włączo. jeżeli pod. SSID/klucz siecio.>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia poł. bezpośredniego>
Jeśli opcje <Użyj niestandardowego SSID> i <Określ klucz sieciowy do użycia> są włączone w <Ustawienia trybu Access Point>, można ustanowić połączenia bezpośrednie bez naciskania przycisku <Włącz> w <Połączenie bezpośrednie> w <Portal mobilny>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zawsze utrzymuj włączo. jeżeli pod. SSID/klucz siecio.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Urządzenie może nawiązać połączenie z wieloma urządzeniami przenośnymi w tym samym czasie. Jednocześnie można połączyć maksymalnie pięć urządzeń.
Jeżeli dla tej opcji wybrano ustawienie <Włącz>, opcja <Czas dopóki sesja bezpoś. poł. nie zostanie przerwana> jest wyłączona.
Jeżeli dla tej opcji wybrano ustawienie <Włącz>, urządzenie nie będzie w stanie całkowicie przejść do trybu Uśpienia.

<Ustawienia adresu IP dla połączenia bezpośredniego>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia poł. bezpośredniego>
Określ adres IP, który będzie rozgłaszany w sieci dla urządzeń przenośnych korzystających z połączenia bezpośredniego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia adresu IP dla połączenia bezpośredniego>
192.168.22.1
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Ostatnia liczba adresu IP rozgłaszanego wśród urządzeń mobilnych może być większa maksymalnie o dziewięć od ostatniej liczby podstawowego adresu IP.

<Osobisty SSID oraz Ustawienia klucza sieciowego>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia poł. bezpośredniego>
Określ identyfikator SSID i klucz sieciowy dla każdego użytkownika do logowania i nawiązywania połączeń za pomocą połączenia bezpośredniego.
By ustawić identyfikator SSID, dla <Użyj niestandardowego SSID> ustaw <Włącz> i wpisz identyfikator SSID.
By ustawić klucz sieciowy, dla <Użyj niestandardowego klucza sieciowego> ustaw <Włącz> i wpisz klucz sieciowy.
Jeśli w pozycji <Automatycznie Włącz/wyłącz bezpoś. połączenie przy logowaniu/wylogo.> wybrano opcję <Włącz>, połączenia bezpośrednie są możliwe podczas logowania bez wciskania <Portal mobilny>  <Połączenie bezpoś.> <Włącz>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Osobisty SSID oraz Ustawienia klucza sieciowego>
<Użyj niestandardowego SSID>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
C
Informacje o ustawieniach osobistych
<SSID>: Wprowadź osobisty identyfikator SSID.
Tak
Tak
Nie
C
Informacje o ustawieniach osobistych
<Użyj niestandardowego klucza sieciowego>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
C
Informacje o ustawieniach osobistych
<Klucz sieciowy>: Wprowadź osobisty klucz sieciowy.
Tak
Tak
Nie
C
Informacje o ustawieniach osobistych
<Automatycznie Włącz/wyłącz bezpoś. połączenie przy logowaniu/wylogo.>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
C
Informacje o ustawieniach osobistych
W przypadku konfigurowania tego ustawienia z uprawnieniami administratora należy wybrać opcję <Ustawienia osobiste> na ekranie Ustawienia/Rejestracja.

<Użyj nazwy login jako nazwy użyt. dla zadań wydruku>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia poł. bezpośredniego>
Określ, czy nazwa logowania ma być wyświetlana jako nazwa użytkownika dla zadań drukowania wykonywanych za pośrednictwem połączenia bezpośredniego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj nazwy login jako nazwy użyt. dla zadań wydruku>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
A13R-0FK