Uloženie tlačidiel Osobné/Zdieľané

Uložiť môžete osobné tlačidlá na svoje vlastné použitie alebo zdieľané tlačidlá, ku ktorým môžu mať prístup všetci používatelia.
Na uloženie osobného tlačidla sa musíte prihlásiť so správou osobného overovania. Konfigurácia nastavení správy osobného overovania
Ak vyberiete možnosť <Informácie o overení prihlásenia zariadenia> pre položku <Inf. použité na VYS. súboru/overenie prechádz.>, heslo pre miesto určenia súboru sa neuloží v osobnom tlačidle. <Inf. použité na VYS. súboru/overenie prechádz.>
Informácie o maximálnom možnom počte uložených osobných a zdieľaných tlačidiel nájdete v časti Funkcie spravovania.
Osobné tlačidlá nemožno zmeniť na zdieľané tlačidlá a ani naopak. Konkrétne tlačidlo vytvoríte vyvolaním nastavení a uložením ďalšieho tlačidla z časti .
Stlačte a podržte tlačidlo, ak chcete zmeniť jeho názov alebo poznámku, prípadne ak ho chcete premiestniť či vymazať. Tie isté operácie (zmena názvu, zmena poznámky k tlačidlu, premiestnenie tlačidla, vymazanie tlačidla) možno vykonať z časti na obrazovke <Domov>. Prispôsobenie obrazovky <Domov>
Osobné tlačidlá možno zdieľať medzi viacerými zariadeniami použitím synchronizácie prispôsobených údajov. Zoznam položiek, ktoré možno prispôsobiť
Nastavenia, ktoré možno uložiť v tlačidlách Osobné/Zdieľané
Funkcie a nastavenia, ktoré možno uložiť v tlačidlách Osobné/Zdieľané, sú uvedené nižšie.
Nastavenia, ktoré možno uložiť v časti <Obľúbené nastavenia> pre funkciu <Kopírovať> Zníženie počtu operácií kopírovania
Nastavenia funkcie <Fax> zariadenia Základné operácie na odosielanie faxov
Nastavenia, ktoré možno uložiť v časti <Obľúbené nastavenia> pre funkciu <Skenovať a odoslať> Užitočné funkcie skenovania
Nastavenia, ktoré možno uložiť v časti <Obľúbené nastavenia> pre funkciu <Skenovať a uložiť> Obrazovka nastavenia a operácie skenovania s uložením
Miesta ukladania pre funkcie <Skenovať a uložiť> a <Prejsť k uloženým súborom> Používanie ukladacieho priestoru
Skratky na prechod na obrazovku základných funkcií pre funkciu <Schránka faxu/I-faxu>
Pod tlačidlá Osobné/Zdieľané možno uložiť prístup na server a prihlasovacie heslo. Vďaka tomu možno pri vyvolaní uloženého tlačidla pohodlne preskočiť zadávanie hesla. Ak chcete nastaviť heslo v nastaveniach aplikovaných na uložené tlačidlo, pretože často importujete nastavenia tlačidla Osobné alebo tlačidla Zdieľané do iného zariadenia a chcete znemožniť používateľom, aby zosobňovali iných používateľov, vylúčte heslo pri ukladaní.
Importovanie a exportovanie uložených tlačidiel
Uložené tlačidlá Osobné/Zdieľané môžete importovať a exportovať z Remote UI (Vzdialené PR). Import a export všetkých nastavení
V závislosti od modelu zariadenia, z ktorého prebieha import, nemusí byť k dispozícii hromadný import tlačidiel Osobné/Zdieľané. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte predajcu alebo servisného zástupcu.
Príklad: Uloženie funkcie kopírovania
1
Stlačte tlačidlo <Kopírovať>  špecifikujte nastavenia kopírovania. Obrazovka <Domov>
2
Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo  <Uložiť do menu Domov>.
3
Potvrďte nastavenia a stlačte tlačidlo <Ďalší>.
4
Špecifikujte akciu, ktorá sa vykoná po stlačení uloženého tlačidla, a stlačte tlačidlo <Ďalší>.
V prípade nastavenia opísaného nižšie sa bezprostredne po stlačení uloženého tlačidla vykoná odlišná operácia. Bližšie informácie nájdete v časti Vykonávanie funkcií pomocou tlačidiel Osobné/Zdieľané.
Ak vyberiete možnosť <Zap.> pre položku <Zobraziť potvrdzovacie okno pri obnove>, po stlačení uloženého tlačidla sa zobrazí nasledujúca obrazovka potvrdenia. Ak nechcete, aby sa zobrazila obrazovka potvrdenia, vyberte možnosť <Vyp.>.
Ak vyberiete možnosť <Zap.> pre položku <Spustiť operáciu pre obnovu (Operácia sa spustí po stlačení tlačidla.)>, kopírovanie sa spustí po stlačení uloženého tlačidla bez nutnosti stláčania tlačidla (Štart). Možnosť <Vyp.> vyberte, ak chcete spúšťať kopírovanie ručne stlačením tlačidla (Štart).
Ak vyberiete možnosť <Zap.> pre obe položky <Zobraziť potvrdzovacie okno pri obnove> a <Spustiť operáciu pre obnovu (Operácia sa spustí po stlačení tlačidla.)>, kopírovanie sa spustí, keď vyberiete možnosť <Áno> na obrazovke potvrdenia.
5
Zadajte názov tlačidla a poznámku, vyberte možnosť <Osobné> alebo <Zdieľané> a stlačte tlačidlo <OK>.
Stlačte pole <Názov> alebo <Komentár> a zadajte príslušný text. Je to pohodlné, ak zadávate názov nastavenia do poľa <Názov> a poznámku do poľa <Komentár>.
Ak chcete uložiť tlačidlo iba na vlastné použitie, stlačte položku <Osobné>. Ak chcete uložiť tlačidlo na sprístupnenie iným používateľom, stlačte položku <Zdieľané>.
Ak je zvolená možnosť <12 malých tlačidiel na stranu> v položke <Nastavenia rozloženia obrazovky Domov>, pre tlačidlá Zdieľané/Osobné sa nezobrazuje <Komentár>. Prispôsobenie obrazovky <Domov>

