Pridávanie a úprava údajov o používateľoch v súbore CSV

Táto časť opisuje obsah jednotlivých stĺpcov v súbore CSV používanom na import a export. Pri úprave súborov CSV postupujte podľa tejto časti.
Ak je však v stĺpci „Treba zmeniť“ uvedené pre danú stĺpcovú položku „Nie“, obsah daného stĺpca nemeňte.
Názov stĺpca
Treba zmeniť
Platné znaky
Neplatné znaky
Kompatibilita s obrazovkou vzdialeného PR
Poznámky
uid
Áno
1 až 32 znakov
Riadiace znaky, jednobajtové medzery a nasledujúce znaky:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Pri importe musí byť zadaný obsah.
V závislosti od nastavenia môže byť dostupná možnosť „@“. <Povoliť použitie @ v užívateľskom mene>
password
Áno
0 až 32 znakov sady ISO 885915
Riadiace znaky
Exportuje sa ako „********“ (8 hviezdičiek).
Pri aktualizácii hesla sa reťazec „********“ odstráni a prepíše novým heslom. Ak však pri importovaní zmien necháte pole voľné (prázdne), heslo sa neprepíše ako prázdne, ale zachová sa existujúca hodnota.
Ak túto položku pri importovaní zmien vynecháte, existujúcemu používateľovi sa prenesie pôvodné heslo.
cn
Áno
0 až 32 znakov
Riadiace znaky
Nevzťahuje sa
cn;lang-ja;phonetic
Áno
0 až 32 znakov
Riadiace znaky
Pozri poznámky.
Zobrazuje sa ako „phonetic“, ak je ako jazyk zobrazenia nastavená japončina.
cardIdList
Áno
ID karty: kód pozostávajúci z najviac ôsmich alfanumerických znakov
Možno zadať do 1 000 položiek.
Iné ako jednobajtové alfanumerické znaky
Nevzťahuje sa
Nevzťahuje sa
mail
Áno
Kombinácia 0 až 256 alfanumerických znakov a symbolov
Riadiace znaky
Nevzťahuje sa
avatorImgPath
Nie
Túto položku nie je možné zmeniť. Priraďuje sa automaticky pri nastavení obrázkov ikon.
dept_id
Áno
Číslo s maximálnou dĺžkou 7 číslic
Iné ako jednobajtové numerické znaky
Nevzťahuje sa
dept_pin
Áno
Číslo s maximálnou dĺžkou 7 číslic
Iné ako jednobajtové numerické znaky
Nevzťahuje sa
roleName
Áno
0 až 32 znakov
Riadiace znaky, jednobajtové medzery a nasledujúce znaky:
\ / : * ? | <>[];,=+@"&
Ak je táto položka vynechaná alebo ak je zadané iné meno, než je zaregistrované v správe rolí, zmení sa podľa pôvodného nastavenia roly.
cardId1
Áno
Kombinácia 0 až 128 alfanumerických znakov a symbolov
Riadiace znaky
Nerozlišujú sa veľké a malé písmená.
Nemôže byť v konflikte s iným používateľom alebo „cardId2“. Ak je v konflikte s iným používateľom, zostane prázdna.
issueNumber1
Áno
0 až 2147483647
Iné ako jednobajtové numerické znaky
Nevzťahuje sa
cardId2
Áno
Kombinácia 0 až 128 alfanumerických znakov a symbolov
Riadiace znaky
Nerozlišujú sa veľké a malé písmená.
Nemôže byť v konflikte s iným používateľom alebo „cardId1“. Ak je v konflikte s iným používateľom alebo „cardId1“, zostane prázdna.
issueNumber2
Áno
0 až 2147483647
Iné ako jednobajtové numerické znaky
Nevzťahuje sa
accountExpires
Áno
Pozri poznámky.
Pozri poznámky.
Vo formáte RRRRMMDD. Po importe sa ako čas automaticky pridá hodnota „235959“.
accountDisabled
Áno
1 alebo 0
Všetky znaky okrem „1“ (vypnúť) alebo „0“ (zapnúť)
Nevzťahuje sa
skupina
Áno
0 až 64 znakov.
Môžete zadať do 10 položiek.
Riadiace znaky, jednobajtové medzery a špeciálne symboly.
Sem sa zapisuje názov skupiny zaregistrovaný v správe skupín používateľov. Ak používateľ patrí do viacerých skupín, názvy skupín sa oddeľujú znakom „|“.
createDate
Áno
Pozri poznámky.
