Používanie systému ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

V prostredí, kde sa využíva systém ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, je možné zadefinovať, ktoré funkcie budú dostupné pre ktorú úroveň oprávnení (rolu), a takisto vytvárať nové roly. To poskytuje väčšiu kontrolu nad správou používateľov, keďže je možné špecifikovať, ktoré funkcie bude mať ktorý individuálny používateľ k dispozícii. Môžete napríklad zakázať používateľovi A kopírovať a používateľovi B môžete povoliť všetky funkcie. Funkcie systému ACCESS MANAGEMENT SYSTEM aktivujete nižšie uvedeným postupom.
 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>  <Použiť voľbu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>  <Zap.>  <OK>  (Nastav./Uložiť)  (Nastav./Uložiť) <Použ zmeny nast.>  <Áno>
Ak nastavená možnosť <Zap.>, je aj položka <Použiť overenie užívateľa> v časti Nastavenia/Registrácia nastavená na možnosť <Zap.>. Ak chcete nastaviť položku <Použiť overenie užívateľa> na možnosť <Vyp.>, najprv nastavte možnosť <Vyp.> v tomto nastavení.
Ak túto funkciu nastavíte na možnosť <Zap.>, nasledujúce nastavenia v časti Nastavenia/Registrácia sa vypnú.
Nastavenie kódu PIN pre adresár
Obmedzenie nových miest určenia
Aj ak toto nastavenie prepnete z možnosti <Vyp.> na možnosť <Zap.>, nasledujúce nastavenia v časti Nastavenia/Registrácia sa nevrátia automaticky na predošlé hodnoty. Zmeňte nastavenia manuálne.
Nastavenie kódu PIN pre adresár
Obmedzenie nových miest určenia
Podobné obmedzenia je možné v systéme ACCESS MANAGEMENT SYSTEM nastaviť aj pre používateľské roly. Informácie o systémových požiadavkách a spôsobe vytvárania/úpravy rolí nájdete v časti Príručka správcu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
A13Y-0AL