Vykonávanie funkcií pomocou tlačidiel Osobné/Zdieľané

V tejto časti je opísaný postup pri vykonávaní funkcií pomocou tlačidiel Osobné/Zdieľané. Postupy vykonávania funkcií sa líšia v závislosti od uloženej funkcie a nastavení špecifikovaných pri ukladaní tlačidiel Osobné/Zdieľané.
Miesta určenia uložené v tlačidlách na jeden dotyk v rýchlej ponuke klientskeho zariadenia sa neaktualizujú, a to ani vtedy, ak sa aktualizujú miesta určenia uložené v tlačidlách na jeden dotyk serverového zariadenia. Ak nemôžete odosielať do uložených miest určenia, overte si, či je miesto určenia aktualizované.
1
Stlačte tlačidlo, ktoré chcete použiť.
Každá ikona označuje typ funkcie, ako je to znázornené nižšie.
 <Kopírovať>
 <Fax>
 <Skenovať a odoslať>
 <Skenovať a uložiť>
 <Prejsť k uloženým súborom>
 <Schránka faxu/I-faxu>
Na vykonanie obsahu tlačidla môžete použiť aj nasledujúci postup: stlačte a podržte tlačidlo Osobné/Zdieľané stlačte tlačidlo <Vyvolať>.
2
Nasledujúcu operáciu vykonajte v závislosti od obsahu uloženého v tlačidle.
Keď je položka <Zobraziť potvrdzovacie okno pri obnove> nastavená na možnosť <Zap.>
Keď je položka <Zobraziť potvrdzovacie okno pri obnove> nastavená na možnosť <Vyp.>
Keď vyberiete funkčné tlačidlo <Skenovať a uložiť>
Keď vyberiete funkčné tlačidlo <Prejsť k uloženým súborom>
Keď vyberiete funkčné tlačidlo <Schránka faxu/I-faxu>
A13Y-04C