Pozri poznámky.
(nevzťahuje sa)
Výstupný formát pri exporte je TRRRRMMDDhhmmssmmm. („T“ sa pridáva na ochranu pred poškodením textu.)
Pri importe zadajte údaje v jednom z nasledujúcich formátov.
RRRRMMDDhhmmssmmm
TRRRRMMDDhhmmssmmm
RRRRMMDD
TRRRRMMDD
Ak túto položku vynecháte, ako dátum a čas registrácie nových používateľov sa použije dátum a čas importu. V prípade existujúcich používateľov sa prenesie dátum a čas pôvodnej registrácie.
lastLoginDate
Áno
Pozri poznámky.
Pozri poznámky.
(nevzťahuje sa)
Tu sa ukladá dátum a čas, kedy sa používateľ prihlásil naposledy.
Výstupný formát pri exporte je TRRRRMMDDhhmmssmmm. („T“ sa pridáva na ochranu pred poškodením textu.)
Pri importe zadajte údaje v jednom z nasledujúcich formátov.
RRRRMMDDhhmmssmmm
TRRRRMMDDhhmmssmmm
RRRRMMDD
TRRRRMMDD
Slúži na zisťovanie aktivity používateľov na účely automatického odstraňovania používateľov.
Ak túto položku vynecháte, dátum a čas posledného prihlásenia bude v prípade nových používateľov prázdny. V prípade existujúcich používateľov sa dátum a čas posledného prihlásenia prenesie.
dc
Nie
0 až 32 znakov
Riadiace znaky
(nevzťahuje sa)
Túto položku nie je možné zmeniť. Automaticky sa prideľuje nasledujúcim používateľom:
Používatelia zaregistrovaní po overení na serveri
uuid
Nie
Túto položku nie je možné zmeniť. Automaticky sa prideľuje pri registrácii používateľov.
sdl_digest
Nie
Túto položku nie je možné zmeniť. Automaticky sa vygeneruje pri zaregistrovaní alebo zmene hesla.
uac_advbox_digest1
Nie
Túto položku nie je možné zmeniť. Automaticky sa vygeneruje pri zaregistrovaní alebo zmene hesla.
uac_advbox_digest2
Nie
Túto položku nie je možné zmeniť. Automaticky sa vygeneruje pri zaregistrovaní alebo zmene hesla.
pin_digest
Nie
Túto položku nie je možné zmeniť. Automaticky sa vygeneruje pri zaregistrovaní alebo zmene kódu PIN.
server_user_flg
Nie
Túto položku nie je možné zmeniť. Ide o skupinu, do ktorej patrí používateľ zaregistrovaný po dokončení overovania na serveri.
server_user_gp_key
Nie
Túto položku nie je možné zmeniť. Ide o skupinu, do ktorej patrí používateľ zaregistrovaný po dokončení overovania na serveri.
server_user_gp_value
Nie
Túto položku nie je možné zmeniť. Ide o skupinu, do ktorej patrí používateľ zaregistrovaný po dokončení overovania na serveri.
non_expire_password
Áno
1 alebo 0
Všetky znaky okrem „1“ (zapnúť) alebo „0“ (vypnúť)
Ak táto položka nie je zadaná, zobrazí sa „0“ (vypnúť).
next_password_change_required
Áno
1 alebo 0
Všetky znaky okrem „1“ (zapnúť) alebo „0“ (vypnúť)
Ak táto položka nie je zadaná, zobrazí sa „0“ (vypnúť).
CharSet
V prípade sady UTF8 je v hlavičke stĺpca napísané „CharSet:UTF8“.
Riadok na začiatku súboru je hlavička stĺpcov.
Názvy položiek sa nemusia zobrazovať v takomto poradí.
Súbory CSV podporujú kódovanie UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 a kórejčinu.
Ak platí ktorákoľvek z ďalej uvedených podmienok, textové reťazce sú v exportovaných súboroch CSV ohraničené znakmi „[“ a „]“. Ak pri úprave súboru CSV doňho pridáte nové textové reťazce, ktoré spĺňajú uvedené podmienky, ohraničte ich znakmi „[“ a „]“.
Čísla začínajúce nulou (0)
Čísla dlhšie ako 12 číslic
Textové reťazce ohraničené znakmi „[“ a „]“
A13Y-0A7