Ustawianie połączenia poprzez wybranie rutera bezprzewodowego

Możesz wyszukać dostępne routery bezprzewodowe i wybrać jeden z nich z poziomu wyświetlacza urządzenia. Jeśli standard bezpieczeństwa dla routera bezprzewodowej sieci LAN to WEP, WPA/WPA2-PSK lub WPA3-SAE, należy wprowadzić klucz WEP lub PSK dla klucza sieciowego. Należy wcześniej sprawdzić i zapisać informacje dotyczące identyfikatora SSID, klucza sieciowego, standardu bezpieczeństwa lub metody uwierzytelniania/szyfrowania itp. Sprawdzanie SSID i klucza sieciowego
Ustawienia zabezpieczeń
Jeżeli połączenie bezprzewodowe jest ustanawiane poprzez wybór routera bezprzewodowego, dla metody uwierzytelniania WEP wybrana jest wartość <System otwarty> lub dla metody szyfrowania WPA/WPA2-PSK i WPA3-SAE wybrana jest wartość <Aut.> (AES-CCMP lub TKIP). Jeżeli chcesz wybrać <Klucz Współdziel.> dla uwierzytelniania WEP lub <AES-CCMP> dla szyfrowania WPA/WPA2-PSK i WPA3-SAE, ustaw połączenie w <Wprowadź ręcznie>.Ustawianie połączenie poprzez określenie szczegółowych ustawień
Jeśli standard zabezpieczeń routera bezprzewodowej sieci LAN to WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP, dla metody szyfrowania ustawiona jest wartość AES-CCMP. Ponadto przed nawiązaniem połączenia z bezprzewodową siecią LAN należy określić ustawienia uwierzytelniania IEEE 802.1X dla urządzenia. Konfiguracja ustawień uwierzytelniania IEEE 802.1X
1
Naciśnij  (Ustaw./Rejestr.).
2
Naciśnij <Właściwości>  <Sieć>  <Sieć bezprzewodowa LAN>  <Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN>  <Inne (Ustaw ręcznie)>.
3
Naciśnij przycisk <Wybierz Access Point>.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie ruterów bezprzewodowych znajdujących się w pobliżu.
4
Wybierz ruter bezprzewodowy i połącz się z nim.
Jeśli jako ustawienie zabezpieczeń rutera sieci bezprzewodowej LAN wybrano WEP, WPA/WPA2-PSK lub WPA3-SAE
1
Wybierz ruter bezprzewodowy do stosowania i naciśnij na <OK>.
2
Naciśnij na <Klucz WEP> lub <Klucz szyfrowania> i wprowadź klucz sieciowy.
3
Naciśnij przycisk <OK>.
Po zakończeniu konfiguracji, wyświetlony zostanie ekran <Połączono.>.
Jeśli jako ustawienie zabezpieczeń rutera sieci bezprzewodowej LAN wybrano inne ustawienie niż WEP, WPA/WPA2-PSK lub WPA3-SAE
1
Wybierz ruter bezprzewodowy do stosowania i naciśnij na <OK>.
Po zakończeniu konfiguracji, wyświetlony zostanie ekran <Połączono.>.
A13R-02W